Miesta sveta, ktoré sú uni­kátne a pri pohľade na ne máš pocit, akoby nepo­chá­dzali z našej pla­néty

Interez.sk / 15. októbra 2016 / Zaujímavosti

Na našej pla­néte je mnoho krás­nych miest. Stačí len otvo­riť oči a poze­rať sa tým správ­nym sme­rom. Nie­ktoré miesta sú ale také nád­herné, že lákajú turis­tov z celého sveta. 

Nasle­du­júce miesta našej pla­néty udi­vujú ľudí už celé tisíc­ro­čia a my sa tomu vôbec neču­du­jeme. Podobne ako možno aj teba, aj nás uchvá­tili na prvý pohľad. Nachá­dzajú sa na Slo­ven­sku, v Česku, v Afrike či Ame­rike a majú jedno spo­ločné: Sú až také krásne a uni­kátne, že pri pohľade na ne máme pocit, ako keby sme boli na inej pla­néte.

Vul­kán Tri ses­try, Ore­gon, USA

planeta-zem© Nagesh Maha­dev

Božie oči”, jas­kyňa Pro­hodna, Bul­har­sko

jaskyna-prohodnaslavorum.org

Morav­ský kras, Česká Repub­lika

slavorum.orgslavorum.org

Jazero Noys, Kme­run

ozy.comozy.com

Škvr­nité jazero, Kanada

spotted-lakegglandscapes.com

Vlčie hory, Slo­ven­sko

foto: Jan Miklín foto: Jan Mik­lín

Gej­zír, Nevada, USA

planeta-zem1© Inge Johns­son

Jazero Natron, Tan­zá­nia

jazero Natron 7cloudmind.info

Slané jazero Mir, Chor­vát­sko

jazero-mirchasingthedonkey.com

Baj­kal­ské jazero, Sibír, Rusko

planeta-zem2
© Ale­xey Tro­fi­mov

Vlny v Paria Canyon, Ari­zona, USA

planeta-zem3
© Simon J. Byrne

Antar­ktída

planeta-zem4
© Mar­tin Bai­ley

Pláž Alen­tejo, Por­tu­gal­sko

planeta-zem5© Jose Car­valho

Abra­ha­movo jazero, Alberta, Kanada

planeta-zem6© Emma­nuel Coupe Kalo­mi­ris

Dúhové hory, pro­vin­cia Gansu, Čína

planeta-zem7© Pro­cess Sen­sors

Apoš­tol­ské ostrovy, Wis­con­sin, USA

planeta-zem8
© Brian Peter­son

Púšť v sever­nej Ari­zone, USA

planeta-zem9
© Sean Bags­haw

Púšť v Namí­bii

planeta-zem10
© Mar­tin Bai­ley

Jazero Hil­lier (Ružové jazero), Západná Aus­trá­lia

planeta-zem11
© Vusal Alek­be­rov

Goda­foss, Island

planeta-zem12
© Iurie Bele­gurs­chi

Sopka Dal­lol, Eti­ó­pia

planeta-zem13
© some­ti­me­sin­te­res­ting

Súos­tro­vie v Jemene Sokotra

planeta-zem14
© the­su­ite­world

Lei­tis­vatn / Sør­vágs­vatn, Faer­ské ostrovy

planeta-zem15
© red­dit
preze-startitup

zdroj:interez.sk

Pridať komentár (0)