Michal Mička kúpil ako 30 ročný väčšinový podiel československej značky Pietro Filipi, dnes má hodnotu 20 miliónov eur

Alexandra Valkova / 10. februára 2019 / Rozhovory

 • Mi­chal Mička vo svo­jich 18 ro­koch pra­co­val v po­is­ťovni Ge­ne­rali, kde pat­ril me­dzi naj­lep­ších ob­chod­ní­kov v sieti
 • Po ma­tu­rite si s ro­dičmi za­lo­žil fi­nančnú po­ra­den­skú firmu
 • Po­čas pô­so­be­nia v in­ves­tič­nej sku­pine DRFG sa im tak­mer z ni­čoho po­da­rilo vy­bu­do­vať firmu, ktorá má dnes 5 mi­liárd ak­tív
 • Vy­tvo­ril in­ves­tičnú sku­pinu C2H
 • Ro­dinný biz­nis pre neho ne­bol to pravé a tak sa roz­ho­dol po­kra­čo­vať sám
 • Dnes je vý­kon­nym ria­di­te­ľom čes­ko­slo­ven­skej značky Pietro Fi­lipi a zau­jíma sa o aj o módny biz­nis
zdroj: Facebook pietro filipi/ archív Michal Mička
 • Mi­chal Mička vo svo­jich 18 ro­koch pra­co­val v po­is­ťovni Ge­ne­rali, kde pat­ril me­dzi naj­lep­ších ob­chod­ní­kov v sieti
 • Po ma­tu­rite si s ro­dičmi za­lo­žil fi­nančnú po­ra­den­skú firmu
 • Po­čas pô­so­be­nia v in­ves­tič­nej sku­pine DRFG sa im tak­mer z ni­čoho po­da­rilo vy­bu­do­vať firmu, ktorá má dnes 5 mi­liárd ak­tív
 • Vy­tvo­ril in­ves­tičnú sku­pinu C2H
 • Ro­dinný biz­nis pre neho ne­bol to pravé a tak sa roz­ho­dol po­kra­čo­vať sám
 • Dnes je vý­kon­nym ria­di­te­ľom čes­ko­slo­ven­skej značky Pietro Fi­lipi a zau­jíma sa o aj o módny biz­nis

Aké boli tvoje za­čiatky pred Pietro Fi­lipi?

Pod­ni­kať som za­čal v mo­jich 18 ro­koch v po­is­ťovni Ge­ne­rali, kde som pra­co­val 2,5 roka. Po ma­tu­rite som s ro­dičmi za­lo­žil prvú fi­nančnú po­ra­den­skú firmu, v kto­rej sme spolu pô­so­bili dva roky. Po­tom som od­išiel a za­lo­žil si svoju fi­nančnú po­ra­den­skú firmu. Tu sme sa za­me­ria­vali pri­márne na in­ves­tí­cie a ra­dili sme kli­en­tom kam by mali dať alebo vlo­žiť svoje pe­niaze.

A ako sa to vý­ví­jalo ďa­lej?

Od tohto ra­de­nia na­šim kli­en­tom ohľa­dom fi­nan­cií som sa do­stal k in­ves­tič­nej sku­pine DRFG, ktorá aku­rát vtedy vzni­kala v Brne a mala dl­ho­pisy v hod­note 100 mi­li­ó­nov ko­rún a do­stal som po­nuku ich pre­dá­vať. DRFG ako in­ves­tičná sku­pina kú­pila moju firmu a ja som tam zís­kal 20 per­centný po­diel, mal som na sta­rosti fi­nančnú dis­tri­bú­ciu. Tu som pô­so­bil tri roky. Za toto ob­do­bie sa nám po­da­rilo vy­bu­do­vať tak­mer z ni­čoho firmu, ktorá má dnes 5 mi­liárd ak­tív a patrí me­dzi tie väč­šie firmy na čes­kom trhu. Po tomto ob­dobí som za­čal in­ves­to­vať na „svoje triko“. Tak vznikla sku­pina C2H, ktorá in­ves­tuje do troch ob­lastí a teda do ri­zi­ko­vého ka­pi­tálu, ne­hnu­teľ­ností a do fas­hion biz­nisu.

Ako sa môže 18-ročný člo­vek roz­hod­núť, že chce pod­ni­kať a in­ves­to­vať?

