Na Kicks­tar­teri vyzbie­rali cez 4 mili­óny, ale nedos­tanú ani cent!

Rudolf Nečas / 14. októbra 2015 / Tech a inovácie

Kicks­tar­ter poza­sta­vil finan­co­va­nie pre SKARP, cro­wd­fun­din­gový pro­jekt sna­žiaci sa nahra­diť tra­dičné holiace stroj­čeky lase­ro­vou tech­no­ló­giou.

Žijeme v 21. sto­ročí a ľudia samoz­rejme chcú na hole­nie lep­šiu a bez­peč­nej­šiu tech­no­ló­giu než sú oby­čajné žiletky. SKARP to chcel doká­zať pomo­cou ich lase­ro­vého holia­ceho stroj­čeka, kto­rému sme sa veno­vali v tomto článku. Ich kam­paň však bola pred dvomi dňami zru­šená. Kicks­tar­ter finan­co­va­nie tohto pro­jektu sus­pen­do­val, pre­tože poru­šo­val jednu z ich pod­mie­nok. A tou je — mať funkčný pro­to­typ pro­duktu.

Pred zru­še­ním sa SKARPu poda­rilo pre­ko­nať ich cie­ľovú sumu 160 000 dolá­rov nesku­toč­ným spô­so­bom a vyzbie­rali cez 4 mili­óny dolá­rov (cca. 3,5 mili­óna eur). Táto kam­paň sa v tom čase zara­dila medzi 20 najús­peš­nej­ších na Kicks­tar­teri. Ukon­če­nie finan­co­va­nia bolo naplá­no­vané na 19. Októbra, takže vyzbie­raná čias­tka mohla byť ešte vyš­šia.

Pri tomto pro­jekte sa naskytlo veľa otá­zok ohľa­dom jeho živo­ta­schop­nosti. V snahe pre­sved­čiť pris­pie­va­te­ľov, SKARP nedávno vydal video, kto­rým sa sna­žil ľudí pre­sved­čiť, že ich holiaci stroj­ček naozaj fun­guje. To sa však doč­kalo veľmi kri­tic­kého hod­no­te­nia.

Video vyzerá ako keby bolo nato­čené cez zelenú fóliu a podľa nie­kto­rých špe­ku­lá­cií je to kvôli ukry­tiu spô­sobu hole­nia, ktorý je pou­žitý v pro­to­type. Podľa nie­koľ­kých komen­tu­jú­cich na Kicks­tar­teri je to kvôli tomu, že pro­to­typ namiesto lasera pou­žíva zohriaty nich­ró­mový drôt. Ten by pri dosta­toč­nej tep­lote doká­zal chlpy pre­pá­liť, ale pri nor­mál­nom svetle by mal tma­vo­čer­venú farbu. Veľmi zlá kva­lita videa bola prav­de­po­dobne poku­som ako zakryť to, že SKARP nemal funkčný pro­to­typ.

Len 8 hodín po zru­šení finan­co­va­nia na Kicks­tar­teri sa nová kam­paň pre SKARP roz­behla na por­táli Indie­gogo. Nie je to prvý krát, čo sa takéto niečo udialo pri kam­pani zasta­ve­nej Kicks­tar­te­rom, pre­tože Indie­gogo od tvor­cov nevy­ža­duje funkčný pro­to­typ. Už za prvý deň od spus­te­nia novej kam­pane sa poda­rilo vyzbie­rať cez 220 000 dolá­rov od tak­mer 1500 pris­pie­va­te­ľov. Cena za jeden holiaci stroj­ček je 159 dolá­rov pre pris­pie­va­te­ľov a v obcho­doch by nemala pre­kro­čiť čias­tku 220 dolá­rov. Som zve­davý či sa z toho vykľuje sku­točný hit, alebo to bude len ďal­šie skla­ma­nie.

zdroj: crowdfundinsider.com
Pridať komentár (0)