Na opustené fabriky a staré pamiatky sa nesmie zabúdať. Týchto 5 slovenských projektov im vdýchlo život

Marianna Mikešová / 17. februára 2019 / Architektúra

  • Na Slo­ven­sku máme množ­stvo vý­znam­ných ar­chi­tek­to­nic­kých a tech­nic­kých pa­mia­tok
  • Množ­stvo z nich stále chátra, no iné sa do­stali do rúk ši­kov­ných ľudí, ktorí s nimi spra­vili zá­zraky
  • Pri­ná­šame ti zo­znam pro­jek­tov, ktoré vrá­tili ži­vot sta­rým fab­ri­kám a to­vár­ňam
zdroj: Elektrárňa Piešťany, Nádvorie
  • Na Slo­ven­sku máme množ­stvo vý­znam­ných ar­chi­tek­to­nic­kých a tech­nic­kých pa­mia­tok
  • Množ­stvo z nich stále chátra, no iné sa do­stali do rúk ši­kov­ných ľudí, ktorí s nimi spra­vili zá­zraky
  • Pri­ná­šame ti zo­znam pro­jek­tov, ktoré vrá­tili ži­vot sta­rým fab­ri­kám a to­vár­ňam

Tech­nic­kými pa­miat­kami sa to na Slo­ven­sku hmýri. Máme alebo mali sme tu staré bu­dovy to­vární či elek­trární, z kto­rých sa však mnohé zbú­rali skôr, než si nie­kto sti­hol uve­do­miť ich sku­točnú hod­notu. Nie­ktoré z nich síce ešte čaká ob­nova, no pre­šli do rúk de­ve­lo­pe­rov, kto­rých zá­ujmy sú často iné, ako len za­chrá­niť his­to­rické pa­miatky. Je tak ťažké pred­po­ve­dať vý­sle­dok ich re­a­li­zá­cie.

V za­hra­ničí je pri­tom pre­mena his­to­ric­kých pa­mia­tok na mo­derné kre­a­tívne miesta už dávno v kurze a my tak mô­žeme ob­di­vo­vať at­rak­tívne pries­tory pre kul­túru aj bý­va­nie v  sta­rých bu­do­vách s du­šou. Na­šťas­tie máme zo­pár ta­kýchto pek­ných pro­jek­tov aj na Slo­ven­sku. Vďa­číme za ne za­nie­te­ným ľu­ďom, ktorí me­nia staré miesta na mo­derné cen­trá plné ži­vota.

Ná­dvo­rie v Tr­nave

Je­den z pro­jek­tov Tr­n­kov­cov, ktorí do oži­vo­va­nia slo­ven­ských pa­mia­tok in­ves­tujú mi­li­óny eur, ot­vo­ril svoje brány v ap­ríli. Ešte pred do­kon­če­ním si stavba od­niesla oce­ne­nie Fé­nix – Kul­túrna pa­miatka roka. Di­zajn má na sve­domí ar­chi­tekt Ma­túš Vallo z ate­li­éru Vallo&Sa­dov­ský. Ná­dvo­rie oži­vilo cen­trum mesta Tr­nava a pred­chá­dzali mu ná­ročné re­kon­štruk­cie his­to­ric­kých pries­to­rov nad aj pod ze­mou.

Náj­deš v ňom in­špi­ra­tívny co­wor­king, ve­rejné ná­mes­tie, ko­mu­nitné cen­trum Ku­bík ná­pa­dov, kul­túrne cen­trum Malý Ber­lín a vždy pes­trý kul­túrny prog­ram, gas­tro­nó­miu vo forme bis­tra Aka­dé­mia či re­me­sel­nej pe­kárne, Airbnb uby­to­va­nie a sa­moz­rejme at­rak­tívnu ar­chi­tek­túru, ktorá spája his­tó­riu so sú­čas­nos­ťou. Viac o Ná­dvorí si pre­čí­taš tu. 

