Mladý pár popri štúdiu rozbehol biznis s exotickými rastlinami, ktoré Slováci milujú

  • Evička a Ma­túš tvo­ria mladý pár, ktorý spája láska k rast­li­nám, krás­nej prí­rode a eko­ló­gii
  • Ná­zov Plan­ti­zia vzni­kol pre­po­je­ním an­glic­kého slova plant (rast­lina) a pô­vo­dom ta­lian­skeho slova le­ti­zia s vý­zna­mom ra­dosť, šťas­tie
  • Podľa slov autorov myšlienky rastlinárstva sú to presne tie emó­cie, ktoré člo­vek cíti, keď má okolo seba ze­lené pro­stre­die lesa
plantizia
Instagram/plantizia
  • Evička a Ma­túš tvo­ria mladý pár, ktorý spája láska k rast­li­nám, krás­nej prí­rode a eko­ló­gii
  • Ná­zov Plan­ti­zia vzni­kol pre­po­je­ním an­glic­kého slova plant (rast­lina) a pô­vo­dom ta­lian­skeho slova le­ti­zia s vý­zna­mom ra­dosť, šťas­tie
  • Podľa slov autorov myšlienky rastlinárstva sú to presne tie emó­cie, ktoré člo­vek cíti, keď má okolo seba ze­lené pro­stre­die lesa

Ahojte Evička a Ma­túš. Prezradíte nám ako vzni­kol váš pro­jekt Plan­ti­zia?

Obaja sme vždy mali radi rast­liny. Zo za­čiatku sme sa ve­no­vali spo­loč­nému pes­to­va­niu muš­ká­tov, ne­skôr za­sa­dili prvé avo­kádo (od­vtedy už riadne vy­rástlo), mä­sož­ravé rast­linky alebo mno­žili od­rez­kami po­thos, či fi­kusy. Obom sa nám za­pá­čili ria­so­gule, a tak sme za­čali expe­ri­men­to­vať s vod­nými a ne­skôr aj vzduš­nými rast­lin­kami.

Naša zbierka za­čí­nala ne­vinne. Zo­pár kak­tu­sov, pe­pe­ro­mie, pi­lea a po­stupne sa viac a viac roz­ras­tala, te­raz sme nie­kde na čísle 250 ku­sov. Od­kedy v na­šej izbe rast­linky za­be­rajú tak­mer všetko miesto, roz­hodli sme sa spo­jiť našu zá­ľubu k fo­te­niu, rast­li­nám a blo­go­va­niu, a tak vzni­kol náš Ins­ta­gram.

Chceli by sme roz­ší­riť ze­leň me­dzi ľudí, lebo ve­ríme, že vy­tvorí prí­jemnú at­mo­sféru doma či v kan­ce­lá­rii.

View this post on Instagram

Nedávno sme v story spravili prieskum, či svojim rastlinkám dávate mená. Chvíľu nám trvalo prečítať všetky vaše odpovede, ale výsledok je jasný – áno dávate! 😊 Napríklad riasogulička Erika, Kornélia, Puf, Fluffy, Fousek, monstera Terka, fikus Igor, banánovník Riško, sansevérie Eugénia a Alfréd či mäsožravka Rasťa. 🌿 V našej džungli má meno len zopár rastliniek, predsalen oslavovať meniny 250 krát do roka by sa nikomu nechcelo 😃😃 Podeľte sa s nami v komentári s menami vašich rastlín, poprípade podľa čoho meno získali? #urbanjungle #houseplantclub #urbanjunglebloggers #meandplantsarefriends #marimo #riasogule #riasogulebyplantizia #sansevieria #snakeplant #monstera #monsteradeliciosa #tillandsia #airplant #plantlady #plantsofinstagram #catsandplants

A post shared by PLANTIZIA rastliny & dekorácie (@plantizia) on

Aké druhy rast­lín pes­tu­jete a po­nú­kate?