Ja si mys­lím, že je všetko o vý­voji. V mo­jich 17 som ne­tu­šil, že bu­dem alebo chcem in­ves­to­vať, ale ve­del som, že chcem niečo ro­biť. Moja mama mi po­ve­dala, že by som mo­hol skú­siť ro­biť v po­is­ťovni a že mi do­hodne pra­covný po­ho­vor a po­tom to už bolo celé na mne. V Ge­ne­rali som pat­ril me­dzi naj­lep­ších ob­chod­ní­kov v sieti a do­stal som sa naj­vyš­šie v ob­chod­nom za­stú­pení. Za­ro­bil som si pekné pe­niaze. Keď sme si s ro­dičmi za­kla­dali firmu tak to ne­bolo tak, že by to celé fi­nan­co­vali iba oni, ale každý z nás vlast­nil tre­tinu vo firme a každý z nás do toho tú tre­tinu dá­val. Po ne­ja­kej dobe som však zis­til, že to chcem ro­biť sám, pre­tože som cí­til, že do toho dá­vam viac a že pre mňa nie je at­rak­tívne ro­biť ro­dinný biz­nis.

V roku 2017 si kú­pil 80 per­centný po­diel Pietro Fi­lipi. Prečo si si vy­bral práve túto spo­loč­nosť?

Bola to kom­bi­ná­cia biz­ni­so­vých prí­le­ži­tostí a toho, že móda ma vždy ba­vila a baví a že k nej mám blízko. Hlav­ným mo­tí­vom bolo to, že Pietro Fi­lipi je zau­jí­mavá značka, ktorá má po­ten­ciál a tak­tiež je silno etab­lo­vaná na čes­ko­slo­ven­skom trhu. Táto firma sa ocitla v si­tu­ácii, keď na tom bola fi­nančne veľmi zle a bolo nutné zain­ves­to­vať do nej pe­niaze.

A ne­bál si sa ri­zika?

Keď ku­pu­jete firmu, ktorá nie je v dob­rej kon­dí­cii, tak ju mô­žete kú­piť lac­nej­šie, než keby ste ju ku­po­vali so su­per hos­po­dár­skymi vý­sled­kami. Pri ta­kejto firme je ri­ziko dosť veľké, ale tak­tiež aj po­ten­ciál za­ro­biť veľa pe­ňazí. Dnes uply­nul rok od­ve­tedy, čo som kú­pil 80 per­cent tejto firmy a vy­zerá to tak, že to bolo dobré roz­hod­nu­tie. Sme na správ­nej ceste spra­viť zo značky Pietro Fi­lipi oveľa hod­not­nej­šiu firmu, akou bola pred­tým, než som ju kú­pil.

O kú­pe­nine po­dielu tejto spo­loč­nosti malo ur­čite zá­u­jem via­cero in­ves­to­rov. Ako sa ti po­da­rilo vy­hrať tento sú­boj? 

Zhod­no­til by som to tak, že móda nie je sexi biz­nis pre in­ves­to­rov. Väč­šina tých, ktorí sa o to zau­jí­mali, skon­čili na tom, že by mu­seli niečo ro­biť a to nech­celi. Ja som sa toho ne­bál a pá­čilo sa mi, že sa to­muto biz­nisu bu­dem mu­sieť ve­no­vať.

Čo presne zna­mená byť vý­kon­nym ria­di­te­ľom značky Pietro Fi­lipi?

Po­má­ham v sek­cii pán­skej módy, fi­nálne roz­ho­du­jem o tom, čo bude a čo na­opak ne­bude v ko­lek­cii. Mys­lím si, že ko­lek­cia, ktorú máme mo­men­tálne v ob­cho­doch, je vý­znamne lep­šia ako tá z mi­nu­lého roku. Tento prog­res za­čí­name vi­dieť aj na čís­lach a vra­ciame sa do roku 2015, ktorý bol úspešný.

Firma Pietro Fi­lipi má čes­ko­slo­ven­ský pô­vod. Akú his­tó­riu má táto značka a ako vzni­kol jej ná­zov?

