Michal Rusek: HUB Bra­ti­sla­va vám poskyt­ne fle­xi­bi­li­tu

Luky Gašparík / 30. júla 2014 / Rozhovory

Bra­ti­sla­va môže pri­ví­tať ďal­ší novo otvo­re­ný co-wor­kin­go­vý pla­ce s náz­vom HUB Bra­ti­sla­va. Za celým pro­jek­tom sto­jí sym­pa­tic­ký Michal Rusek, kto­rý sa roz­ho­dol spra­viť co-wor­king tro­cha inak, ako ho tu zatiaľ pozná­me. V čom je teda iný a čo ponú­ka? Všet­ko náj­de­te v našom roz­ho­vo­re s Micha­lom.

Kre­a­tív­ne mies­ta pre mla­dých ľudí nám tu ras­tú doslov­ne ako “huby” po daž­di, v čom má byť HUB Bra­ti­sla­va iný?

V dneš­nej dobe je veľ­mi veľa mla­dých ľudí, kto­rí chcú pod­ni­kať, avšak nema­jú mož­nosť vlast­ných pries­to­rov a násled­né­ho roz­vo­ja. V Hube máme pries­to­ry pre jed­né­ho ako aj pries­to­ry pre prá­cu v tíme. Kaž­dý si tu náj­de to, čo hľa­dá. Či už to je jed­not­li­vec ale­bo kolek­tív. 

Pred­stav nám pro­sím pries­to­ry, čo všet­ko tu už máš a čo všet­ko tu plá­nu­ješ?

Pri úpra­vách pries­to­ru sme sa drža­li jed­no­du­chej filo­zo­fie “hlav­ne nech sa tu ľudia cítia ako doma”. Celý HUB je fun­kci­onál­ne roz­de­le­ný na kan­ce­lár­ske pries­to­ry a Hot­desk zónu. Roz­me­ry kan­ce­lár­skych pries­to­rov máme naozaj pes­tré už od 13,5m2 do 105m2, väč­ši­na z nich je kli­ma­ti­zo­va­ná. Kan­ce­lá­riu si môže kaž­dý zaria­diť ako chce, v tom­to nech­ce­me niko­ho obme­dzo­vať. Tak­tiež sme otvo­re­ní kaž­dé­mu bláz­ni­vé­mu nápa­du, ak bude samoz­rej­me rea­li­zo­va­teľ­ný :). Zasa­da­cia miest­nosť, wifi pri­po­je­nie, cof­fee cor­ner a kuchyn­ka sú samoz­rej­mosť. Kto chce, môže si u nás zria­diť aj vlast­nú vir­tu­ál­nu kan­ce­lá­riu v 3 čas­tiach Bra­ti­sla­vy, tak­tiež môže využí­vať služ­by recep­cie a tla­čia­reň. Máme skve­lé tera­sy, kto­ré sa dajú využí­vať na firem­né akcie ale­bo pre­zen­tá­cie. Hot­desk zóna je kla­sic­ký pries­tor pre “umel­cov” kto­rí chcú byť fle­xi­bil­ní a potre­bu­jú sa ďalej roz­ví­jať.

Čiže, kan­ce­lá­rie plá­nu­je­te už pre pove­dz­me zabe­hnu­tej­šie fir­my a hot­des­ky pre začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov? Roz­li­šu­je­te to?

Ja urči­te nie :). Kan­ce­lá­rie sú pre všet­kých, nezá­le­ží od pros­pe­ri­ty ich fir­my ale od požia­dav­ky pre­na­jí­ma­te­ľa a jeho výbe­ru pries­to­rov. Kaž­dé­mu vyho­vu­je nie­čo iné. Nie­kto potre­bu­je kľud a ticho. Iný zas pocit pria­teľ­skej atmo­sfé­ry na pra­co­vis­ku. Čo sa týka ceny za pries­to­ry, tak Hot­des­ky sú pris­pô­so­be­né pre ľudí, kto­rým sta­čí pra­co­vať pár hodín v týžd­ni ale­bo tým, kto­rí zatiaľ potre­bu­jú ušet­riť na pre­náj­me.

Kým plá­nu­je­te HUB obsa­diť? Máte na to kon­krét­ne kri­té­ria?