Po­nú­kame ši­roké spek­trum iz­bo­vých rast­lín. Za­me­ria­vame sa hlavne na druhy ne­ná­ročné na pes­to­va­nie. Na­šimi kla­si­kami sú ria­so­gule, til­land­sie, svok­rine ja­zyky, mons­tery, kak­tusy, fi­kusy či po­thosy. Zau­jí­ma­vos­ťou sú rast­linné či su­ku­lentné te­rá­riá. Ok­rem pre­daja rast­lín re­a­li­zu­jeme aj in­te­ri­é­rovú ze­leň pre kan­ce­lá­rie či gas­tro pre­vádzky. Vy­rá­bame tiež mac­ramé, geomet­rické dr­žiaky na til­land­sie a ma­ľu­jeme črep­níky.

Dá sa povedať, že mnohých fanúšikov si Plantizia získala vďaka spomínaným riasoguliam. Čo sú vlastne zač?

Keď sme pred skoro dvoma rokmi pri­niesli tieto ne­tra­dičné rast­linky na scénu slo­ven­skej in­te­ri­é­ro­vej ze­lene, ne­ča­kali sme, že sa stanú ta­kým hi­tom. Tieto ne­ná­ročné rast­linky chy­tili za srdce mno­hých ľudí práve kvôli jed­no­du­chej údržbe a je­di­neč­nému vzhľadu.

Ria­so­gule po­chá­dzajú z dna Ja­pon­ských riek a ja­zier. Náj­dené však boli aj na Is­lande či v Škót­sku. Vodu im stačí me­niť raz za dva týždne. V prí­rode sa do gu­ľo­vého tvaru for­mujú pri­ro­dzene. Doma im po­má­hame jem­ným gú­ľa­ním v dla­niach, pri vy­mie­ňaní vody. Ria­so­gule sú ne­ná­ročné na svetlo, budú spo­kojné aj na tmav­šom mieste. Rastú veľmi po­maly, len pár mi­li­met­rov za rok a tak sa ne­mu­síte báť, že vám pre­rastú ná­dobku, v kto­rej ich máte.

Od­kiaľ po­chá­dzajú vaše rast­liny?

Pes­tu­jeme druhy po­chá­dza­júce z ce­lého sveta. Ria­so­gule sú z Ja­pon­ska či Is­landu, til­land­sie po­chá­dzajú zo stred­nej a juž­nej Ame­riky. Máme tiež rôzne druhy kak­tu­sov po­chá­dza­júce z rôz­nych kú­tov sveta, od Af­riky až po Ame­riku.

Pri vý­bere rast­lín sa sna­žíme upred­nost­ňo­vať slo­ven­ských pes­to­va­te­ľov a je­di­nečné druhy, ktoré do­vá­žame zo za­hra­ni­čia poc­tivo se­lek­tu­jeme.

Kde vás mô­žeme vi­dieť?

Ne­dávno sme pre­dá­vali na jar­nom Sashe v Sta­rej trž­nici, ktorý spája pod jed­nou stre­chou tra­dičné kúsky a mo­derné trendy zo sveta do­má­cej ru­ko­diel­nej tvorby.

Túto ne­deľu bu­deme na Ve­gán­skych ho­doch v Sta­rej trž­nici a ďalší ví­kend na ak­cii Bur­zobl­šák, ktorú pra­vi­delne nav­šte­vu­jeme už viac ako rok. Ne­skôr na Fes­ti­vale záh­rad v Bory Mall či na Dob­rom trhu na Ja­ku­báku.

Na va­šom Ins­ta­grame som si všimla, že or­ga­ni­zu­jete aj works­hopy. Koľko stojí taký works­hop a ako prebieha?

