MySugr vás naučí ako žiť s najs­lad­šou cho­ro­bou

Michal Tomek / 8. marca 2014 / Business

Vie­den­ský star­tup mySugr sa roz­ho­dol roz­dať si to s cuk­rov­kou. Ich prí­stup k tejto cho­robe je však inakší, než by ste čakali. Apli­ká­cia, ktorú vyvy­nuli, má pomôcť sle­do­vať hod­noty glu­kózy jej uží­va­teľa a pre­dísť tak kom­pli­ká­ciám. Robí to pri­tom zábav­nou ces­tou a odme­ňo­va­ním uži­va­teľa.

O jed­nej veci vždy budem rád písať, aj keď to možno nie je vždy čita­teľ­ský trhák. Pro­jekty, ktoré chcú rie­šiť seri­ózne prob­lémy, budú mať na našom webe vždy miesto. Aj keď appka mySugr na prvý pohľad tak vyze­rať nemusí, určite medzi takéto pro­jekty patrí. MySugr sa pred dvoma týžd­ňami poda­rilo zís­kať inves­tí­ciu vo výške 1 mil. Eur. Finan­cie plá­nujú pou­žiť na vývoj nových fea­tu­res. Zdá sa, že s mySugr sa aj život s cuk­rov­kou stane o niečo jed­no­duchší a zábav­nejší.

Ako ide zábava a cuk­rovka dokopy? Presne takto…

Ber­lín­ska spo­loč­nosť LX Health Püspök inves­tment group túto skvelú appku zafi­nan­co­vali. Obi­dvaja inves­tori sa anga­žujú v oblasti medi­cíny už roky a určite budú opo­rou pre CEO mySugr Franka Wes­ter­manna, hlavne v kva­lit­nom men­to­ringu. MySugr expan­duje momen­tálne aj na ame­rický trh, kde plá­nujú navý­šiť svoju, už medzi­ča­som slušnú sto­ti­sí­covú základňu uží­va­te­ľov.

Podľa posled­ných šta­tis­tík má vyše 8% celej popu­lá­cie cuk­rovku. Ročne sa minie na boj s touto cho­ro­bou viac ako 25 miliárd dolá­rov a do roku 2018 sa oča­káva, že táto suma vzras­tie na 48 miliárd. 

MySugr bola vyvi­nutá aj ako appka pre deti, celý inter­face je v nej ešte hra­vejší a zábav­nejší. Takto sa už aj tí naj­menší naučia žiť so svo­jou cho­ro­bou a rodi­čia môžu na diaľku sle­do­vať a kon­tro­lo­vať zdra­votný stav svo­jich rato­lestí.

MySugr bol zalo­žený už spo­me­nu­tým Fran­kom Wes­ter­man­non, Fred­ri­kom Debon­gom, Geral­dom Stan­glom a Micha­e­lom Foris­chom. V súčas­nosti zamest­náva 20 ľudí, z toho 10 dia­be­ti­kov.

Pozrite si aj ďal­šie uži­točné appky pre dia­be­ti­kov. Tie naj­lep­šie z roku 2013 náj­dete tu.

Zdroj: gruenderzeit.morgenpost.de, mysugr.com

Pridať komentár (0)