Mili­ó­ny Ame­ri­ča­nov si mys­lí, že čoko­lá­do­vé mlie­ko pochá­dza z hne­dých kráv

Timotej Vančo / 19. júna 2017 / Zaujímavosti

zdroj: commons.wikimedia.com/today.com

Odkiaľ tak môže pochá­dzať čoko­lá­do­vé mlie­ko? Je to pria­mo z neja­ké­ho zvie­ra­ťa, ale­bo sa ume­lo vyrá­ba? Také­to otáz­ky boli nedáv­no polo­že­né oby­va­te­ľom USA.

Na ame­ric­kej webo­vej strán­ke Inno­va­ti­on Cen­ter for US Dai­ry, býva jed­na za naj­čas­tej­ších otá­zok: „Pochá­dza čoko­lá­do­vé mlie­ko z hne­dých kráv?“. Odpo­ve­de býva­jú zvy­čaj­ne jas­né a tiež zdvo­ri­lé.

Čoko­lá­do­vé mlie­ko, ale­bo aké­koľ­vek iné mlie­ko s prí­chu­ťou – je v sku­toč­nos­ti len bie­le krav­ské mlie­ko, do kto­ré­ho sa pri­dá­va aró­ma a sla­did­lá”.

Bohu­žiaľ zdá sa, že toto posols­tvo o hne­dých kra­vách a ich čoko­lá­do­vom mlie­ku, sa stá­le ďalej šíri. Stre­dis­ko si dalo spra­viť pries­kum ame­ric­kých oby­va­te­ľov a zis­ti­li, že pri­bliž­ne 7% Ame­ri­ča­nov si stá­le mys­lí, že čoko­lá­do­vé mlie­ko pochá­dza pria­mo z hne­dej kra­vy.

foto: publicdomainpictures.net

Ak sa na to pozrie­me mate­ma­tic­ky, je to na celo­štát­nej úrov­ni USA pri­bliž­ne až 16,4 mili­ó­na ľudí, kto­rí žijú v tom, že čoko­lá­do­vý milks­ha­ke, by teore­tic­ky mohol byť pria­mo z krav­ské­ho veme­na.

Ten­to výskum a jeho čís­la sú ale veľ­mi alar­mu­jú­ce. Z opý­ta­ných až 48 % res­pon­den­tov pri­zna­lo, že si nie sú istí, odkiaľ teda pochá­dza čoko­lá­do­vé mlie­ko. Ak je to dôve­ry­hod­ný test, tak v celej kra­ji­ne akou je USA, je až 154 272 000 poten­ciál­nych voli­čov, kto­rí nie sú dosta­toč­ne pre­sved­če­ní, či by vede­li rozo­znať „kra­vy“.

Bohu­žiaľ, toto nie je oje­di­ne­lý div­ný prí­pad Ame­ri­ča­nov. Čas­to býva­jú zle infor­mo­va­ní o tom, odkiaľ pochá­dza­jú potra­vi­ny. Štú­dia na začiat­ku 90. rokov uká­za­la, že 20 % dospe­lých neve­de­lo, že ham­bur­ge­ry sú vyro­be­né z mäsa z kráv.

foto: commons.wikimedia.com

V tes­te sa tiež pýta­li ďal­šie otáz­ky a zis­ti­li, že naprí­klad 29 % dospe­lých ľudí pou­ží­va svo­je deti, ako výho­vor­ku na kupo­va­nie čoko­lá­do­vé­ho mlie­ka, kto­ré sami vypi­jú.

Pries­kum u viac ako 1 000 dospe­lých tiež uvá­dza, že 95 % Ame­ri­ča­nov má v chlad­nič­ke neja­ký druh syra. Zau­jí­ma­vé by bolo zis­tiť, či si Ame­ri­ča­nia mys­lia, že mod­rý syr pochá­dza z mod­rej kra­vy.

Zdroj člán­ku: iflscience.com

Pridať komentár (0)