mini­Fak­túra chce práve teba!

Filip Mosnár / 3. apríla 2016 / Business

O slo­ven­ských sve­to­vých pro­duk­toch si už na našej stránke mno­ho­krát čítal. Teraz tu máme ďalší sve­tový pro­dukt, ktorý však nie­koho hľadá. A si to práve ty.

V roku 2012 nena­stal ten sľú­bený koniec sveta, vznikla však mini­FAK­TÚRA. Tento star­tup bol prvým na AppS­tore, ktorý rie­šil fak­tu­rá­ciu priamo z mobilu. Pre­šlo tri a pol roka, nastalo mnoho zmien. Svet stále neskon­čil, ale z mini­FAK­TÚRY sa stal pro­fe­si­onálny nástroj, s tisíc­kami aktív­nych pou­ží­va­te­ľov. 

Hipster-with-Smartphone

foto: localz.com

Rok 2015 bol pre mini­FAK­TÚRU zlo­mo­vým. Vstú­pili na anglicky hovo­riace trhy, pre­šli reb­ran­din­gom, stali sa Billdu. Za tento krátky čas sa umiest­nili na pop­redné miesta AppS­tore reb­ríčka, zvý­šili prí­jem o 200%. Nie je to pre­klep, ani nula navyše, zvý­šili prí­jem o 200%. Nespia však na vav­rí­noch, neus­tále roz­ši­rujú fun­kci­ona­litu, pri­pra­vujú novinky, ktoré nemá žia­den iný fak­tu­račný nástroj na trhu.

thumbnail2

Veľké vízie, mnoho plá­nov, cieľ dostať sa medzi TOP10 pomô­cok pre pod­ni­ka­teľa nie je malič­kosť. Na tomto denne pra­cuje mnoho šikov­ných ľudí, ktorí žijú pre tento star­tup. Nie­kto im však chýba. Nie­kto, kto sa vyzná na medzi­ná­rod­nom trhu, kto je srd­com pod­ni­ka­teľ, má víziu, drive a zame­ra­nie na výsledky. Nie­koho, kto miluje výzvy a svo­jou ener­giou nakazí všet­kých naokolo. Hľa­dajú BOM­BAR­DÉRA, ktorý ich pove­die tým správ­nym sme­rom.

Snímka obrazovky 2016-03-31 o 13.26.09

Pre nového bom­bar­déra pri­pra­vili výzvy v oblasti pro­duk­to­vej stra­té­gie, správ­nej seg­men­tá­cie kli­en­tov, voľby mar­ke­tin­go­vých kaná­lov, budo­va­nia značky, budo­va­nia pre­daj­ných kaná­lov a stra­te­gic­kých par­tners­tiev. Ponú­kajú obrov­ský pries­tor na rea­li­zá­ciu, mož­nosť ces­to­vať, ria­diť skvelý kolek­tív, atrak­tívne ohod­no­te­nie a podiel vo firme.

Na záver len toľko: Ak nech­ceš do konca života pre­dá­vať sladkú vodu, ale chceš dobyť svet s pro­duk­tom, ktorý pochá­dza práve zo Slo­ven­ska, nevá­haj a napíš na be_ceo@billdu.com

zdroj foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: bildu.com

Pridať komentár (0)