Moto­rola to doká­zala! Jej disp­lej sa nedá roz­biť!

Martin Bohunický / 30. október 2015 / Business

Všetci sme si to zažili. Tele­fón s “odol­ným” sklom sa v prie­behu sekundy zmení na niečo, čo vyzerá, akoby to pre­šiel vlak. Tri­krát.

Roz­bité disp­leje sa stali bež­nou súčas­ťou života. Keďže ich výmena je pomerne drahá, mnoho ľudí sa na to vykašle a fun­guje s pavu­či­nou ďalej. 

Moto­rola však verí, že neroz­bitné disp­leje môžu byť čoskoro vecou minu­losti. S par­tner­stvom s ame­ric­kým ope­rá­to­rom Veri­zon pri­náša smart­fón Droid Turbo 2, ktorý sa hrdo pýši tým, že jeho obra­zovka je NAOZAJ neroz­bitná.

Ľudia už ani neve­ria, že obra­zovky môžu byť neroz­bitné,” hovorí Rick Oster­loh, pre­zi­dent Moto­roly. “A to nemô­žeme pri­jať.”

Neroz­bitná obra­zovka Droid Turbo 2 je tvrdá ako skala. Jej štruk­túra pozos­táva z pia­tich vrs­tiev, pri­čom každá jedna vrstva dokáže absor­bo­vať náraz. Pod štyrmi vrstvami plastu je hli­ník, ktorý zafi­xuje jed­not­livé vrsty priamo k obra­zovke. Väč­šina iných tele­fó­nov má medzi vrstvou disp­leja a obra­zov­kou poriadnu medzeru.

Ani jedna z vrs­tiev pri­tom nie je skle­nená. No poci­tovo a na pohľad vyzerá ako každý iný smart­fón. Veľmi šikovný ťah, sní­mam klo­búk.

Neroz­bitné disp­leje sú témou posled­ných rokov, no vždy zostane len pri sľú­boch a dopadne to zvy­čajne tak, ako vidím práve na svo­jom smart­fóne. Tele­fóny ako LG Flex síce pri­niesli ino­vá­cie, no stále sa o neroz­bit­nosti nedalo hovo­riť.

Výskum a vývoj tohoto disp­leja nám trval tri roky,” hovorí Oster­loh. “Nebolo to ľahké, dalo to fakt veľa práce.”

Takúto tech­no­ló­giu sa určite budú čoskoro sna­žiť oko­pí­ro­vať aj ostatní výrob­co­via. A my — zákaz­níci vyhráme. Keď si pred­sta­víš, koľko tým zachrá­nime disp­le­jov. Podľa šta­tis­tík Moto­roly roz­bilo nie­kedy disp­lej až 37% z nás. Ešte zau­jí­ma­vej­šia šta­tis­tika? Na svete sa roz­bije disp­lej tele­fónu každé dve sekundy.

Droid Turbo 2 pri­šiel do pre­daja včera s cenov­kou 624 dolá­rov.

zdroj: money.cnn.com 

Pridať komentár (0)