Mla­dá štu­dent­ka pre­me­ni­la vášeň k ceruz­kám na super biz­nis

Linda Cebrová / 16. apríla 2016 / Business

Caro­li­ne Wea­ver sa nene­cha­la odra­diť érou digi­tál­nych tech­no­ló­gií a na písa­nie ceruz­ka­mi nemie­ni zanev­rieť. Jej ceruz­ko­vé­mu biz­ni­su sa naozaj darí. V obcho­dí­ku CW Pen­cils Enter­pri­se je cítiť odda­nosť a srd­ce , kto­ré sú v pod­ni­ka­ní čoraz vzác­nej­šie.

Raz ráno som dosta­la od nezná­me­ho muža objed­náv­ku v hod­no­te 4,000 dolá­rov, objed­nal si ceruz­ky s obľú­be­ným dizaj­nom Joh­na Ste­in­bec­ka s náz­vom the Black­wing 24 . Ten­to typ ceruz­ky obľu­bo­val aj samot­ný Walt Dis­ney. Prav­de­po­dob­ne je to jed­na z naj­viac iko­nic­kých ceru­ziek, kto­ré boli kedy vyro­be­né v Ame­ri­ke. Hovo­rí Caro­li­ne Wea­ver mla­dá dáma, kto­rá vlast­ní malý útul­ný obchod v New Yor­ku s vyše 200 druh­mi ceru­ziek.

cev6

Ceruz­ky a perá z plas­tu nema­jú žiad­nu špe­ci­fic­kú vôňu a ich šká­la využi­tia je obme­dze­ná. Na roz­diel od pier, s ceruz­kou si musí­te dať chvíľ­ku prá­ce a to má mno­ho ľudí na nich tak rado. Je tu aj spo­ji­tosť medzi tým, koľ­ko krát ceruz­ku ostrú­ha­te a koľ­ko prá­ce ste uro­bi­li. Odda­nosť Caro­li­ne Wea­ver k ceruz­kám sa odrá­ža aj na jej teto­va­ní. Na svoj pred­lak­tí nosí ceruz­ku, kto­rou kres­li­la jej mama, inte­ri­é­ro­vá dizaj­nér­ka. Ceruz­ka je zastrú­ha­ná tri­krát, pre­to­že tri­krát pou­ži­tá a tri­krát zastrú­ha­ná ceruz­ka má tú naji­de­ál­nej­šiu veľ­kosť. Pozna­me­ná­va 25 roč­ná Caro­li­ne.

cer1

Väč­ši­na jej zákaz­ní­kov sú takz­va­ní “mil­len­nials.” Avšak naj­lep­ší zákaz­ní­ci, kto­rí bež­ne utrá­ca­jú 3000 až 4000 dolá­rov majú zväč­ša oko­lo šty­rid­siat­ky. Ceruz­ko­vý biz­nis je z pre­važ­nej čas­ti zalo­že­ný hlav­ne na zbe­ra­te­ľoch. Mla­dá pod­ni­ka­teľ­ka hovo­rí, že je jedi­nou pre­daj­ky­ňou ceru­ziek, kto­rá vlast­ní kamen­ný obchod v NYC výluč­ne s ceruz­ka­mi. Aj keď musí čeliť kon­ku­ren­cii, akou je Ama­zon, Ebay a Pencils.com tvr­dí, že obchod stá­le dosa­hu­je zisk. Caro­li­ne ris­ko­va­la a inves­to­va­la do svoj­ho biz­ni­su oko­lo 80 000 dolá­rov na zapla­te­nie nájom­né­ho, roz­beh web strán­ky a nákup tova­ru. A zdá sa, že sa to opla­ti­lo.

cer3

Mla­dú Newy­or­čan­ku mar­ke­ting vôbec netrá­pi. Dosta­la mno­ho ponúk od inves­to­rov na spro­pa­go­va­nie a roz­ší­re­nie jej obcho­du ale všet­ky odmiet­la. “Nie som dob­rá v eko­no­mic­kej sfé­re. Aj keď je to mož­no hlú­pe, pokým sa mi môj biz­nis darí udr­žať jed­no­du­chý a malý, som spo­koj­ná a cítim sa bez­peč­ne. Nikdy som nech­ce­la mať nablýs­ka­ný obchod v boha­tej štvr­ti. Páči­la sa mi myš­lien­ka, že ľudia pri potul­kách mes­tom na ten­to obchod natra­fia. Mož­no si ho obľú­bia a začnú túto časť mes­ta nav­šte­vo­vať, aj keď sem v minu­los­ti nezvyk­li cho­die­vať.”

cer4

Wea­ver dlho sní­va­la o spus­te­ní vlast­né­ho zákaz­níc­ke­ho klu­bu. Bez pod­po­ry rekla­my uve­rej­ni­la zau­jí­ma­vú ponu­ku. Za popla­tok 80 dolá­rov pošle svo­jím zákaz­ní­kom kaž­dý mesiac jed­nu ceruz­ku. V prie­be­hu pia­tich mesia­cov dosta­la vyše 700 objed­ná­vok. V urči­tom momen­te muse­la dokon­ca pre­stať pri­jí­mať objed­náv­ky na túto ponu­ku. Pod­ľa jej slov bale­nie toľ­kých ceru­ziek sa neda­lo zvlá­dať. Caro­li­ne by si síce moh­la dovo­liť zapla­tiť pomoc­ných zamest­nan­cov ale­bo jed­no­du­cho to nebo­lo jej ambí­ci­ou. Svoj obchod chce naďa­lej držať v čo mož­no naj­men­šom merít­ku.

cer5

Nikdy by som nech­ce­la, aby to bolo inak, ako to je teraz a mať naprí­klad nie­koľ­ko ďal­ších pre­daj­ní, o kto­ré by som sa muse­la stra­cho­vať. Svoj obchod som neot­vo­ri­la kvô­li tomu, aby som sa sta­la neja­kou “busi­ness lady”. Jed­no­du­cho som naozaj chce­la len pre­dá­vať ceruz­ky.

Zdroj: bloomberg.com zdroj fotografií:bloomberg.com

Pridať komentár (0)