Ministerstvo životného prostredia sa činí, okrem fliaš chce zálohovať aj tetrapaky

Lenka Sidorová / 8. januára 2019 / Eko

  • Mi­nis­ter­stvo ži­vot­ného pro­stre­dia za­čalo ko­nečne ro­biť veľké kroky, av­šak na­ráža na silný od­por
  • Zá­lo­ho­vať by sa mali ok­rem PET fliaš aj tet­ra­paky
zdroj: Wikipedia.org
  • Mi­nis­ter­stvo ži­vot­ného pro­stre­dia za­čalo ko­nečne ro­biť veľké kroky, av­šak na­ráža na silný od­por
  • Zá­lo­ho­vať by sa mali ok­rem PET fliaš aj tet­ra­paky

Mi­nis­ter­stvo ži­vot­ného pro­stre­dia SR plá­nuje vy­pra­co­vať ana­lýzu vrat­ných viac­vrstvo­vých kom­bi­no­va­ných ma­te­riá­lov (VKM, tet­ra­paky), do akých sa balí mlieko či džúsy, in­for­muje Euro­ak­tiv.

Eko­lo­gická ví­zia sa ale stretla s od­po­rom vý­rob­cov a od­pa­dá­rov, tí rov­nako od­mie­tajú aj zá­lo­ho­va­nie PET fliaš a ple­cho­viek. Časť z nich žiada úplne zru­še­nie ná­vrhu, iní žia­dajú vy­pra­co­va­nie ana­lýzy v skor­šom ter­míne a v roz­ší­re­nej ver­zii s do­padmi na fi­nan­co­va­nie trie­de­ného zberu oba­lov. Od­por­co­via tvr­dia, že na­vrho­vaný po­stup nemá zmy­sel z via­ce­rých dô­vo­dov.

En­vi­ro­re­zort si za­dalo úlohu do roku 2022 vy­pra­co­vať ana­lýzu zá­lo­ho­va­nia tet­ra­pa­kov, ktoré sa po­u­žijú len raz a po­tom mie­ria do koša. Ne­dajú sa to­tiž dobre re­cyk­lo­vať, pre­tože majú kom­pli­ko­vané zlo­že­nie. Skla­dajú sa z pa­piera, le­penky, plas­tov, prí­padne aj hli­níka.

V rámci trie­de­ného zberu majú byť vy­ha­dzo­vané do špe­ciál­nych oran­žo­vých alebo čer­ve­ných kon­taj­ne­rov. Ak nie sú k dis­po­zí­cii, mali by sme­ro­vať do žl­tých ná­dob na plast, od­kiaľ ich vy­trie­ďujú od­pa­dové firmy,“ vy­svet­ľuje Euro­ak­tiv.

Opat­re­nie sa ob­ja­vilo v Prog­rame pred­chá­dza­nia vzniku od­padu Slo­ven­skej re­pub­liky na roky 2019 – 2025, ktorú pred­lo­žilo na pri­po­mien­ko­va­nie Mi­nis­ter­stvo ži­vot­ného pro­stre­dia SR (MŽP SR) na konci no­vem­bra 2018.

Tet­ra­paky tvo­ria 1,33% hmot­nosti ko­mu­nál­neho od­padu v ko­mu­nál­nej by­to­vej vý­stavbe a 1,43 per­centa v in­di­vi­du­ál­nej by­to­vej vý­stavbe. Vy­plýva to z ana­lýz za roky 2013 – 2017. Plasty vrá­tane PET fliaš pred­sta­vujú 11 per­cent, bio­lo­gicky roz­lo­ži­teľný od­pad vrá­tane po­tra­vín 43 per­cent, pri­blí­žil Euro­ak­tiv.

Nový sys­tém trie­de­nia tet­ra­pa­kov by mal do­siah­nuť európ­sky cieľ zvý­šiť zber jed­no­ra­zo­vých plas­to­vých oba­lov nad úro­veň 90 per­cent v rámci ochrany ži­vot­ného pro­stre­dia.

Kri­tici tvr­dia, že zá­lo­ho­va­nie PET fliaš vy­tiahne z trie­de­ného zberu plas­tov naj­luk­ra­tív­nejší pro­dukt, čím ohrozí jeho fi­nan­co­va­nie. V zá­ujme ži­vot­ného pro­stre­dia je však od­pad ne­tvo­riť a teda za­viesť do praxe opa­ko­vane po­u­ži­teľné ma­te­riály a mi­nis­ter­stvo si za ná­vrhom stojí. Zá­kon o zá­lo­ho­vaní PET fliaš by mal byť na pri­po­mien­ko­va­nie pred­lo­žený ešte v ja­nu­ári 2019.

Ná­vrh žiada úplne od­strá­niť Aso­ciá­cia vý­rob­cov ne­al­ko­ho­lic­kých ná­po­jov a mi­ne­rál­nych vôd na Slo­ven­sku (AVNM), Slo­ven­ské zdru­že­nie pre znač­kové vý­robky, Re­pub­li­ková únia za­mest­ná­va­te­ľov SR a Slo­ven­ské prie­my­selné zdru­že­nie pre obaly a ži­votné pro­stre­die.

Zá­lo­ho­va­nie, v prí­pade jed­no­ra­zo­vých oba­lov podľa AVNM nie je ná­stro­jom pred­chá­dza­nia vzniku od­padu, pre­tože zá­lo­ho­vané obaly ne­budú opä­tovne po­u­žité. Slo­ven­ská poľ­no­hos­po­dár­ska a po­tra­vi­nár­ska ko­mora s vy­pra­co­va­ním ana­lýzy sú­hlasí, ale s ter­mí­nom do konca tohto roka.

Tet­ra­paky má na „čier­nom zo­zname“ aj Európ­ska ko­mi­sia vo svo­jej Stra­té­gii pre plasty spred roka. Tá má v pláne skôr zvý­šiť mi­mo­riadne zlú re­cyk­lo­va­teľ­nosť VKM, pri­čom o zá­lo­ho­vaní za­tiaľ ne­ho­vo­rila.

Pridať komentár (0)