mini­Fak­tú­ra chce prá­ve teba!

Filip Mosnár / 3. apríla 2016 / Business

O slo­ven­ských sve­to­vých pro­duk­toch si už na našej strán­ke mno­ho­krát čítal. Teraz tu máme ďal­ší sve­to­vý pro­dukt, kto­rý však nie­ko­ho hľa­dá. A si to prá­ve ty.

V roku 2012 nena­stal ten sľú­be­ný koniec sve­ta, vznik­la však mini­FAK­TÚ­RA. Ten­to star­tup bol prvým na AppS­to­re, kto­rý rie­šil fak­tu­rá­ciu pria­mo z mobi­lu. Pre­šlo tri a pol roka, nasta­lo mno­ho zmien. Svet stá­le neskon­čil, ale z mini­FAK­TÚ­RY sa stal pro­fe­si­onál­ny nástroj, s tisíc­ka­mi aktív­nych pou­ží­va­te­ľov. 

Hipster-with-Smartphone

foto: localz.com

Rok 2015 bol pre mini­FAK­TÚ­RU zlo­mo­vým. Vstú­pi­li na anglic­ky hovo­ria­ce trhy, pre­šli reb­ran­din­gom, sta­li sa Bill­du. Za ten­to krát­ky čas sa umiest­ni­li na pop­red­né mies­ta AppS­to­re reb­ríč­ka, zvý­ši­li prí­jem o 200%. Nie je to pre­klep, ani nula navy­še, zvý­ši­li prí­jem o 200%. Nespia však na vav­rí­noch, neus­tá­le roz­ši­ru­jú fun­kci­ona­li­tu, pri­pra­vu­jú novin­ky, kto­ré nemá žia­den iný fak­tu­rač­ný nástroj na trhu.

thumbnail2

Veľ­ké vízie, mno­ho plá­nov, cieľ dostať sa medzi TOP10 pomô­cok pre pod­ni­ka­te­ľa nie je malič­kosť. Na tom­to den­ne pra­cu­je mno­ho šikov­ných ľudí, kto­rí žijú pre ten­to star­tup. Nie­kto im však chý­ba. Nie­kto, kto sa vyzná na medzi­ná­rod­nom trhu, kto je srd­com pod­ni­ka­teľ, má víziu, dri­ve a zame­ra­nie na výsled­ky. Nie­ko­ho, kto milu­je výzvy a svo­jou ener­gi­ou naka­zí všet­kých naoko­lo. Hľa­da­jú BOM­BAR­DÉ­RA, kto­rý ich pove­die tým správ­nym sme­rom.

Snímka obrazovky 2016-03-31 o 13.26.09

Pre nové­ho bom­bar­dé­ra pri­pra­vi­li výzvy v oblas­ti pro­duk­to­vej stra­té­gie, správ­nej seg­men­tá­cie kli­en­tov, voľ­by mar­ke­tin­go­vých kaná­lov, budo­va­nia znač­ky, budo­va­nia pre­daj­ných kaná­lov a stra­te­gic­kých par­tners­tiev. Ponú­ka­jú obrov­ský pries­tor na rea­li­zá­ciu, mož­nosť ces­to­vať, ria­diť skve­lý kolek­tív, atrak­tív­ne ohod­no­te­nie a podiel vo fir­me.

Na záver len toľ­ko: Ak nech­ceš do kon­ca živo­ta pre­dá­vať slad­kú vodu, ale chceš dobyť svet s pro­duk­tom, kto­rý pochá­dza prá­ve zo Slo­ven­ska, nevá­haj a napíš na [email protected]

zdroj foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: bildu.com

Pridať komentár (0)