Model Tes­la S sa stal tre­tím naj­rých­lej­ším autom sve­ta

Lýdia Repová / 25. augusta 2016 / Tech a inovácie

Všet­ko hlav­ne vďa­ka vylep­šie­niu baté­rie.

Po posled­nom vylep­še­ní sa prá­ve model Tes­la S radí do reb­ríč­ka ako jed­no z naj­rých­lej­ších áut na sve­te. Pomoh­la mu k tomu hlav­ne nová ver­zia baté­rie, kto­rej kapa­ci­ta sa zvý­ši­la na 100k­Wh. Aj vďa­ka tomu doká­že model Tes­la S P100D zrých­liť z 0 na 100 km/h za nece­lých 2,5 sekun­dy. Rýchej­šie je už len Fer­ra­ri LaFer­ra­ri a Pors­che 918 Spy­der. Zvý­šil sa aj dojazd samot­né­ho auta na 507 km. Baté­riu je už mož­né zakú­piť, no vyrá­ba sa iba pre mode­ly S a X a dostup­ná je len pre pre­ve­de­nie mode­lov Ludic­rous Mode. Tes­la sa vyjad­ri­la, že uro­bi­la aj pár zmien v samot­nom sys­té­me chla­de­nia, no prá­ve nová byté­ria dáva lep­ší výkon autu, čo vodi­čia pocí­tia hlav­ne na rých­lost­ných ces­tách.

foto: tesla.com

Samoz­rej­me, nič nie je zadar­mo a aj za toto vylep­šie­nie si zákaz­ník dopal­tí. Opro­ti pred­chá­dza­jú­ce­mu mode­lu P90D sa cena zvý­ši o 9500 dolá­rov. Samot­ná cena toh­to nové­ho mode­lu pri­tom činí 134 500 dolá­rov. Maji­te­lia P90D však nemu­sia vešať hla­vu, po pri­pla­te­ní 20 000 dolá­rov si môžu vylep­šiť aj svoj star­ší model. Tes­la vyro­bí oko­lo 200 kusov toh­to auto­mo­bi­le týž­den­ne, pri­čom oča­ká­va od toho hlav­ne navý­še­nie finan­cií pre výro­bu nové­ho mode­lu Tes­la X.

Zdroj: theverge.com zdroj titul­nej foto: wired.com

Pridať komentár (0)