Minec­raft sa zapí­sal do his­tó­rie

Šandi / 28. júna 2014 / Tech a inovácie

Ori­gi­na­lita sa nie­kedy môže bru­tálne vypla­tiť, čo doka­zuje Minec­raft, kto­rého popu­la­rita začala rake­tovo stú­pať, bez toho by bol k dis­po­zí­cii v dokon­če­nej ver­zii. Autori zaro­bili slušné peniaze už pre­da­jom beta­ver­zie. Obľú­bený kos­tič­kový svet pri­po­mína Lego. Podobne ako s popu­lár­nou sta­veb­ni­cou v ňom posta­víte prak­ticky čokoľ­vek.

Nie­ktoré diela, ktoré si vyžia­dajú úsi­lie mno­ha­člen­ných tímov, doslova berú dych. Titul pod­po­ruje kre­a­ti­vitu, výborne sa hodí pre hra­nie v sku­pine via­ce­rých ľudí. Prvý­krát Minec­raft uzrel svetlo sveta v roku 2009. Od tej doby už stihla vyjsť ver­zia 1.0 (novem­ber 2011) a tiež množ­stvo por­tov. 

Pre­daje napriek oba­vám doká­zali, že aj s game­pa­dom kocky ponúknu poriadnu zábavu. Cel­kový počet pre­da­ných kópií dosia­hol úcti­hod­ných 54 mili­ó­nov. Že sa ani na kon­zole nene­chali zahan­biť, doka­zuje fakt, že Xbox 360 spo­ločne s Pla­y­Sta­tion 3 pre­ko­nal pre­daje PC Minec­raftu s Win­dows alebo OS X. Hra sa chystá v lete na Xbox One, PS4 a PS Vita.

Päť­de­siatš­tyri mili­ó­nov pre­da­ných kópií Minec­raft, ho kata­pul­to­vali na druhé miesto v reb­ríčku najús­peš­nej­ších titu­lov his­tó­rie. Nad ním stojí Wii Sports s neuve­ri­teľ­nými 82,54 mili­ónmi a samoz­rejme legen­dárny Tet­ris. Ten sa naprieč plat­for­mami pre­dal v počte 143 mili­ó­nov kópií. 

Zdroj: game­world, techie

Pridať komentár (0)