Milan z eventovky: Zázračný nástroj pre pohodovú atmosféru v práci? Teambuilding!

  • Ľuďom dnes v práci už nezáleží len na platových podmienkach
  • V kolektíve,v ktorom trávia väčšinu dňa, sa chcú cítiť dobre
  • Príjemnú atmosféru v kolektíve zabezpečí teambuilding
  • Svoje o tom vie mladá eventová agentúra 4SPORTS Media a jej zástupca Milan Hanzel
fsefw
4sportsMedia
  • Ľuďom dnes v práci už nezáleží len na platových podmienkach
  • V kolektíve,v ktorom trávia väčšinu dňa, sa chcú cítiť dobre
  • Príjemnú atmosféru v kolektíve zabezpečí teambuilding
  • Svoje o tom vie mladá eventová agentúra 4SPORTS Media a jej zástupca Milan Hanzel

Ke­dysi hral v za­mest­naní hlavnú rolu plat, no časy sa me­nia. Nájsť si každý me­siac na účte troj či štvor­ci­fernú sumu je síce pekné a ne­vy­hnutné pre pl­no­hod­notný mo­derný ži­vot, ale iba to nie je zá­ruka spo­koj­nosti a mo­ti­vá­cie. Najmä mladá a nastupujúca ge­ne­rá­cia dbá čo­raz viac na to, aby ich práca napĺňala, umožňovala kariérny rast, no najmä, aby sa cítili dobre v pracovnom kolektíve. Nie je to­tiž nič hor­šie ako spo­lu­pra­co­vať s ľuďmi, s kto­rými si tak­mer ne­máš čo po­ve­dať. Práve tento fak­tor do­káže za­mest­ná­va­teľ, manažér alebo HR oddelenie veľmi dobre ovplyv­niť. Ako?

Od­po­ve­ďou je te­am­bu­il­ding – slovo, ktoré sa čo­raz čas­tej­šie sk­lo­ňuje v po­nu­kách práce me­dzi fi­rem­nými be­ne­fitmi. A nie na­darmo. Úloha te­am­bu­il­dingu je to­tiž oveľa väč­šia než len za­ba­viť ko­le­gov po náročnom pracovnom týždni. Ne­musí sa pri­tom ko­nať len v krčme pri pive, ale môže byť po­vý­šený na úplne iný le­vel.

V po­dobe kre­a­tív­neho eventu s prog­ra­mom uši­tým na mieru do­káže rie­šiť mnohé prob­lémy na pra­co­visku alebo im predchádzať. Na­vyše hra­vým a zá­bav­ným spô­so­bom. To všetko sú dô­vody, prečo sa za­mest­ná­va­te­ľovi oplatí raz za čas „siah­nuť do vrecka“ a in­ves­to­vať do kvalitne zostaveného te­am­bu­il­dingu.

Viac o tejto téme nám prezradil Mi­lan Han­zel z mladej eventovej agen­túry 4SPORTS Me­dia, ktorá je exper­tom na fi­remné eventy.

Zobraziť celú galériu (9)
zdroj: 4SPORTS Media

Nie je to len o zábave

Hoci je teambuilding všeobecne vnímaný ako benefit pre zamestnancov a príležitosť, ako sa „za peniaze šéfa“ odviazať, nejde len o povrchnú zábavu. Samozrejme, dobre pripravený teambuilding musí zamestnancov zaujať a zabaviť, no zároveň do toho dokáže bezbolestne zaobaliť aj networking či spoločné vzdelávanie. Pre zamestnávateľa by to nemali byť len peniaze vyhodené na výlety, akcie, alkohol a jedlo, ale predovšetkým investícia do jeho biznisu, ktorý stojí a padá na fungujúcom tíme.

„Dnes, keď za­čína byť prob­lém udr­žať si kva­lit­ného za­mest­nanca, si firmy za­čali uve­do­mo­vať po­trebu dob­rej at­mo­sféry v of­fice. Takisto je oveľa jednoduchšie a v neposlednom rade aj lacnejšie si človeka v kolektíve s dobrou atmosférou udržať ako hľadať a prácne zaúčať nového,“ hovorí Milan Hanzel.

Zobraziť celú galériu (9)
zdroj: 4SPORTS Media

Čo všetko teambuilding dokáže? 

Základom dobrých pracovných vzťahov je v prvom rade komunikácia, preto je aj v centre takmer každého teambuildingu. Nemusí pritom ísť len o obyčajný rozhovor, ale aj komunikáciu pri spoločnej aktivite. Aj obyčajná príprava burgrov či plnenie vedomostnej úlohy dokáže ľudí stmeliť.

