Z býva­lej taba­ko­vej továrne v Koši­ciach spra­vili parádne cen­trum pre kre­a­tív­cov

Článok pripravil Štefan Moravčík, Archinfo.sk. Arutori projektu: Ing. Peter Radkoff, Ing. arch. Pavol Pirovits, Mgr. art. Dávid Hutira / 8. júla 2016 / Tech a inovácie

Rekon­štruk­ciou Tabačky Kul­tur­fab­rik v Koši­ciach vzni­kol živo­ta­schopný kul­túrny HUB. Počas pre­stavby sa do sta­veb­nej pod­staty indus­triál­nej budovy zasa­ho­valo mini­málne a poda­rilo sa tak zacho­vať auten­tickú atmo­sféru. Za pro­jek­tom stojí občian­ske zdru­že­nie Bona Fide, ktoré vedie archi­tekt Peter Rad­koff.

OZ Bona Fide sa nezá­vis­lej kul­túre v Koši­ciach venuje už viac než 20 rokov. Za toto obdo­bie sa mu poda­rilo rea­li­zo­vať množ­stvo ume­lec­kých pro­jek­tov a nie­koľko kul­túr­nych cen­tier. Prvým väč­ším pro­jek­tom nezá­vis­lého cen­tra bol IC Cul­ture Train, nasle­do­vali Kasárne Kul­tur­park a potom Tabačka Kul­tur­fab­rik.

Vďaka stra­te­gic­kému roz­hod­nu­tiu Košic­kého samo­správ­neho kraja a jeho význam­nej inves­tí­cii do rekon­štruk­cie his­to­ric­kých pries­to­rov býva­lej taba­ko­vej továrne, odštar­to­valo v máji 2015 OZ Bona Fide nový model fun­go­va­nia kul­túr­neho cen­tra. Hlav­ným motí­vom, prečo sa vlast­ník nehnu­teľ­nosti KSK roz­ho­dol na tomto pro­jekte spo­lu­pra­co­vať, je pod­pora a roz­voj kre­a­tív­nej eko­no­miky. Pod­pora začí­na­jú­cich auto­rov, zdie­ľané pra­covné miesta a pre­po­je­nie na úspešné lokálne firmy, odli­šujú Tabačku Kul­tur­fab­rik od bež­ného kul­túr­neho cen­tra. Našou pri­ori­tou je posil­ne­nie oblasti kre­a­ti­vity for­mou pod­mie­nok pre vznik nových spo­lu­prác. Tabačka naplní vízie kre­a­tív­neho inku­bá­tora a start-upo­vej pod­pory pre nové kul­túrne ini­cia­tívy, jed­not­liv­cov a komu­nity.

Vlast­ní­kom budovy je Košický samo­správny kraj a pre­vádz­ko­va­te­ľom oz Bona Fide. Model fun­go­va­nia Tabačky Kul­tur­fa­bik je zalo­žený na základe anga­žo­va­ných obča­nov na prin­cípe budo­va­nia nezá­vis­lého kul­túr­neho cen­tra “zdola”. Tento typ kul­túr­nej inšti­tú­cie nie je zria­ďo­vaný ani štá­tom ani samosprá­vou. Cen­trum je finan­co­vané sys­té­mom viac­zdro­jo­vého finan­co­va­nia (vlastná hos­po­dár­ska čin­nosť, dotá­cie, finanční par­tneri).

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk

Tabačka Kul­tur­fab­rik sa nachá­dza v jed­nom z dvo­rov his­to­ric­kého are­álu býva­lej taba­ko­vej továrne z roku 1851. Je to národná kul­túrna tech­nická pamiatka, ktorá slú­žila v rakusko-uhor­skej monar­chii na výrobu cigár až do ukonč­nia 2. sve­to­vej vojny. Potom budova slú­žila do revo­lú­cie 1989 ako učňov­ské stre­disko VSS (Výcho­do­slo­ven­ské stro­járne).

Tabačka ponúka mul­ti­funkčnú sálu s kapa­ci­tou 600 miest na stá­tie a 200 miest na sede­nie, Black Box s kapa­ci­tou 60 miest na sede­nie, kinok­lub s kapa­ci­tou 77 miest na sede­nie, kre­a­tívnu zónu so šies­timi kan­ce­lár­skymi pries­tormi, cowor­kin­gový hub pre 30tich kre­a­tív­cov, kre­a­tívne prin­tové štú­dio, nahrá­va­cie štú­dio, Music Lab, video štúdio/worshopovú miest­nosť pre cca 15 ľudí, veľký bar s bistrom s kapa­ci­tou 130 miest na sede­nie, galé­riu a obchod s ume­lec­kými potre­bami.

Uží­va­te­ľom pries­toru je oz Bona Fide, ktoré tu pre­vádz­kuje nezá­vislé kul­túrne cen­trum Tabačka Kul­tur­fab­rik, súčas­ťou neho je aj kre­a­tívna zóna tzv. Tabačka Par­tners – orga­ni­zá­cie a ľudia pra­cu­júci v rôz­nych oblas­tiach kre­a­tív­neho prie­myslu. V súčas­nosti nimi sú: divadlo NA PERÓNE, Copy­vait — cre­a­tive prin­ting stu­dio, HUBa Cowor­king, sve­telné a dj stu­dio Sho­wme­dia / DJ Cen­ter, 436 — desing stu­dio, mul­ti­me­diálny ume­lec a jeho T-N-G Space, nahrá­va­cie štú­dio Orgon, Music Lab, VONAI — pro­duk­tový design, Street Art Com­mu­ni­ca­tion, video lab Eyeme­dia a EMER Ser­vis, ktorý pre­vádz­kuje Bis­tro Tabačka.

Tabačka Kul­tur­fab­rik je kul­túr­nym cen­trom a otvo­re­nou zónou pre ume­nie, kre­a­ti­vitu a spo­lu­prácu v Koši­ciach. Areál býva­lej taba­ko­vej továrne na Gor­kého ulici dnes ponúka 2500 m2, ktoré pat­ria súčas­nému ume­niu, kon­cer­tom, divadlu a tancu, klu­bo­vým fil­mom, vizu­ál­nemu ume­niu, vzde­lá­va­niu, spo­lu­práci a tiež kva­lit­nému den­nému bis­tru a ďal­ším služ­bám.

Naj­väč­ším úspe­chom je dohoda s vede­ním KSK o kon­ver­zii národ­nej tech­nic­kej pamiatky na nezá­vislé kul­túrne cen­trum s pre­po­je­ním na kre­a­tívny prie­my­sel, ktorú následne schvá­lilo jed­no­hlasne jeho zastu­pi­teľ­stvo aj vyčle­ne­ním inves­tič­ných pros­tried­kov na jeho základnú rekon­štruk­ciu pre náš pro­jekt. Aj napriek veľ­kému celo­slo­ven­skému záujmu verej­nosti, mediálne odozve a kre­ditu odbor­nej obce za veľký neús­pech pova­žu­jeme nulovú lokálnu pod­poru od nášho par­tnera a vlast­níka budovy KSK a mesta Košice, od miest­nych samospráv, v pro­stredí kto­rých pro­jekt rea­li­zu­jeme.

Foto­gra­fie doku­men­tu­júce rekon­štruk­ciu:

Stav pred rekonštrukciou
Stav pred rekonštrukciou
Stav pred rekon­štruk­ciou
Stav pred rekonštrukciouStav pred rekonštrukciou

zdroj: archinfo.sk, zdroj foto­gra­fií: Tabačka

Pridať komentár (0)