Kľud­ne aj star­ti­tup :). Nezá­le­ží na cha­rak­te­re pod­ni­ka­nia, je zmys­lu­pl­né a výhod­né, aby tu bolo čo naj­viac pod­ni­ka­teľ­ských zame­ra­ní. Pre nás je však naj­dô­le­ži­tej­šie, aby boli ľudia spo­ľah­li­vý a pria­teľ­ský, keď­že tu chce­me mať atmo­sfé­ru plnú lás­ky a poro­zu­me­nia :).

Pea­ce and love :). Keď už sme pri tom, ako ste nasta­vi­li ceny a hlav­ne doby náj­mu? Pre­ži­lo by tu aj star­ti­tup?

Neviem ako je na tom star­ti­tup, ale pred­po­kla­dám že áno. Naše mot­to je Fle­xi­bi­li­ta, Fle­xi­bi­li­ta a ešte raz Fle­xi­bi­li­ta. Ceny pries­to­rov sú urče­né od m2. Cel­ko­vé ceny a pries­to­ry, sú u nás na webe kaž­dé­mu prí­stup­né. Prá­ve pri dobe náj­mu, by som sa rád poza­sta­vil. Tu sa totiž chce­me naj­viac líšiť od kon­ku­ren­cie. Chce­me do maxi­mál­nej mož­nej mie­ry vyho­vieť ľuďom, čiže byt fle­xi­bil­ní, fle­xi­bil­ní a ešte raz fle­xi­bil­ní. Chá­pem aké sú dnes požia­dav­ky, sko­ro kaž­dý chce dnes a zaj­tra odísť. U nás to bude mož­né.

Plá­nu­je­te robiť aj even­ty, ako pove­dz­me iné cowor­kin­gy?

Mám záu­jem HUB neus­tá­le roz­ví­jať, a zlep­šo­vať pra­cov­né pro­stre­die pre našich nájom­cov. Je mi jas­né, že to tu musí žiť, aby sa sem ľudia radi vra­ca­li. Nech­cem, ešte zby­toč­ne pre­zra­dzo­vať detai­ly, ale urči­te sa u nás nikto nudiť nebu­de ani pred a ani po pra­cov­nej dobe.

Máš už vyhliad­nu­té kon­krét­ne even­ty, kto­ré by sa mali u Vás konať.

Je veľa zau­jí­ma­vých even­tov, čo sa dejú aj mimo jed­not­li­vých co-wor­kin­gov. Urči­te by som sem chcel dotiah­nuť aj nie­kto­ré zau­jí­ma­vé even­ty zo zahra­ni­čia. Náz­vy si ešte nechám pre seba, nech sme aspoň tro­chu taju­pl­ní :).

Veľa hubov a cowor­kin­go­vých cen­tier sa sna­ží využí­vať aj clus­ter effect, plá­nu­je­te aj vy nie­čo podob­né?

Na všet­ko tre­ba čas a trpez­li­vosť, ale do budúc­na to plá­nu­je­me pod­po­ro­vať. Hlav­ne na even­toch by sme chce­li spá­jať mož­no aj netra­dič­né nápa­dy a pod­ni­ka­teľ­ské čin­nos­ti. Uvi­dí­me ako sa nám to poda­rí. Sú u nás fir­my a ľudia s rôz­ny­mi skú­se­nos­ťa­mi, čo môže byť urči­te nápo­moc­né jed­nej, či dru­hej stra­ne.

Jed­nou vetou, pre­čo by sa mal člo­vek roz­hod­núť prí­sť ku vám?

Pre­to­že máme milé recepč­né :). Ale nie, jed­nou vetou to asi nedám. Urči­te uro­bím maxi­mum pre­to, aby sa ľudia u nás cíti­li maxi­mál­ne pohodl­ne a kom­for­tne. Naša fle­xi­bi­li­ta je urči­te naj­sil­nej­šia zbraň, čiže kto hľa­dá u nás pre­chod­né, ale samoz­rej­me aj trva­lé usíd­le­nie, je v HUB Bra­ti­sla­va na správ­nej adre­se.

A posled­ná zálud­ná otáz­ka, star­ti­tup čítaš?

Aj ja som star­ti­tup :).

www.hubbratislava.eu

Diky Micha­lo­vi za roz­ho­vor.

Pridať komentár (0)