Mladík už ďalej nemohol ignorovať výtlky na cestách, začal okolo nich kresliť mužské prirodzenie

Viktória Husarčíková / 2. decembra 2018 / Marketing/Sketcher

  • Diery na ceste sú prob­lé­mom, s kto­rým bo­jujú mnohé kra­jiny
  • Ok­rem slo­ven­ských ciest vý­razne tr­pia aj tie v an­glic­kom meste Man­ches­ter
  • Tento ano­nymný ak­ti­vista to však chce zme­niť
zdroj: Facebook / Wanksy
  • Diery na ceste sú prob­lé­mom, s kto­rým bo­jujú mnohé kra­jiny
  • Ok­rem slo­ven­ských ciest vý­razne tr­pia aj tie v an­glic­kom meste Man­ches­ter
  • Tento ano­nymný ak­ti­vista to však chce zme­niť

Diery na ces­tách v an­glic­kom meste Man­ches­ter mest­ské za­stu­pi­teľ­stvo roky ig­no­ro­valo. Ľu­dia síce boli ne­spo­kojní, av­šak nič to na veci ne­zme­nilo. Diery stále zo­stá­vali na svo­jom mieste, ne­zme­nené a stále ne­bez­pečné. Ak­ti­vista, ktorý vy­stu­puje pod me­nom Wanksy, mal toho už po­krk. Roz­ho­dol sa, že mesto na prob­lém upo­zorní kre­a­tív­nym spô­so­bom.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: Fa­ce­book / Wanksy

Už dl­h­šie si vší­mal, že pre ve­rej­nosť sú diery v ceste ne­bez­pečné – bežne do nich nie­kto spa­dol, po­tkol sa o ne, alebo si ub­lí­žil. Na cestu sa teda roz­ho­dol na­spre­jo­vať niečo, čo po­slanci ne­budú môcť ig­no­ro­vať. Okolo dier po meste sa teda za­čali zja­vo­vať veľké kresby muž­ského pri­ro­dze­nia, na­kres­lené prie­my­sel­nou krie­dou.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: Fa­ce­book / Wanksy

Ako sa však uká­zalo, tento ra­di­kálny krok v ko­neč­nom dô­sledku fun­go­val. Mnohé z dier v meste zmizli v prie­behu 24 ho­dín. Mesto po­cho­pilo toto vo­la­nie po po­riadku a vý­moly na­pra­vilo. Podľa jed­ného ho­vorcu je však každá libra utra­tená na od­stra­ňo­va­nie týchto kre­sieb by mohla ísť rad­šej na opravu dier. Wanksy teda podľa neho robí viac škody ako úžitku. Pravda je však úplne inde. Po­u­žitá krieda sa to­tiž po pár týžd­ňoch stratí aj sama.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: Fa­ce­book / Wanksy

zdroj: www.fast­com­pany.com

Pridať komentár (0)