Mladý Slo­vák uro­bil viac ako pol mili­óna fotiek našej prí­rody a vytvo­ril z nich nád­herné časoz­berné videá

vedelisteze.sk / 11. októbra 2016 / Zaujímavosti

Niet pochýb o tom, že naša kra­jina dis­po­nuje množ­stvom prí­rod­ných, his­to­ric­kých i kul­túr­nych krás. Pre­dov­šet­kým bohatá prí­roda je to, čím sa vo svete môžeme pochvá­liť.

To si uve­do­mil aj mladý slo­ven­ský foto­graf Matúš Lašan, ktorý uro­bil viac ako pol mili­óna fotiek. Z nich potom vytvo­ril nád­herné časoz­berné videá. Keď vez­meme do úvahy, že Slo­ven­sko má v oblasti turis­tic­kého ruchu stále čo dobie­hať, tak tieto videá sú jed­no­značne skve­lou rekla­mou pre našu kra­jinu a krásy, ktoré ponúka náv­štev­ní­kom i domá­cim.

Vychut­najte si pravú slo­ven­skú krásu v troch časoz­ber­ných vide­ách Matúša Lašana. A pre doko­nalý záži­tok si nastavte čo naj­väč­šie možné roz­lí­še­nie.

Some­where in Slo­va­kia 1

Some­where in Slo­va­kia 2

Some­where in Slo­va­kia 3

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)