Model Tesla S sa stal tre­tím naj­rých­lej­ším autom sveta

Lýdia Repová / 25. augusta 2016 / Tech a inovácie

Všetko hlavne vďaka vylep­šie­niu baté­rie.

Po posled­nom vylep­šení sa práve model Tesla S radí do reb­ríčka ako jedno z naj­rých­lej­ších áut na svete. Pomohla mu k tomu hlavne nová ver­zia baté­rie, kto­rej kapa­cita sa zvý­šila na 100kWh. Aj vďaka tomu dokáže model Tesla S P100D zrých­liť z 0 na 100 km/h za nece­lých 2,5 sekundy. Rýchej­šie je už len Fer­rari LaFer­rari a Pors­che 918 Spy­der. Zvý­šil sa aj dojazd samot­ného auta na 507 km. Baté­riu je už možné zakú­piť, no vyrába sa iba pre modely S a X a dostupná je len pre pre­ve­de­nie mode­lov Ludic­rous Mode. Tesla sa vyjad­rila, že uro­bila aj pár zmien v samot­nom sys­téme chla­de­nia, no práve nová byté­ria dáva lepší výkon autu, čo vodi­čia pocí­tia hlavne na rých­lost­ných ces­tách.

foto: tesla.com

Samoz­rejme, nič nie je zadarmo a aj za toto vylep­šie­nie si zákaz­ník dopaltí. Oproti pred­chá­dza­jú­cemu modelu P90D sa cena zvýši o 9500 dolá­rov. Samotná cena tohto nového modelu pri­tom činí 134 500 dolá­rov. Maji­te­lia P90D však nemu­sia vešať hlavu, po pri­pla­tení 20 000 dolá­rov si môžu vylep­šiť aj svoj starší model. Tesla vyrobí okolo 200 kusov tohto auto­mo­bile týž­denne, pri­čom oča­káva od toho hlavne navý­še­nie finan­cií pre výrobu nového modelu Tesla X.

Zdroj: theverge.com zdroj titul­nej foto: wired.com

Pridať komentár (0)