MIC Minu­tes pre­klepne pod­ni­ka­teľ­ské zámery

Luky Gašparík / 23. máj 2014 / Tools a produktivita

Nevieš komu pred­sta­viť svoj pro­jekt a dostať rele­vantnú spätnú väzbu? Máme pre teba tip, na koho sa obrá­tiť.

Rodí sa vám v hlave (ďalší) nápad na pod­ni­ka­nie alebo už na nie­čom pra­cu­jete? Zis­tite vďaka MIC Minu­tes, či váš biz­nis sen stojí za to!

Pri­hláste sa na ďal­šiu akciu MIC Minu­tes, ktorá sa usku­toční 12. júna na brnen­skom JIC, a ak budete vybraní, dosta­nete pries­tor pre­zen­to­vať svoj​pro­jekt pred poro­tou zlo­že­nou zo skú­se­ných odbor­ní­kov. Po pred­sta­vení pro­jektu dosta­nete od poroty spätnú väzbu a máte mož­nosť opý­tať sa ďal­šie otázky, ktoré vám ohľa­dom vášho zámeru behajú v hlave.

MIC Minu­tes sa môže zúčast­niť každý, kto má zau­jí­mavý pod­ni­ka­teľ­ský nápad — nezá­leží na odbore, ani na fáze, v kto­rej sa pro­jekt nachá­dza.

MIC Minu­tes v minu­losti pre­šli naprí­klad úspešní pod­ni­ka­te­lia Zby­něk Pou­lí­ček z GINA Soft­ware a Vla­di­mír Šan­dera zo Ser­vis Na Klik či účast­ník aktu­ál­neho behu akce­le­rá­tora Star­Cube Tomáš Kró­ner zo Citis.

Do poroty ten­to­raz zasadne Filip Hrá­ček z Google, Lukáš Nevo­sád z Two Bits, Voj­těch Krmí­ček, ktorý sa na JIC venuje star­tu­pom v akce­le­rá­tori Star­Cube, a zostavu dopl­nia špe­cia­listi na mar­ke­ting z agen­túry H1.cz. Títo všetci vás vrá­tia z pod­ni­ka­teľ­ských snov späť na pevnú zem a pomôžu vášmu pro­jektu nabrať ten správny smer.

Regis­trá­cia je otvo­rená do 31. mája na www.micminutes.cz. A ak sa ten­to­krát do výberu pre­zen­tu­jú­cich pro­jek­tov nedos­ta­nete, alebo si zatiaľ pred porotu netrú­fate, môžete sa len prísť pozrieť a nasať inšpi­rá­ciu z pre­zen­tá­cií ostat­ných.

Zdroj: jic.cz

Pridať komentár (0)