Mic­ro­soft sa púšťa do boja s vir­tu­ál­nou rea­li­tou

Ľubomír Tereš / 25. apríla 2015 / Tech a inovácie

Vir­tu­álna rea­lita už ani zďa­leka nie je tak nere­álna ako pár rokov dozadu. Mnohé zo spo­loč­ností to doka­zujú a sna­žia sa každý deň vytvá­rať nové a nové pros­triedky na to, ako ju dosiah­nuť. A Mic­ro­soft je jed­ným z líd­rov, ktorý pri­chá­dza z ino­vá­ciami.

John Need­ham nedávno opus­til svoju pozí­ciu v čele Fable vývo­jára Lion­head Stu­dios, aby dohlia­dal na vývoj Mic­ro­soft hier pre Xbox a najmä zaria­de­nie Holo­lens, umož­ňu­júce spro­stred­ko­vať roz­ší­renú rea­litu. Spo­loč­nosť Mic­ro­soft týmto kro­kom potvr­dila, že napre­duje s vývo­jom soft­véru pre Holo­Lens, ktorý má byť odpo­ve­ďou na šia­len­stvo ich kon­ku­ren­cie Ocu­lus VR, Sony a Valve ohľa­dom vir­tu­ál­nej rea­lity.

Holo­lens zatiaľ nie je zaria­de­nie, spro­stred­kú­va­júce vir­tu­álnu rea­litu, umož­ňuje však podobné triky, ako Ocu­lus Rift alebo Pla­y­sta­tion Morp­heus. Mic­ro­soft už pred­sta­vil naj­nov­šie kon­cepty, naprí­klad hra­nie Minec­raftu priamo vo vašej obý­vačke — to znie cel­kom sľubne a zau­jí­mavo. Prav­de­po­dobne asi až moc sľubne, pre­tože trhový poradca spo­loč­nosti Digi-Capi­tal odha­duje, že príjmy zo soft­vé­ro­vých a hard­vé­ro­vých rie­šení pre zaria­de­nia spro­stred­kú­va­júce vir­tu­álnu rea­litu dosiahnu do roku 2020 až 150 miliárd dolá­rov.

Pre Mic­ro­soft je dôle­žité, že Holo­Lens by mohol pomôcť odlí­šiť ich herné pro­dukty v prie­behu najb­liž­ších rokov. V súčas­nosti pôso­bia na trhu roz­ší­re­nej a vir­tu­álne rea­lity veľkí hráči, ako Ocu­lus (vlast­nený Face­bo­okom), Valve (spo­lu­pra­cuje s partnermi,ako HTC) a Sony (bude mať VR zaria­de­nie pre svoje Pla­y­Sta­tion 4), vale aj men­šie firmy, ktoré sa sna­žia pre­ra­ziť s lac­nej­šími alter­na­tí­vami. Veľ­kou výho­dou Holo­lens je, že beží na zná­mej plat­forme, akou je Win­dows. Ak by sa Mic­ro­softu poda­rilo pre toto zaria­de­nie pri­niesť na trh zau­jí­mavé hry, určite môžu pomýš­ľať na úspech.

Zdroj: Venturebeat.com

Pridať komentár (0)