Elek­trárňa v Pieš­ťa­noch

Zo schát­ra­nej elek­trárne v Pieš­ťa­noch, ktorá bola činná od roku 1906 do 1945, vzni­kol krásny pro­jekt Elek­trárňa. Re­kon­štruk­ciu ná­rod­nej kul­túr­nej pa­miatky re­a­li­zo­vala ZSE v spo­lu­práci s Fa­kul­tou ar­chi­tek­túry a slo­ven­skými ar­chi­tektmi. Ide o stavbu s mo­der­ným in­dus­triál­nym doj­mom, no so za­cho­va­nými pô­vod­nými sta­veb­nými štruk­tú­rami a cha­rak­te­ris­tic­kou teh­lo­vou fa­sá­dou. Bu­dova dnes vy­tvára pries­tor pre ga­lé­riu, mú­zem a eventy, či už kul­túrne po­du­ja­tia, po­du­ja­tia ve­no­vané vzde­lá­va­niu a po­pu­la­ri­zá­cii vedy alebo kon­fe­ren­cie a ve­čierky. Po­nú­kajú tiež vzde­lá­va­cie prog­ramy pre zá­kladné a stredné školy. Táto vý­ni­močná bu­dova sa ne­dávno ocitla aj na poš­to­vých znám­kach.

Cver­novka v Bra­ti­slave

Mly­nica v Bra­ti­slave 

Táto pa­miatka je sú­čas­ťou in­dus­triál­neho are­álu, v kto­rom sa až do roku 1992 vy­rá­bali sta­vebné ma­te­riály, ako tvár­nice, do­sky či be­tó­nové pa­nely. Po pri­va­ti­zá­cii vý­roba skon­čila a areál za­čal chát­rať. Toto kul­túrne hod­notné miesto si vzala na sta­rosť sta­vebná spo­loč­nosť Ise, kto­rej ma­ji­teľ si ne­vy­uží­vanú bu­dovu vši­mol, a re­a­li­zá­ciu zas ar­chi­tekti z ate­li­éru Gut Gut. Po­da­ril sa im pekný kú­sok. Bu­dovu pre­me­nili na mo­derný ad­mi­ni­stra­tívny pries­tor s kan­ce­lá­riami aj lof­to­vými bytmi, co­wor­kin­go­vým pries­to­rom a even­to­vým pries­to­rom vhod­ným pre or­ga­ni­zo­va­nie kon­fe­ren­cií, ver­ni­sáži či hu­dob­ných ak­cií. Miesto srší in­dus­triál­nym mi­ni­ma­liz­mom, no zá­ro­veň majú prí­jemnú at­mo­sféru.

Ta­bačka v Ko­ši­ciach

Toto je ukáž­kový prí­klad, ako pri­niesť do his­to­ric­kých pries­to­rov sú­časnú kul­túru. Ta­bačka vy­rá­stla v bý­va­lej to­várni na vý­robu ta­baku a ci­gár z 50. ro­kov 19. sto­ro­čia, v kto­rom sa však dnes vy­rába už len kul­túra v po­dobe hudby, di­vadla, filmu či vý­tvar­ného ume­nia. V mul­ti­žán­ro­vom pries­tore pod­po­rujú najmä za­čí­na­jú­cich umel­cov a kre­a­tív­cov, ale na­tra­fíš tu aj na kon­certy zná­mych slo­ven­ských in­ter­pre­tov a rôzne fes­ti­valy.

Náj­deš tu aj co­wor­king, kino, kan­ce­lár­ske pries­tory či bis­tro. Za re­kon­štruk­ciou stojí ob­čian­ske zru­že­nie Bona Fide, ktoré pries­tory v sú­čas­nosti aj pre­vádz­kuje. V Ta­bačke v meste kul­túry to na­ozaj žije a jej at­mo­sféra stojí za to. Viac si mô­žeš pre­čí­tať tu. 

Pridať komentár (0)