Mladých Slovákov možno čoskoro opäť čaká povinná vojenská služba

  • Pred 14-timi rokmi skončila posledným 214 vojakom základná vojenská služba
  • Éra „povinnej vojny“ je minulosťou a odvtedy má Slovensko len profesionálne ozbrojené sily
  • Minister obrany SR však momentálne nevylučuje, že sa dočkáme opätovného zavedenia povinnej vojenskej služby
nm
mosr.sk
  • Pred 14-timi rokmi skončila posledným 214 vojakom základná vojenská služba
  • Éra „povinnej vojny“ je minulosťou a odvtedy má Slovensko len profesionálne ozbrojené sily
  • Minister obrany SR však momentálne nevylučuje, že sa dočkáme opätovného zavedenia povinnej vojenskej služby

Mi­nis­ter­stvo ob­rany hlási kri­tický ne­dos­ta­tok pro­fe­si­onál­nych vo­ja­kov. Preto si vy­tý­čilo cieľ zvý­šiť at­rak­tív­nosť vo­jen­ského po­vo­la­nia a zís­kať väč­šiu kon­ku­ren­cie­schop­nosť na trhu práce. Ná­strojmi na do­sia­hnu­tie tohto cieľa sú najmä vý­razný rast pla­tov, ale aj lep­šie so­ciálne, zdra­votné a ma­te­riálne za­bez­pe­če­nie a tiež zvý­še­nie kva­lity vzde­lá­va­nia. Ministerstvo obrany zároveň pripúšťa celospoločenskú diskusiu o opätovnom zavedení povinnej vojenskej služby.

V súčasnosti máme dostatočné množstvo personálu na zabezpečenie plnenia úloh, či už v aktívnej službe, alebo zálohách. Ale do budúcnosti, samozrejme, by aj táto alternatíva mohla pripadať do úvahy, pretože záujem o vstup do ozbrojených síl stagnuje,“ povedal pre TASR minister obrany Peter Gajdoš (SNS).

Zvyšovanie platov

Dnes má vo­jak 2. stupňa s vý­ko­nom služby do jed­ného roka mzdu 707,50 eur. Od  ja­nu­ára 2019 to bude po 10-per­cent­nej va­lo­ri­zá­cii 778,25 eur a po za­pra­co­vaní pri­pra­vo­va­ných zmien ešte pri­bližne o ďal­ších 300 eur viac. V prí­pade pr­vej dôs­toj­níc­kej hod­nosti – po­ru­čík, je to v sú­čas­nosti 1073 eur, po va­lo­ri­zá­cii a na­vý­šení bude plat po­ru­číka za­čí­nať na sume 1575 eur.

V misiách a operáciách medzinárodného krízového manažmentu je v súčasnosti nasadených 482 profesionálnych vojakov. Celkovo sa v zahraničí vystriedalo viac ako 18 600 príslušníkov Ozbrojených síl SR.

Nákup kontroverzných stíhačiek

Len nedávno minister obrany podpísal zmluvy k obstaraniu lietadiel F-16 za 1,6 miliardy eur, ktoré vyvolali v spoločnosti búrlivú diskusiu. Mnohí sa dodnes pýtajú či práve stíhačky sú tým, čo Slovensko naozaj potrebuje.

Vzdušné sily si prvé lietadlá prevezmú v poslednom štvrťroku 2022 a všetky budú dodané do konca roka 2023. Celkovo pôjde o 12 jednomiestnych lietadiel a 2 dvojmiestne lietadlá. Stroje sú plne kompatibilné so systémami v NATO a budú mať tú najmodernejšiu výbavu, aká je pri tomto type lietadiel v ponuke.

„Ide o významný moment v histórii Slovenskej republiky, pretože ide o investíciu v objeme viac ako 1,6 miliardy eur. Je to počin, ktorým sa Slovenská republika hlási k svojim záväzkom navyšovať výdavky na vyzbrojovanie a dosiahnuť žiadaný cieľ 2 % HDP a ide o počin, ktorý bude aj naďalej garantovať suverenitu a ochranu vzdušného priestoru Slovenskej republiky. Slovenská republika chce vyslať jasný signál, že svoje budúce postavenie vidí aj naďalej tak v Európskej únii, ako aj Severoatlantickej aliancii,“ vyzdvihol význam podpísaného kontraktu Peter Pellegrini.

Švédsko po deviatich rokoch obnovilo povinnú vojenskú službu pre mužov aj ženy

Povinná vojenská služba sa vrátila aj do Švédska. Severský stáť síce pred ôsmimi rokmi zaviedol plne profesionálnu armádu, avšak dobrovoľníkov nebolo ani zďaleka dostatok. Najnovšie sa Štokholm obáva možných agresívnych krokov Ruska. Do švédskej armády tak od začiatku roka opäť povinne nastupujú ako mladí muži, tak ženy.

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech