Michal Straška — Slo­vák, ktorý v USA boduje, ale doma na Slo­ven­sku o ňom nikto nevie

Veronika Horváthová / 20. november 2016 / Rozhovory

Michal Straška je mladý ume­lec, kto­rého obrazy sú často kraj­šie ako sku­točné fotky. Kres­le­niu sa venuje celý život, ale keď sa tomu vďaka náhode pred sied­mimi rokmi začal veno­vať pro­fe­si­onál­nej­šie, žne jeden úspech za dru­hým. Od Tai­wanu až po Miami, ale na Slo­ven­sku ho nikto nepozná. V roz­ho­vore nám pove­dal, prečo nie je ume­nie u nás dosta­točne oce­nené, a tiež prečo je dôle­žité obklo­po­vať sa pozi­tív­nymi vecami v súčas­nom svete, ktorý je plný stresu. Michal ume­ním jed­no­du­cho žije, čo je nesku­točne vidieť aj v jeho obra­zoch!

Ahoj Michal, nedávno si sa vrá­til z Tai­wanu, kde si zožal veľa úspe­chov. Gra­tu­lu­jeme! Ako si sa k dostal k tomu, že budeš kres­liť takéto reálne obrazy?

To som ani ja neve­del, že sa až k tomu dopra­cu­jem. Začalo to náho­dou ešte v novem­bri 2009, 6 rokov po ukon­čení vyso­kej školy. V práci ma oslo­vila bri­gád­nička vyso­koš­ko­láčka o nakres­le­nie jej por­trétu, pre­tože zazrela na šet­riči obra­zovky moje skice na dva por­tréty, ktoré boli nakres­lené ešte počas vyso­koš­kol­ského štú­dia. Ponuka nakres­le­nia por­trétu ma zasko­čila. Veď som 6 rokov už nek­res­lil a teraz je tu ponuka nakres­liť por­trét sym­pa­tic­kej mla­dej slečny. Po chvíľke váha­nia som s návrhom súhla­sil. O pár dní som obdr­žal fotku a vrhol sa do práce. Por­trét bol asi za 5 hodín hotový, no s výsled­kom som však vôbec nebol spo­kojný. Po odo­vzdaní kresby slečne ma zasko­čila jej reak­cia. Ona bola nesmierne rada a tešila sa z diela. Táto jej reak­cia ma tak tro­chu nakopla a nakres­lil som si niečo pre seba. Bol to Bill Cosby. Por­trét mi tiež trval okolo 5 hodín, ale tu som bol prek­va­pený ja z prog­resu v porov­naní s pre­doš­lou kres­bou. Tak som sa vrhol do ďal­šieho por­trétu a to bol Hugh Lau­rie (Dr. House). A odvtedy kres­lím až do súčas­nosti.

Začí­najú ťa spoz­ná­vať na celom svete. Tvoj obraz bol na obale knihy, no na Slo­ven­sku o tebe nikto nevie. Čím to je, že nevieme dosta­točne oce­niť talenty, ktoré doma máme?

Áno dielo „Recyc­ling“ je na obale knihy „Stro­kes of Genius 7“ s pod­ti­tu­lom „Depth, Dimen­sion & Space“. V knihe je nás 118 umel­cov z celého sveta. Nesmierne si to vážim, že v kon­ku­ren­cii umel­cov z celého sveta je moje dielo na obale tejto pub­li­ká­cie. To že ma ľudia na Slo­ven­sku prí­liš nepoz­najú, je spô­so­bené aj tým, že sa tu málo pre­zen­tu­jem. Regis­tru­jem diela skôr do medzi­ná­rod­ných súťaží. Z Tai­wanu, kde som bol v apríli, ma však oslo­vil priamo orga­ni­zá­tor ešte v roku 2015 o zapo­je­nie sa do súťaže Inte­ran­ti­onal Art Grand Price Com­pe­ti­tion ešte v roku 2015. Z kon­ku­ren­cie viac ako 4000 diel som sa v prvom kole s die­lom „Old age“ dostal do užšieho finále s 90 die­lami. V ďal­šom kole sme už museli ori­gi­nál posie­lať priamo na uda­losť Art Revo­lu­tion Tai­pei 2015, kde ďalej o cel­ko­vom víťa­zovi roz­ho­do­vala odborná porota počas pia­tich dní. V užšom finále dielo nako­niec zís­kalo oce­ne­nie „Gal­lery Award“, čo mi umož­nilo vysta­vo­vať moje práce na ďal­šom roč­níku Art Revo­lu­tion Tai­pei 2016. Diela podľa môjho úsudku ľudí zau­jali, keďže zo 7 vysta­vo­va­ných diel som pre­dal všet­kých 7.