Táto firma vzni­kala tak, že Petr Hen­drych, za­kla­da­teľ značky Pietro Fi­lipi, do­vá­žal ob­le­če­nie a po­stupne za­čal zis­ťo­vať, že to, čo do­vá­žal, nie vždy spĺňalo po­žia­davky trhu a tak­tiež jeho po­žia­davky. Ešte pred sa­mot­nou znač­kou Pietro Fi­lipi spo­lu­pra­co­val s pá­nom Blaž­kom. Ne­skôr sa roz­de­lili a obi­dvaja si za­lo­žili svoje vlastné firmy. Ná­zov Pietro Fi­lipi vzni­kol komn­bi­ná­ciou mien za­kla­da­taľa tejto firmy, Petra Hen­dry­cha a jeho syna Fi­lipa.

Koho po­va­žu­ješ za tvoju naj­väč­šiu kon­ku­ren­ciu? 

Kon­ku­ren­cia sa od­li­šuje podľa toho, či ide o dámy alebo pá­nov. Pre dámy môže byť kon­ku­ren­ciou značka Mas­simo Dutti. Pri pán­skej móde tvo­ria kon­ku­ren­ciu ob­le­kové spo­loč­nosti, ako Bla­žek a Le Pre­mier, ale inak ne­vní­mam vy­slo­vene priamu kon­ku­ren­ciu.

Aké sú tvoje os­tatné ak­ti­vity na Slo­ven­sku?

Pietro Fi­lipi nie je mo­jou je­di­nou in­ves­tí­ciou a mo­jou ak­ti­vi­tou. To, čo ma z 99 per­cent za­mest­náva je fas­hion biz­nis. V máji som kú­pil spo­loč­nosť Kara, ktorá je na Slo­ven­sku väč­šia ako Pietro Fi­lipi. Mo­jim zá­me­rom je v mód­nom biz­nise kon­so­li­do­vať časť stredo a vý­cho­do­európ­skeho trhu vo mód­nom re­taile.

Čo to zna­mená?

Jed­no­tu­cho kú­piť viac a stať sa mód­nou sku­pi­nou, ktorá bude svo­jou si­lou schopná kon­ku­ro­vať iným veľ­kým mód­nym sku­pi­nám akými sú In­di­tex alebo H&M. Po­ten­ciál v tom vi­dím práve preto, lebo na trhu je viac men­ších lo­kál­nych zna­čiek, ktoré ne­majú šancu dl­ho­dobo kon­ku­ro­vať tým veľ­kým. To zna­mená, že tieto značky buď za­niknú alebo ich nie­kto bude mu­sieť kú­piť.

In­ves­to­vali ste aj do nie­čoho iného?

Te­raz bu­dem vstu­po­vať do jed­nej spo­loč­nosti, ktorá robí fi­nančné po­ra­den­stvo a ktorá mi bude po­má­hať pre­dá­vať moje dl­ho­pisy. Do tejto firmy vstu­pu­jem s 50 per­cent­ným po­die­lom.

Kde sa vy­rába ob­le­če­nie značky Pietro Fi­lipi? Od­kiaľ po­chá­dza ma­te­riál? 

Pre­važne v Česku a na Slo­ven­sku, ale mys­lím si, že to ne­bude udr­ža­teľné a preto tuto vý­robu po­stupne roz­ši­ru­jeme pre­važne do Európy.

V čom vi­díš naj­väč­šiu pri­danú hod­notu tejto značky? Čo ju robí je­di­neč­nou?

Pra­cu­jeme s naj­lep­šími mód­nymi ná­vrharmi v Česku a na Slo­ven­sku. Naše ko­lek­cie pro­du­ku­jeme v li­mi­to­va­ných edí­ciach a ko­mu­ni­ku­jeme to aj na­šim zá­kaz­ní­kom pri kúpe da­ného kúsku. Tak náš zá­kaz­ník vie, že si kú­pil ka­bát číslo 51 z cel­ko­vého po­čtu 100 vy­ro­be­ných ka­bá­tov. Ďal­šou pri­da­nou hod­no­tou je, že ro­bíme s ta­lian­skymi lát­kami, ktoré sú veľmi kva­litné a väč­ši­nou prí­rodné.

Keby si mal mož­nosť roz­prá­vať sa so svo­jim o 10 ro­kov mlad­ším ja, akú radu by si si dal?

