Na ceste vývoja holo­gramu

Maroš Kovalik / 15. august 2014 / Tech a inovácie

Nie­komu viac, nie­komu zasa menej známa ino­va­tívna soft­vé­rová spo­loč­nosť OTOY inc., ktorá sa zame­riava na vizu­álne efekty, vytvo­rila v spo­lu­práci so spo­loč­nos­ťou Auto­desk „silnú zbraň“ na trhu.

Holo­gramy ako ich poznáme naprí­klad z fil­mov Star Wars a Star Trek pomaly dostá­vajú svoju reálnu podobu. Posta­rali sa o to vývo­jári v OTOY inc., čím sa dostali na naj­lep­šiu cestu zme­niť svet zobra­zo­va­cej tech­no­ló­gie, teda aj samot­ného zábav­ného prie­myslu.

Holo­gra­fické video vytvára ohromne reálne 360° zobra­ze­nia a to vďaka doko­na­lej simu­lá­cii lomu, odrazu a absor­bo­va­niu svetla. Údajne ide o úpravu, ktorá trvá nie­koľko hodín, ak nie dokonca dní. No výsled­kom je kva­litný a ohro­mu­júci záznam. OTOY zatiaľ zve­rej­nil na inter­nete len veľmi málo videí. Jedno uni­kátne video máte mož­nosť vidieť niž­šie.

Štú­dia už roky pou­ží­vajú tech­no­ló­giu od OTOY na tvorbu špe­ciál­nych efek­tov“ pove­dal Ari Ema­nuel, Co-CEO, Wil­liam Mor­ris Ende­a­vor.

Holo­gra­fické videá budeme môcť sle­do­vať v dvoch podo­bách, a to off­line a stre­a­mo­vané videá, pri­čom tra­dičné off­line videá budú vo for­máte ORBX a stre­a­mo­vané videa uvi­díme za pod­pory pre­hlia­da­čov s HTML5.

Prvá cesta, kto­rou sa môžu ľudia zozná­miť s holo­gra­fic­kým videom je Ocu­lus Rift, ktorý pred­sta­vuje head­set pri­po­mí­na­júci roz­mer­nej­šie oku­liare. Ocu­lus Rift pri­náša lepší dojem a záži­tok z poze­ra­nia fil­mov, hra­nia hier, vzde­lá­va­nia a mnoho iného…

OTOY mal v pláne bliž­šie pred­sta­viť holo­gra­fické video na kon­fe­ren­cii Sigg­raph 2014 vo Van­couvri. Sigg­raph je uzná­vaná medzi­ná­rodná kon­fe­ren­cia a výstava zame­raná na počí­ta­čovú gra­fiku a inte­rak­tívnu tech­no­ló­giu ktorá pre­bie­hala v týchto dňoch. Určite sa môžeme tešiť na všetky novinky z tejto kon­fe­ren­cie. O ďal­ších sprá­vach z dielne OTOY vás budeme určite infor­mo­vať. Sle­dujte náš web aj naďa­lej :).

Zdroj: 3dsoftware.cz, venturebeat.com, finance.yahoo.com

Pridať komentár (0)