Minec­raft sa zapí­sal do his­tó­rie

Šandi / 28. júna 2014 / Tech a inovácie

Ori­gi­na­li­ta sa nie­ke­dy môže bru­tál­ne vypla­tiť, čo doka­zu­je Minec­raft, kto­ré­ho popu­la­ri­ta zača­la rake­to­vo stú­pať, bez toho by bol k dis­po­zí­cii v dokon­če­nej ver­zii. Auto­ri zaro­bi­li sluš­né penia­ze už pre­da­jom beta­ver­zie. Obľú­be­ný kos­tič­ko­vý svet pri­po­mí­na Lego. Podob­ne ako s popu­lár­nou sta­veb­ni­cou v ňom posta­ví­te prak­tic­ky čokoľ­vek.

Nie­kto­ré die­la, kto­ré si vyžia­da­jú úsi­lie mno­ha­člen­ných tímov, doslo­va berú dych. Titul pod­po­ru­je kre­a­ti­vi­tu, výbor­ne sa hodí pre hra­nie v sku­pi­ne via­ce­rých ľudí. Prvý­krát Minec­raft uzrel svet­lo sve­ta v roku 2009. Od tej doby už stih­la vyjsť ver­zia 1.0 (novem­ber 2011) a tiež množ­stvo por­tov. 

Pre­da­je napriek oba­vám doká­za­li, že aj s game­pa­dom koc­ky ponúk­nu poriad­nu zába­vu. Cel­ko­vý počet pre­da­ných kópií dosia­hol úcti­hod­ných 54 mili­ó­nov. Že sa ani na kon­zo­le nene­cha­li zahan­biť, doka­zu­je fakt, že Xbox 360 spo­loč­ne s Pla­y­Sta­ti­on 3 pre­ko­nal pre­da­je PC Minec­raf­tu s Win­do­ws ale­bo OS X. Hra sa chys­tá v lete na Xbox One, PS4 a PS Vita.

Päť­de­siatš­ty­ri mili­ó­nov pre­da­ných kópií Minec­raft, ho kata­pul­to­va­li na dru­hé mies­to v reb­ríč­ku najús­peš­nej­ších titu­lov his­tó­rie. Nad ním sto­jí Wii Sports s neuve­ri­teľ­ný­mi 82,54 mili­ón­mi a samoz­rej­me legen­dár­ny Tet­ris. Ten sa naprieč plat­for­ma­mi pre­dal v počte 143 mili­ó­nov kópií. 

Zdroj: game­world, techie

Pridať komentár (0)