Mla­dému Aus­trál­ča­novi dala banka omy­lom 1,9 mili­óna, minul ich na autá a ženy

Linda Cebrová / 24. december 2016 / Zaujímavosti

Luke Brett Moore má za sebou naozaj jedi­nečnú skú­se­nosť.

Vďaka chybe banky si mohol poži­čia­vať neob­me­dzené množ­stvo peňazí, a tak sa k tomu aj sta­val. Po uply­nutí neja­kého času mu však zaklo­pali na dvere kuk­láči a Luke si pobu­dol vo vezení. Tento čas však využil k svojmu dobru, začal štu­do­vať a z väze­nia sa dostal na slo­bodu.

l2

zdroj fotografie:bbc.com 

Bol som v šoku. Zrazu som zis­til, že mám prí­stup k veľ­kému množ­stvu peňazí. Bola to pre mňa v skutku šia­lená doba. Mal som len 22 rokov, bol som mladý a hlúpy a nepre­mýš­ľal som práve jasne,“ uvie­dol Moore pre BBC News.

l3

zdroj fotografie:bbc.com

Svoj bežný účet mal Luke nabitý neob­me­dze­ným počtom peňazí od banky. Začal si preto naku­po­vať naprí­klad autá značky Mase­rati alebo Aston Mar­tin, vyšlo mu aj na moto­rový čln a iné cen­nosti. Polí­cia uňho doma dokonca našla pod­pí­saný dres Micha­ela Jor­dana. Avšak inves­to­val tak­tiež do pod­ni­ka­nia a pra­vi­delne si uží­val zábavu v noč­ných klu­boch, v kto­rých sa nevy­hý­bal ani dro­gám a alko­holu.

l1

zdroj fotografie:bbc.com
Po zadr­žaní bol pre­pus­tený na kau­ciu, no neskôr bol uznaný vin­ným z toho, že pod­vo­dom zís­kal finančné pros­triedky. Luke sa doč­kal odsú­de­nia na 4,5 roka odňa­tia slo­body. Pus­til sa však do štu­do­va­nia kníh o práve, bol tak schopný sa sám zastu­po­vať a podal si žia­dosť o pre­pus­te­nie na kau­ciu. Po pár mesia­coch sa mu to poda­rilo, vyšiel von z veze­nia a na slo­bode čakal, ako dopadne jeho pokus o odvo­la­nie.

l5

zdroj fotografie:bbc.com
Síce to trvalo viac ako rok, ale nako­niec sa ku prek­va­pe­niu mno­hých doč­kal oslo­bo­dzu­jú­ceho ver­diktu, ktorý vznie­sol odvo­lací súd. „Niet pochýb o tom, že jed­nal nečestne. Ale pod­vod platí u člo­veka, ktorý je pod­vá­dzaný, avšak jeho čin bol zame­raný na počí­tač, ktorý nemá ľud­ské nedos­tatky a nemo­hol tak byť pod­ve­dený rov­na­kým spô­so­bom.“ – uviedla Nata­lie Adams – jedna z troch odvo­la­cích sud­cov, ktorá prišla na to, že odsú­de­nie bola chyba, pre­tože nedošlo k pod­vodu.

l6

zdroj fotografie:bbc.com
Sudca Mark Lee­ming zase dodal, že na jeho jed­naní nebolo nič skryté, pre­tože banka jeho ras­túcu zadl­že­nosť mala úplne presne zazna­me­nanú. Sám Moore podľa zákona nemal žiadnu povin­nosť banku infor­mo­vať o tom, čo sa deje. Moore sa zo svo­jej chyby pou­čil. Znova by to už žev­raj neuro­bil, pre­tože mu to zni­čilo život. Podľa jeho slov to nestálo za tých pár mesia­cov so strip­tér­kami a koka­ínom. Právo, ktoré začal štu­do­vať vďaka svojmu prí­padu ho tak chy­tilo, že momen­tálne štu­duje na práv­nic­kej uni­ver­zite. Ak pôjde všetko ako má, o dva roky môže byť z neho práv­nik. Šesť mesia­cov za mre­žami mu dalo uni­kátny pohľad na veze­nie. V budúc­nosti plá­nuje pomá­hať odsú­de­ným, ktorí potre­bujú pomoc.

zdroj:bbc.com zdroj titul­nej fotografie:bbc.com

Pridať komentár (0)