Na prvom mieste je tak networking a socializácia, alebo jednoducho povedané, lepšie spoznanie kolegov. Na ďalšom mieste je tímová spolupráca a boost tímového výkonu, ktorý podporí napríklad súťaž. Netreba však zabúdať na patričnú oslavu a relax pri dobrom jedle či pive.

„Za­mest­nanci sa zvyčajne po­znajú len z pra­cov­ného pro­stre­dia alebo do­konca vô­bec, takže strá­viť spo­ločne čas aj mimo pra­co­viska je vý­borný spô­sob, ako to zmeniť. Práve po­čas te­am­bu­il­dingu môžu ľu­dia zis­tiť, že majú spo­ločné témy a zá­ľuby, čo ich do­káže zblí­žiť. To po­tom môže po­môcť aj pri pra­cov­ných čin­nos­tiach. Ak v práci exis­tuje kon­krétny prob­lém, tak sa prog­ram a za­me­ra­nie te­am­bu­il­dingu pris­pô­so­buje tak, aby ho po­mo­hol vy­rie­šiť,“ vysvetľuje Milan.

Zobraziť celú galériu (9)
zdroj: 4SPORTS Media

Event ušitý na mieru

Prevládajú v tvojom tíme športovci, milovníci jedla alebo napríklad rodičia malých detí? To je základná otázka, ktorú si treba pred organizovaním eventu položiť. Je totiž možné ho robiť na milión spôsobov a tém. Niekedy je vhodný aktívnejší typ eventu, inokedy zas pasívnejší. Nie každý je party zviera, nie každý zvláda vrcholové športové výkony a nie každý miluje spoločenské hry. Teambuilding by predovšetkým nemal zamestnancov znechutiť a budiť v nich dojem, že sa musia baviť nasilu.

„Vždy platí staré známe prí­slo­vie: „Sto ľudí, sto chutí“. Preto zis­ťu­jeme ve­kové a typové zlo­že­nie účast­ní­kov, aby si v programe každý na­šiel to svoje. Veľmi nás ba­via te­ma­tické te­am­bu­il­dingy, ako napríklad folk­lórny a stre­do­veký. Je skvelé pre­niesť sa do úplne iných ob­lastí s te­ma­tic­kým ob­le­če­ním, ak­ti­vi­tami alebo žar­gó­nom. Pre do­ko­nalé na­vo­de­nie at­mo­sféry vy­uží­vame aj do­bové kos­týmy či di­va­del­ných her­cov. Máme v talóne aj ďalšie témy, ako vojenský, mafiánsky či banský teambuilding a čakáme, ktorá spoločnosť sa ich v blízkej budúcnosti chopí,“ vymenúva Milan.

Zobraziť celú galériu (9)
zdroj: 4SPORTS Media

Prečo to zveriť do rúk profíkom?

Mnohé firmy sa púšťajú do organizovania akcií vo vlastnej réžii. Ak im stačí obyčajná letná grilovačka či zakúpenie voucherov na escape room, je to úplne v poriadku. Organizovanie väčšieho eventu pre firmu čítajúcu sto zamestnancov je už však tvrdší oriešok.

Vtedy sa oplatí zveriť to do rúk skúsenejším, napríklad práve agentúre 4SPORTS Media, ktorá pozná tie správne ingrediencie pre vydarený teambuilding a má už za sebou spolupráce s firmami z rozmanitých sfér, ako napríklad IT, administratíva, obchod, šport či výroba.

„Je to po­dobné ako s dob­rým jed­lom. Tak­mer každý do­káže na­va­riť slušné jedlo, ale predsa len, šéf­ku­chár v kvalitnej reštaurácii je na vyš­šej úrovni. Každý, kto ta­kéto eventy vo firme za­bez­pe­čuje, vie, čo všetko je s tým spo­jené a koľko času to za­be­rie. Keď má zá­ro­veň svoje kaž­do­denné pra­covné po­vin­nosti, je to nie­len ča­sovo ná­ročné, ale môže sa stať, že sa na niečo dô­le­žité za­budne a po­kazí sa cel­ková idea. Práve preto je dobré zve­riť or­ga­ni­zá­ciu do rúk pro­fe­si­oná­lom, ktorí mys­lia na každý de­tail,“ dodáva Milan.

Ak si mys­líš, že te­am­bu­il­ding je to pravé pre teba a tvoj tím, ne­vá­haj oslo­viť 4SPORTS Media, ktorí tebe a tvojmu tímu pri­pra­via ne­za­bud­nu­teľný zá­ži­tok v podobe tematického teambuildingu.

Zobraziť celú galériu (9)
zdroj: 4SPORTS Media

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá