Mixit: “Pod­mienky pre úspech má každý iné, no spo­ločné majú jedno — práca, usi­lov­nosť a zase práca.”

Filip Mikschik / 10. február 2015 / Tools a produktivita

O Mixit sme sa poroz­prá­vali s Mar­ti­nom

Čo vlastne Mixit robí?

Mixit robí ľudí spo­koj­nými, teda snaží sa o to. Ponú­kame mož­nosť namie­šať si vlastný mix müsli, suše­ných plo­dov alebo naprí­klad tyčinky, sušienky a čoko­ládu podľa vlast­nej chuti jed­no­du­cho na inter­nete a nechať si to zaslať po celom Slo­ven­sku, Česku a Poľ­sku.

Prečo ste roz­behli Mixit?

Chceli sme sa seba­re­a­li­zo­vať, roz­be­hnúť niečo dlho­do­bého, časom si treba aj niečo zaro­biť, prísť s nie­čím novým, kre­a­tív­nym a nevšed­ným. Idea vlast­ného müsli k tomu povzbu­dzo­vala a nebolo o čom, dali sme tomu všetko a dnes neľu­tu­jeme :)

Čo je Vaša inšpi­rá­cia?

Inšpi­ru­jeme sa hlavne tren­dami a pro­jek­tami v zahra­ničí. Prí­behy Ste­vea Jobsa pod. Síce môžu byť inšpi­ra­tívne, pod­mienky pre úspech má ale každý iné a spo­ločné majú jedno — práca, usi­lov­nosť a zase práca.

Čo pova­žu­jete za naj­väčší úspech Mixitu?

Je to veľa malých čias­tko­vých úspe­chov a tým naj­väč­ším je asi to, že skrátka fun­gu­jeme a stále máme pocit, že to celé je kam posú­vať a kam šká­lo­vať. Pár ľudí nám spo­čiatku hovo­rilo, že je to len hype, móda a bub­lina, ktorá spľasne. Ľudia sa ale nepre­jedli, naopak berú náš pro­dukt ako svoj dobrý návyk a zís­ka­vame stále ďal­ších — to vní­mame ako úspech. Ak sa nám podarí uspieť aj na ďal­ších trhoch, to berieme skôr ako ďal­šiu z mno­hých výziev.

Aký mix je najob­ľú­be­nejší?

V novem­bri a decem­bri vám povieme, že Via­nočný mix, v janu­ári sa nám zdá, že naj­viac frčí Valen­tín­sky a na jar zase Veľ­ko­nočný :) Naše pod­ni­ka­nie je dôka­zom toho, že sto ľudí má sto chutí a vďaka tomu môžeme pri­ná­šať pri­danú hod­notu.

Čo pre vás bolo na začiatku pod­ni­ka­nia naj­ťaž­šie?

Dať o sebe vedieť, dostať sa do obje­mov a čísiel, ktoré budú môcť finan­co­vať rast a uži­viť nás. Aj keď sme už vedeli, že to pôjde, ten prvý rok a pol nebol ľahký.

Aké sú vaše plány do budúc­nosti?

Tých je veľa … nie­ktoré sú hlboko v šuf­líku, iné sa válajú po stole a len ich odkla­dáme na ďalší deň. Expan­do­vať, púš­ťať do sveta nové pro­dukty, opti­ma­li­zo­vať výrobu a pro­cesy. Občas nevieme čo skôr a často sa nie­ktoré veci nedo­tiahnu do konca. Napriek tomu sa nám aj vďaka tímu darí posú­vať ďalej.

Aké typy ľudí hľa­dáte do svojho tímu?

Vždy je to o tom nájsť kolegu, ktorý pri­ne­sie niečo nové a bude rov­nako nad­šený pre vec ako my. Zamest­nan­cov je plný inter­net, my potre­bu­jeme ozaj­stné posily, ktoré zatiahnu za jeden pov­raz, aj keď pred Via­no­cami lámeme rekordy. Náš kolek­tív nie je o prí­snej hie­rar­chii, ale o pria­teľ­skom a tímo­vom pro­stredí.

V čom ste iní ako kon­ku­ren­cia?

Ak máme brať ako našu kon­ku­ren­ciu tra­dič­ných veľ­kých výrob­cov cere­álií, potom sme malí, fle­xi­bilní a nezá­vislí na malo­ob­chod­ných reťaz­coch. Nikto nás netlačí na cenu suro­vín a mini­ma­li­zá­ciu nákla­dov, preto môžeme ponúk­nuť odlišný pro­dukt z pré­mi­ových suro­vín a v zlo­žení, ktoré si zákaz­ník sám zvolí.

Čo je pre vás pri budo­vaní star­tup naj­dô­le­ži­tej­šie?

Uspo­ko­jiť kaž­dého zákaz­níka. Znie to ako klišé, ale ak by sme dopus­tili, že sa s nami zákaz­ník roz­lúči skla­maný, neboli by sme možno tam, kde sme. Zákaz­ník má vždy pravdu, na inter­nete to platí dvoj­ná­sobne, a pre­tože robiť chyby je ľud­ské, tak pokiaľ nemáme mož­nosť sa o nespo­koj­nosti zákaz­níka dozve­dieť, je to pre nás veľmi blbé.

Ako vyzerá pra­covný deň v Mixite?

Výroba a expe­dí­cia ide väč­ši­nou na 2 smeny, ranná a popo­lud­ňaj­šia až do večer­ných hodín. K tej ruč­nej vo 2 men­ších halách aktu­álne roz­bie­hame aj uni­kátnu veľkú výrobnú linku, ktorá by mala časom eli­mi­no­vať sezónne výkyvy, skrátka s rov­na­kým počtom ľudí zvlád­neme letné objemy objed­ná­vok aj pred­via­nočné, ktoré sú až 5x vyš­šie. Kole­go­via z admi­ni­stra­tívy (hlavne pod­pora zákaz­ní­kom, IT, a veľ­ko­ob­chod) pra­cujú v jed­nej smene, schá­dzame sa v 8am alebo 9am, celý deň sa stre­tá­vame v našich kan­ce­lá­riách či na skype dis­ku­tu­jeme spo­ločné kroky. Výrobu aj admi­ni­stra­tívu máme pries­to­rovo pre­po­jenú, je to stále o bez­pro­stred­nej a živel­nej komu­ni­ká­cii.

Nejaké ďal­šie tipy / odpo­rú­ča­nie / odkaz?

Možno taký odkaz všet­kým star­tu­pis­tom: Vykaš­lite sa na všetky star­tu­pové kon­fe­ren­cie a stret­nu­tia. Dajte si dokopy zmys­lu­plný busi­ness model, skúste čo naj­skôr nájsť aspoň pár pla­tia­cich zákaz­ní­kov a ak od nich bude pozi­tívny feed­back a vy budete svojmu pro­duktu veriť, bežte za svo­jím snom, makajte a neza­sta­vujte. Úspech sa možno dostaví neskôr, než sa oča­ká­valo (napr. ako o tom čítate vo Forbse), ale stojí to za to! :)

zdroj: startupjobs.cz

Pridať komentár (0)