Works­hopy or­ga­ni­zu­jeme v rámci vlast­ných even­tov, ale aj pre firmy. Máme na vý­ber works­hopy vý­roby rast­lin­ných i su­ku­lent­ných te­rá­rií. Na za­čiatku kaž­dého works­hopu pred­sta­víme rôzne rast­liny vhodné do te­rá­rií a od­po­ru­číme účast­ní­kom, kto­rým dru­hom sa bude u nich dobre da­riť. Ďa­lej si účast­níci vy­tvo­ria pre rast­liny pod­lo­žia a za­mie­šajú si vlastný sub­strát. Ná­sledne si môžu vy­brať zo ši­ro­kého vý­beru ze­le­ných, aj fa­reb­ných rast­lín. Po sa­mot­nom za­sa­dení, na­sle­duje de­ko­ro­va­nie kô­rou, ka­mien­kami či ma­chom podľa pred­stáv. Do­mov si ok­rem skú­se­ností každý od­ne­sie aj ná­vod na sta­rost­li­vosť. Works­hopy máme rôzne, cena je od 20 eur na osobu. Sa­moz­rejme pre veľké eventy cenu pris­pô­so­bu­jeme.

Je Plan­ti­zia va­šim hlav­ným zdro­jom príjmu alebo ide o hobby či pri­vy­ro­be­nie si?

Evička: Pre mňa je to hobby popri štú­diu. Rast­liny ma už pred­tým ba­vili a až na po­četné pod­nety od na­šich sle­do­va­te­ľov sme ich za­čali pre­dá­vať. Správa so­ciál­nych sietí a webu ma baví a viem si pred­sta­viť, že by to bolo aj moje za­mest­na­nie do bu­dúcna. Zá­ro­veň si uží­vam aj pre­dajné ak­cie, kde si plne uve­do­mím, že Ins­ta­gram nie sú len čísla a lajky, ale zakaž­dým z nich je člo­vek, ktorý nás pod­po­ruje a in­špi­ru­jeme ho. Preto sa aj po­čas se­zóny sna­žíme ísť na čo naj­viac ak­cií, aby mali všetci mož­nosť prísť si od nás po radu ohľadne pes­to­va­nia či vziať si rast­linku.

Ma­túš: Ja ok­rem štú­dia aj pra­cu­jem, ale sna­žím sa čo naj­viac po­má­hať či už tým, že som prog­ra­mo­val náš e-shop, ro­bím fotky, sta­rám sa o or­ga­ni­zá­ciu even­tov či works­ho­pov a sa­moz­rejme na ak­ciách pre­dá­vame spolu.

Koľko rast­li­niek do­ká­žete pre­dať za me­siac?

To je veľmi pre­men­livé číslo, zá­visí od roč­ného ob­do­bia, ale aj od toho či ideme nie­kam pre­dá­vať alebo nie.

Kde usklad­ňu­jete všetky rast­liny? Ne­roz­mýš­ľali ste nad ka­men­nou pre­vádz­kou?

Rast­linky máme v na­šom byte vo veľ­kých dre­ve­ných po­li­co­vých re­gá­loch, kak­tusy máme na stole pod ok­nom. Či už naše zbier­kové kúsky alebo tie na pre­daj, sú ne­od­mys­li­teľ­nou sú­čas­ťou na­šej do­mác­nosti a ži­vot bez rast­lín si už ani ne­vieme pred­sta­viť.

Na ka­mennú pre­vádzku sa nás naši sle­do­va­te­lia často pý­tajú, ale mo­men­tálne sme plne vy­ťa­žení a ne­stí­hali by sme ešte aj pre­dá­vať v ob­cho­díku. Na na­šom e-shope sa nám páči, že je to také osobné a rast­linky ľu­ďom dá­vame priamo my, mož­nosť osob­ného od­beru máme každý deň v týždni v do­obed­ných alebo po­obed­ných ho­di­nách podľa toho, kto má kedy voľno zo školy či práce, aby si každý zá­kaz­ník mo­hol prísť po rast­linku vtedy, kedy mu to vy­ho­vuje.

Ale ako sa vraví, ni­kdy ne­ho­vor ni­kdy a možno si raz náš ate­liér, pra­co­visko a „sklad“ rast­lín pre­su­nieme do ka­men­nej pre­dajne. Aj e-shop sme si ro­zmys­leli z ve­čera do rána a o pár týž­dňov ho spus­tili, takže uvi­díme, ako sa ráno zo­bu­díme.

Článok bol pôvodne publikovaný na Odzadu.sk a vytvorený v spolupráci so Sashe.sk.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech