MISTERHORSE.TV — Slo­ven­ské kone tvo­riace plu­giny pre tvorbu videa a ani­má­cií

Ľudovít Nastišin / 15. apríl 2015 / Tools a produktivita

Slo­ven­ský pro­jekt s glo­bál­nymi ambí­ciami. Títo chla­píci ponú­kajú naozaj skvelé plug-iny a pre­sety pre známy (nie len) ani­mačný soft­vér After Effects od spo­loč­nosti Adobe. S touto myš­lien­kou a najmä s for­mou jej pro­pa­gá­cie vykro­čili pra­vou nohou a tak majú našliap­nuté k úspe­chu. Poroz­prá­vali sme sa s ľuďmi sto­ja­cimi za misterhorse.tv, ale najprv si pozrite ich promo. Uvi­díte, pocho­píte.

Prvá otázka naozaj nemôže byť iná ako.…. prečo kone?

Kvôli mar­ke­tingu. “Mis­ter Horse” sa dá ľahko zapa­mä­tať a aj vyhľa­dať. Celý bran­ding je na tom posta­vený. Keď dáte do Google “horse after effects” tak sme hneď prví. Plus je radosť vymýš­ľať na to mar­ke­ting, lebo je to sranda.

Ste ochotní sa nám aj v krát­kosti pred­sta­viť alebo si rad­šej chcete udr­žať Fan­to­ma­sov pro­fil?

Jasné. Momen­tálne je nás 6 a pol. 

Maťo je náš kóder­sky crypto-Mac­Gy­ver, ten dokáže všetko. Šaňo tiež kódi, plus rieši ana­ly­tiku & mar­ke­ting a všetko, čo treba. Ivo tiež kódi, voňavý chrum­kavý kód, bez bugov, že radosť mer­go­vať. Marek kreslí naj­lep­šiu gra­fiku (fakt nepo­znám nikoho, kto by to robil lep­šie) a učí sa robiť v After Effects. Pani Tot­hová, tá sa stará o har­mó­niu a čerstvý vzduch v kan­ce­lá­rii. A potom ja (Adam) čapu­jem vodu do zvlh­čo­vača vzdu­chu. 

Plus prie­bezne spo­lu­pra­cu­jeme so zopár ľuďmi zo zahra­ni­čia na diaľku.

Ako ste sa k tomuto nápadu dostali, ako vzni­kal misterhorse.tv? 

Ako to už býva, bol to menší side pro­ject… S cha­lanmi sa poznáme ešte zo stred­nej (Šaňo & Maťo a Ivo & ja sme boli spo­lu­žiaci) a spolu sme začali robiť pred cca 4 rokmi.

Robili sme zopár appiek na iPhone, potom jednu super hru. Pro­to­typ tej hry sme plá­no­vali spra­viť za 3 mesiace, trvalo to nako­niec 2 roky. Dostali sme sa do štá­dia, že potre­bu­jeme balík peňazí na mar­ke­ting. Tak sme si pove­dali, že poďme rýchlo zbú­chať nejaký menší pro­jekt, čo na to rýchlo zarobí.

Medzi tým som mal jednu men­šiu bokovku — vyrá­bal som také video pro­jekty, ktoré si dizaj­nér kúpi, upraví, vyexpor­tuje a ma hotové video. Cel­kom sa tomu darilo, tak sme vymys­leli pro­dukt, ktorý rie­šil veľa prob­lé­mov okolo toho. A znova, malo to byt hotové za mesiac. Trvalo to 10 mesia­cov. Nieže by sme boli prí­liš šmat­laví, no bolo to nako­niec dosť náročné spra­viť. Nafúklo sa to, no pre­žili sme a stalo to zato.

Opí­šete nám trošku, čo to vlastne všetko ponú­kate?

Naše pro­dukty sú na to, aby šet­rili čas a peniaze ľuďom, ktorí pra­cujú s vide­ami. Trošku to zjed­no­du­ším.

Na úpravu videa sa pou­žíva prog­ram After Effects (to isté ako Pho­tos­hop, aku­rát sa tam aj ani­muje). Nie­ktoré ani­má­cie tam trvá spra­viť zby­točné dlho a robíte ich často nie­koľko krát dookola. Náš pro­dukt je plug-in (modul) k tomuto prog­ramu, volá sa Ani­ma­tion Com­po­ser a je zadarmo. Máte v ňom tie naj­pou­ží­va­nej­šie ani­má­cie pri­pra­vené tak, že stačí klik­núť a hotovo… Robí to aj kopu ďal­ších super vecí, no toto je hlavná pointa. Ani­má­to­rovi to dokáže ušet­riť veľmi veľa času.

Tento plug-in je zadarmo a obsa­huje 100+ ani­má­cii. Môžete si to vyskú­šať a zhod­no­tiť, či sa vám to hodí. Ak áno, môžete si dokú­piť ďal­šie balíky s ani­má­ciami za férovú cenu.

Povezte, ako sa vám v súčas­nosti darí?

Dobre. Konečne máme nový kan­cel s den­ným svet­lom a dokonca aj parád­nym výhľa­dom. Super team, pri­dal sa k nám Marek (dizaj­nér), plus sa ešte plá­nu­jeme roz­ši­ro­vať. Zatiaľ to ide dob­rým sme­rom. Všetci vyze­rajú byť spo­kojní, takže asi všetko ok.

Poznajú vás aj za hra­ni­cami Slo­ven­ska?

Ono je to skôr naopak. Slo­ven­sko je pre nás zaned­ba­teľný trh. Je to cel­kom rov­no­merne roz­frc­kané po celom svete. No hlavne v USA, potom v Bra­zí­lii, UK, Rusku… Mali sme aj jednu veľkú vlnu na Tai­wane. No stále to nie je dosta­točne roz­ší­rené, pries­tor tam je ešte veľký, takže máme čo robiť.

Aké sú vaše plány do blízkeho/ďalekého budúcna?

Chceme náš pro­dukt roz­ší­riť o ďal­šiu fun­kci­ona­litu a kopu obsahu. Plus zlep­šiť mar­ke­ting, ana­ly­tiku… Je toho veľa. Dalo by sa pove­dať, že práce je v pod­state neko­nečno. Aku­rát kamoš vymys­lel, že by sme mohli ísť na mesiac na Kos­ta­riku. Nie­kedy na jeseň alebo v zime, keď tu bude ška­redo proste zba­liť note­bo­oky a pra­co­vať odtiaľ. Super nápad a tak dúfam, že sa podarí.

Chceli by ste ešte niečo dodať?

Možno budeme v blíz­kej budúc­nosti hľa­dať do teamu šikov­ného dizaj­néra, čo pekne kresli v Illu­stra­tore a ani­má­tora, čo vie dobre robiť v After Effects. Tak roz­ha­dzu­jeme siete :)

Pridať komentár (0)