Na Slo­ven­sko pri­chá­dza ďalší IT gigant z Ame­riky

Luky Gašparík / 24. jún 2014 / Tools a produktivita

Zase raz zablú­dila na Slo­ven­sko IT firma, tento raz ide o spo­loč­nosť Glo­bal­Lo­gic, ktorá sa chce usíd­liť v Koši­ciach. Plá­nom Glo­bal­Lo­gic je vytvo­riť cen­trum pre strednú Európu a takto expan­do­vať do ďal­ších oko­li­tých kra­jín.

Všetko sa začalo začiat­kom minu­lého týždňa, keď spo­loč­nosť avi­zo­vala zámer vytvo­riť cen­trum práve v Koši­ciach. Tieto zámery potvr­dil aj samotný CEO Shas­hank Samant „Nové cen­trum na Slo­ven­sku je dôka­zo­vým bodom našej stra­té­gie expan­do­vať do stred­nej Európy“.

Na čele celého pro­jektu má stáť busi­ness­man Ivan Hruška, známy hlavne z pôso­be­nia v nad­ná­rod­nej spo­loč­nosti Ness Tech­no­lo­gies. Dôvo­dom prečo sa spo­loč­nosť roz­hodla ísť prave na Slo­ven­sko-Košíc, má byť fakt, že sme jed­nou z naj­rých­lej­šie ras­tú­cich eko­no­mík v Európe a máme silné zame­ra­nie na vývoj, výskum a ino­vá­cie. Záro­veň tvrdí, že Košice sú pova­žo­vané za Sili­con Val­ley Európy (zau­jí­mavý postreh).

Slo­ven­sko sa rýchlo stáva ďal­ším význam­ným hrá­čom v oblasti tech­no­ló­gií a je to pre nás skvelá prí­le­ži­tosť pokra­čo­vať v posky­to­vaní toho naj­lep­šieho z oblasti výskumu a vývoja našim zákaz­ní­kom,“ pove­dal Hruška pre por­tál etrend.sk.

Glo­bal­Lo­gic plá­nuje na Slo­ven­sku pre­in­ves­to­vať desiatky tisíc eur, no čo je však dôle­ži­tej­šie, vytvorí cca. 500 nových pra­cov­ných miest. S kva­li­fi­ko­va­nou pra­cov­nou silou by prob­lémy mať nemali, čo bolo tak­tiež jed­ným z kri­té­rii, prečo sa roz­hodli práve pre Košice. Nad­vä­zujú aj spo­lu­prácu s tunaj­šími uni­ver­zi­tami, aby táto kva­li­fi­ko­va­nosť rástla aj do budúcna.

Medzi naj­zná­mej­ších zákaz­ní­kov Glo­bal­Lo­gic pat­ria giganti ako Coca Cola, Oracle alebo Nokia.

Zdroj: etrend.sk, hn.hnonline.sk

Pridať komentár (0)