427747_553938947951960_668017838_n

Dielo “Recyc­ling”

Exis­tujú na Slo­ven­sku nejaké orga­ni­zá­cie alebo fondy, ktoré by zdru­žo­vali a pod­po­ro­vali mla­dých malia­rov?

Viem, že exis­tujú. Zatiaľ som to veľmi nerie­šil.

Momen­tálne spo­lu­pra­cu­ješ s umel­com v Nemecku. Nepre­mýš­lal si, že by si odišiel do zahra­ni­čia?

Nepo­ve­dal by som, že s Dir­kom Dzi­mir­skym je to spo­lu­práca. Bol som u neho v sep­tem­bri 2015 v Nemecku na works­hope zís­kať infor­má­cie o jeho tech­nike a zdo­ko­na­liť sa v nemčine. Áno, pre­mýš­ľam aj nad odcho­dom do zahra­ni­čia.

Je situ­ácia pre umel­cov v zahra­ničí iná ako na Slo­ven­sku?

Neviem to veľmi posú­diť, keďže na slo­ven­skej ume­lec­kej scéne v súčas­nosti nepô­so­bím. V nie­kto­rých kra­ji­nách má ume­nie aj nie­koľko tisíc­ročnú his­tó­riu ako aj na Tai­wane. Podľa môjho úsudku k ume­niu a umel­com tu pri­stu­pujú s úctou. Stre­do­bo­dom pozor­nosti na podu­jatí Art Revo­lu­tion Tai­pei bol samotný ume­lec. Pri­pra­vili pre nás bohatý prog­ram pred, počas aj po výstave s náv­šte­vami his­to­ric­kých chrá­mov, ale aj iných častí Tai­peia či Tai­wanu. Veľmi si vážia ľudí, ktorí vytvá­rajú kul­túrne hod­noty pre verej­nosť, zane­chá­vajú tu his­to­rické dedič­stvo pre ďal­šie gene­rá­cie a vytvá­rajú emo­ci­onálne zážitky v ľuďoch. Emó­cie sú emó­cie radosti. Veď záu­jem­co­via väč­ši­nou kupujú to čo sa im páči a urobí na nich pozi­tívny impact. V súčas­nej dobe stresu a zhonu je to veľmi vítaný záži­tok.

13072686_1186132678071588_2971313119719176425_o

Ume­nie ťa neuživí a máš pop­ri­tom aj “reálny job”. Plá­nu­ješ to zme­niť?

Áno, momen­tálne mám zamest­na­nie. Popri ňom sa venu­jem svojmu zatiaľ hobby. Denne kres­lím pri­bližne 2,5 – 3 hodiny večer po práci. V súčas­nosti pra­cu­jem aj na tom, ako zme­niť kres­le­nie na živo­by­tie.

Aký je naj­lepší spô­sob, ako dostať ume­nie k šir­šiemu, nie len odbor­nému pub­liku?

Je via­cero spô­so­bov ako dostať ume­nie k šir­šiemu pub­liku. Naprí­klad aj výsta­vami, na akej som bol v Tai­wane. Uda­losť bola určená pre širokú verej­nosť ako aj pre zbe­ra­te­ľov ume­nia. Jeden deň z päť­dňo­vého podu­ja­tia bol určený aj pre školy. Žiaci najmä stred­ných škôl boli počas vyučo­va­nia na výstave. Neboli to len žiaci ume­lecky zame­ra­ných škôl. Hoci si väč­šina žia­kov nemohla dovo­liť kúpiť diela, ale vytvá­rajú v nich vzťah k ume­niu a k umel­com hneď v ran­nej mla­dosti. Samoz­rejme podu­ja­tia sa zúčast­nili aj rodiny a mladí ľudia, ktorí prišli len s cie­ľom nado­bud­nu­tia kul­túr­neho zážitku z vysta­vo­va­ných diel.

