Mladá štu­dentka pre­me­nila vášeň k ceruz­kám na super biz­nis

Linda Cebrová / 16. apríla 2016 / Business

Caro­line Wea­ver sa nene­chala odra­diť érou digi­tál­nych tech­no­ló­gií a na písa­nie ceruz­kami nemieni zanev­rieť. Jej ceruz­ko­vému biz­nisu sa naozaj darí. V obcho­díku CW Pen­cils Enter­prise je cítiť odda­nosť a srdce , ktoré sú v pod­ni­kaní čoraz vzác­nej­šie.

Raz ráno som dostala od nezná­meho muža objed­návku v hod­note 4,000 dolá­rov, objed­nal si ceruzky s obľú­be­ným dizaj­nom Johna Ste­in­becka s náz­vom the Black­wing 24 . Tento typ ceruzky obľu­bo­val aj samotný Walt Dis­ney. Prav­de­po­dobne je to jedna z naj­viac iko­nic­kých ceru­ziek, ktoré boli kedy vyro­bené v Ame­rike. Hovorí Caro­line Wea­ver mladá dáma, ktorá vlastní malý útulný obchod v New Yorku s vyše 200 druhmi ceru­ziek.

cev6

Ceruzky a perá z plastu nemajú žiadnu špe­ci­fickú vôňu a ich škála využi­tia je obme­dzená. Na roz­diel od pier, s ceruz­kou si musíte dať chvíľku práce a to má mnoho ľudí na nich tak rado. Je tu aj spo­ji­tosť medzi tým, koľko krát ceruzku ostrú­hate a koľko práce ste uro­bili. Odda­nosť Caro­line Wea­ver k ceruz­kám sa odráža aj na jej teto­vaní. Na svoj pred­laktí nosí ceruzku, kto­rou kres­lila jej mama, inte­ri­é­rová dizaj­nérka. Ceruzka je zastrú­haná tri­krát, pre­tože tri­krát pou­žitá a tri­krát zastrú­haná ceruzka má tú naji­de­ál­nej­šiu veľ­kosť. Pozna­me­náva 25 ročná Caro­line.

cer1

Väč­šina jej zákaz­ní­kov sú takz­vaní “mil­len­nials.” Avšak naj­lepší zákaz­níci, ktorí bežne utrá­cajú 3000 až 4000 dolá­rov majú zväčša okolo šty­rid­siatky. Ceruz­kový biz­nis je z pre­važ­nej časti zalo­žený hlavne na zbe­ra­te­ľoch. Mladá pod­ni­ka­teľka hovorí, že je jedi­nou pre­daj­ky­ňou ceru­ziek, ktorá vlastní kamenný obchod v NYC výlučne s ceruz­kami. Aj keď musí čeliť kon­ku­ren­cii, akou je Ama­zon, Ebay a Pencils.com tvrdí, že obchod stále dosa­huje zisk. Caro­line ris­ko­vala a inves­to­vala do svojho biz­nisu okolo 80 000 dolá­rov na zapla­te­nie nájom­ného, roz­beh web stránky a nákup tovaru. A zdá sa, že sa to opla­tilo.

cer3

Mladú Newy­or­čanku mar­ke­ting vôbec netrápi. Dostala mnoho ponúk od inves­to­rov na spro­pa­go­va­nie a roz­ší­re­nie jej obchodu ale všetky odmietla. “Nie som dobrá v eko­no­mic­kej sfére. Aj keď je to možno hlúpe, pokým sa mi môj biz­nis darí udr­žať jed­no­du­chý a malý, som spo­kojná a cítim sa bez­pečne. Nikdy som nech­cela mať nablýs­kaný obchod v boha­tej štvrti. Páčila sa mi myš­lienka, že ľudia pri potul­kách mes­tom na tento obchod natra­fia. Možno si ho obľú­bia a začnú túto časť mesta nav­šte­vo­vať, aj keď sem v minu­losti nezvykli cho­die­vať.”

cer4

Wea­ver dlho sní­vala o spus­tení vlast­ného zákaz­níc­keho klubu. Bez pod­pory reklamy uve­rej­nila zau­jí­mavú ponuku. Za popla­tok 80 dolá­rov pošle svo­jím zákaz­ní­kom každý mesiac jednu ceruzku. V prie­behu pia­tich mesia­cov dostala vyše 700 objed­ná­vok. V urči­tom momente musela dokonca pre­stať pri­jí­mať objed­návky na túto ponuku. Podľa jej slov bale­nie toľ­kých ceru­ziek sa nedalo zvlá­dať. Caro­line by si síce mohla dovo­liť zapla­tiť pomoc­ných zamest­nan­cov alebo jed­no­du­cho to nebolo jej ambí­ciou. Svoj obchod chce naďa­lej držať v čo možno naj­men­šom merítku.

cer5

Nikdy by som nech­cela, aby to bolo inak, ako to je teraz a mať naprí­klad nie­koľko ďal­ších pre­dajní, o ktoré by som sa musela stra­cho­vať. Svoj obchod som neot­vo­rila kvôli tomu, aby som sa stala neja­kou “busi­ness lady”. Jed­no­du­cho som naozaj chcela len pre­dá­vať ceruzky.

Zdroj: bloomberg.com zdroj fotografií:bloomberg.com

Pridať komentár (0)