Mies­ta sve­ta, kto­ré sú uni­kát­ne a pri pohľa­de na ne máš pocit, ako­by nepo­chá­dza­li z našej pla­né­ty

Interez.sk / 15. októbra 2016 / Zaujímavosti

Na našej pla­né­te je mno­ho krás­nych miest. Sta­čí len otvo­riť oči a poze­rať sa tým správ­nym sme­rom. Nie­kto­ré mies­ta sú ale také nád­her­né, že láka­jú turis­tov z celé­ho sve­ta.

Nasle­du­jú­ce mies­ta našej pla­né­ty udi­vu­jú ľudí už celé tisíc­ro­čia a my sa tomu vôbec neču­du­je­me. Podob­ne ako mož­no aj teba, aj nás uchvá­ti­li na prvý pohľad. Nachá­dza­jú sa na Slo­ven­sku, v Čes­ku, v Afri­ke či Ame­ri­ke a majú jed­no spo­loč­né: Sú až také krás­ne a uni­kát­ne, že pri pohľa­de na ne máme pocit, ako keby sme boli na inej pla­né­te.

Vul­kán Tri ses­try, Ore­gon, USA

planeta-zem© Nagesh Maha­dev

Božie oči”, jas­ky­ňa Pro­hod­na, Bul­har­sko

jaskyna-prohodnaslavorum.org

Morav­ský kras, Čes­ká Repub­li­ka

slavorum.orgslavorum.org

Jaze­ro Noys, Kme­run

ozy.comozy.com

Škvr­ni­té jaze­ro, Kana­da

spotted-lakegglandscapes.com

Vlčie hory, Slo­ven­sko

foto: Jan Miklín foto: Jan Mik­lín

Gej­zír, Neva­da, USA

planeta-zem1© Inge Johns­son

Jaze­ro Natron, Tan­zá­nia

jazero Natron 7cloudmind.info

Sla­né jaze­ro Mir, Chor­vát­sko

jazero-mirchasingthedonkey.com

Baj­kal­ské jaze­ro, Sibír, Rus­ko

planeta-zem2
© Ale­xey Tro­fi­mov

Vlny v Paria Cany­on, Ari­zo­na, USA

planeta-zem3
© Simon J. Byr­ne

Antar­ktí­da

planeta-zem4
© Mar­tin Bai­ley

Pláž Alen­te­jo, Por­tu­gal­sko

planeta-zem5© Jose Car­val­ho

Abra­ha­mo­vo jaze­ro, Alber­ta, Kana­da

planeta-zem6© Emma­nu­el Cou­pe Kalo­mi­ris

Dúho­vé hory, pro­vin­cia Gan­su, Čína

planeta-zem7© Pro­cess Sen­sors

Apoš­tol­ské ostro­vy, Wis­con­sin, USA

planeta-zem8
© Brian Peter­son

Púšť v sever­nej Ari­zo­ne, USA

planeta-zem9
© Sean Bags­haw

Púšť v Namí­bii

planeta-zem10
© Mar­tin Bai­ley

Jaze­ro Hil­lier (Ružo­vé jaze­ro), Západ­ná Aus­trá­lia

planeta-zem11
© Vusal Alek­be­rov

Goda­foss, Island

planeta-zem12
© Iurie Bele­gurs­chi

Sop­ka Dal­lol, Eti­ó­pia

planeta-zem13
© some­ti­me­sin­te­res­ting

Súos­tro­vie v Jeme­ne Sokot­ra

planeta-zem14
© the­su­ite­world

Lei­tis­vatn / Sør­vágs­vatn, Faer­ské ostro­vy

planeta-zem15
© red­dit
preze-startitup

zdroj:interez.sk

Pridať komentár (0)