Ne­ro­bil by som nič inak, pre­tože všetko má svoj čas a člo­vek si tým musí prejsť a tak­tiež musí zís­kať skú­se­nosti. Vždy v tej da­nej chvíli viete naj­viac, čo mô­žete. Mys­lím si však, že je správne, keď člo­vek zbiera svoje skú­se­nosti v tej správ­nej spo­loč­nosti so správ­nymi ľuďmi. To, do akého ko­lek­tívu sa do­sta­nete a s akými ľuďmi pra­cu­jete, je pri vý­voji pod­statne dô­le­žité. Moja rada ma­dým ľu­ďom je, aby pra­co­vali s ľuďmi, ktorí sú pre nich in­špi­ra­tívni a ktorí ich po­sú­vajú ďa­lej. Naj­pod­stat­nej­šie zo všet­kého je však pra­co­vať, skú­šať, učiť sa a zbie­rať skú­se­nosti.

Aký je podľa teba kľúč k úspe­chu?

Je dobré, keď má člo­vek pre dané od­vet­vie ur­čitý pred­po­klad. Po­kiaľ tam ten pred­po­klad nie je, je dô­le­žité kom­pen­zo­vať ho vy­trva­los­ťou a dis­cip­lí­nou. Dô­le­žité je ob­klo­po­vať sa správ­nymi ľuďmi.

Akú in­ves­tičnú stra­té­giu máš na­sta­venú pri tvo­jom in­ves­to­vaní? Hľa­dáš skôr dl­ho­dobé spo­lu­práce alebo si opor­tu­nista?

Módny biz­nis je pre mňa stra­te­gická in­ves­tí­cia, takže som ur­čite opor­tu­nista v tom, že vy­uží­vam prí­le­ži­tosti. Po­kiaľ máte stra­te­gické ak­tí­vum, tak sa na to ne­po­ze­ráte z krát­ko­do­beho hľa­diska, ale po­ze­ráte sa na to z dl­ho­so­bej­šej per­spek­tívy. Ste teda o da­nom pod­ni­kaní ochotný uva­žo­vať v dl­h­šom ča­so­vom ho­ri­zonte. Na­priek tomu, že viem, aký je v mo­jom prí­pade sa­motný vý­voj dy­na­mický, ne­mô­žem ni­komu sľú­biť, ako to bude o dva roky. Mo­jim po­sla­ním mo­men­tálne je bu­do­vať módnu sku­pinu, ktorá bude veľmi silná a bude pat­riť me­dzi tie naj­sil­nej­šie.

Po­hy­bu­ješ sa pre­važne v mód­nom od­vetví. Roz­mýš­ľali ste, že sa bu­dete v bu­dúc­nosti ve­no­vať aj nie­čomu inému?

Ok­rem mód­neho biz­nisu in­ves­tu­jem ešte do ne­hnu­teľ­ností. Ne­do­ká­žem však do bu­dúcna za­ru­čiť, že ne­bu­dem in­ves­to­vať do nie­čoho iného. Ur­čite však viem, že ka­pa­citne mi módny biz­nis ne­do­volí ro­biť nič iné.

Aké pod­ni­ka­teľ­ské plány máš do bu­dúcna?

Mo­men­tálne mám na stole nie­koľko po­ten­ciál­nych ak­vi­zí­cii, ktoré by sme v prie­behu 3 až 6 me­sia­cov mohli zvlád­nuť zre­a­li­zo­vať. Po­ze­ráme sa po ďal­ších fas­hion znač­kách a keď sa roz­prá­vame o krat­šom ča­so­vom ho­ri­zonte, tak by sa nám v prie­behu pár me­sia­cov mohlo po­da­riť jednu ta­kúto kú­piť. Na jar by sme mali ot­vo­riť ob­chody Pietro Fi­lipi vo Viedni, na zimu rie­šime Bu­da­pešť a Bu­ku­rešť. Značku Kara chceme do­stať do Litvy a Lo­tyš­ska a pri­dali sme sem aj Es­tón­sko. Ur­čite chcem po­sil­niť fi­nančnú dis­tri­bú­ciu a in­ves­to­vať do ne­hnu­teľ­ností. Mám v tíme kva­lit­ných ľudí a to je veľmi dô­le­žité.

Pridať komentár (0)