Mla­dý Slo­vák uro­bil viac ako pol mili­ó­na fotiek našej prí­ro­dy a vytvo­ril z nich nád­her­né časoz­ber­né videá

vedelisteze.sk / 11. októbra 2016 / Zaujímavosti

Niet pochýb o tom, že naša kra­ji­na dis­po­nu­je množ­stvom prí­rod­ných, his­to­ric­kých i kul­túr­nych krás. Pre­dov­šet­kým boha­tá prí­ro­da je to, čím sa vo sve­te môže­me pochvá­liť.

To si uve­do­mil aj mla­dý slo­ven­ský foto­graf Matúš Lašan, kto­rý uro­bil viac ako pol mili­ó­na fotiek. Z nich potom vytvo­ril nád­her­né časoz­ber­né videá. Keď vez­me­me do úva­hy, že Slo­ven­sko má v oblas­ti turis­tic­ké­ho ruchu stá­le čo dobie­hať, tak tie­to videá sú jed­no­znač­ne skve­lou rekla­mou pre našu kra­ji­nu a krá­sy, kto­ré ponú­ka náv­štev­ní­kom i domá­cim.

Vychut­naj­te si pra­vú slo­ven­skú krá­su v troch časoz­ber­ných vide­ách Matú­ša Laša­na. A pre doko­na­lý záži­tok si nastav­te čo naj­väč­šie mož­né roz­lí­še­nie.

Some­whe­re in Slo­va­kia 1

Some­whe­re in Slo­va­kia 2

Some­whe­re in Slo­va­kia 3

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)