Koľko stojí taký obraz a koľko času ti reálne zabe­rie nakres­liť ho?

Je to rôzne. Závisí od roz­me­rov diela. Ich cena sa v Tai­pei pohy­bo­vala v roz­me­dzí $850.00 – $4850.00. V súčas­nosti naj­viac kres­lím veľ­kosti A2. Čas vyho­to­ve­nia také­hoto roz­meru sa pohy­buje okolo 150 hodín. Je to dosť veľa, ale ešte stále sa učím ako objekty reál­neho sveta foto­re­a­lis­ticky nakres­liť. Obdo­bie, za ktoré jedno dielo zho­to­vím, je asi 3 mesiace. Naj­dl­h­šie, čo som dote­raz kres­lil, bola kresba „Eif­fel tower“ s roz­mermi 68x99cm. Kres­lil som ju po víken­doch jeden rok. Cel­kovo asi 375 – 400 hodín. Motívy mám v súčas­nej dobe rôzne. V minu­losti som začí­nal por­trétmi a postupne som pre­šiel aj ku kra­jin­kám. Každý obraz je kom­plexné dielo rôz­no­ro­dých tech­ník kres­le­nia ceruz­kami s využi­tím per­spek­tívy. Rôzne tech­niky využí­vam nie­len v rámci jed­not­li­vých mate­riá­lov a povr­chov objek­tov v diele, ale aj v rámci pri­da­nia tre­tieho roz­meru – hĺbky.

Je u nás možné pre­dať ume­lecké dielo v takej cene, akú ma reálne hod­notu?

Je to možné. Stačí ho pre­zen­to­vať na tých správ­nych mies­tach, a tým správ­nym záu­jem­com.

12513986_1138287932850389_6552446717582864812_o

Ľudia často za tebou cho­dia s fot­kou, aby si im ju nakres­lil. Mal si nie­kedy nejakú vtipnú alebo nevšednú požia­davku?

Požia­davky to ani neboli,skôr len vtipné poznámky kama­rá­tov. Naprí­klad, kedy už nakres­lím nejaký akt. Ďalší vtipný komen­tár na kresbu bol, keď sa ma kama­rát spý­tal na čas, za aký som dielo vytvo­ril. Na moju infor­má­ciu o čase, so začu­do­va­ním odve­til, „To by som mal rých­lej­šie vybod­ko­vaný ten papier“. Je to možné, že plo­cha by bola skôr vybod­ko­vaná. Moje diela sú však najmä o trpez­li­vosti a kon­cen­trá­cii, keď nie­kedy za 3 hodiny nakres­lím oblasť len 5cm x 5cm. Nejde ani o to ako dlho trvá vytvo­re­nie daného obrazu, ale skôr o to, že nako­niec bude dielo celé hotové. Postupne hoci po men­ších čas­tiach nako­niec zho­to­viť celý obraz.

Spo­mí­naš väč­ši­nou úspech na Tai­wane. Poda­rili sa Ti aj nejaké v iných kra­ji­nách?

Áno. Poda­rilo sa mi čo to aj na ame­ric­kom kon­ti­nente. Počas leta 2015 som sa zúčast­nil 16th online Arta­vita Com­pe­ti­tion. V súťaži som mal dve diela “Looking for bre­ak­fast” a “On the way”. Za diela som nako­niec zís­kal oce­ne­nie “Cer­ti­fi­cate of Excel­lence” a ako jeden z run­ners-up umiest­není som dostal pozvánku na vysta­vo­va­nie diel na Spek­trum Miami Art Fair 2.-6.12.2015 v Miami. Žiaľ z pra­cov­nej vyťa­že­nosti som musel pozva­nie odmiet­nuť.

Posledná otázka, aký je tvoj sen, čo by si chcel v kres­lení dosiah­nuť?

Mám via­cero cie­ľov, ktoré by som chcel dosiah­nuť. Samoz­rejme nedá sa všetko ihneď. Naj­dô­le­ži­tej­šie je postup­nými krokmi ísť stále vpred a dosa­ho­va­ním men­ších cie­ľov prísť k finál­nemu cieľu ako je to aj s mojimi kres­bami.

Zdroj fotky: archív M. Strašku/facebook

Pridať komentár (0)