Na Slo­ven­sku máme konečne prvú TRU­NI­VER­SITY

Luky Gašparík Sr. / 20. január 2015 / Tools a produktivita

Jakub a Michal spus­tili na Slo­ven­sku pekný pro­jekt TRU­NI­VER­SITY, s kto­rým chcú pomôcť mla­dým Slo­vá­kom apli­ko­vať svoje skú­se­nosti rovno do praxe. Podarí sa im to?

Je tu začia­tok nového roka 2015 a my sa tešíme, že sme plní síl a ener­gie robiť v ňom super pro­jekty , učiť vás a pomá­hať vám. Ešte v minu­lom roku sa konal náš prvý kurz zame­raný na Google AdWords. Ško­lili sme v Bra­ti­slav­skom Impact Hube jeho čle­nov a par­tne­rov. Na našom webe si môžete por­zieť aj fotky z tohoto kurzu. Koniec roka sme sa obaja veno­vali iným pra­cov­ným povin­nos­tiam a doťa­ho­vali sme spo­lu­práce s lek­tormi. Krátko pred sil­ve­strom sme dokonca spus­tili web. Nieje síce ešte hotový na 100%, ale pre naše momen­tálne potreby nám stačí. V najb­liž­ších dňoch vám na ňom pred­sta­víme všet­kých naších lek­to­rov a kom­pletnú ponuku kur­zov aj s popis­kami. A aby toho nebolo málo, pre­zra­díme vám, že na feb­ruár chys­táme niečo, čo Slo­ven­sko ešte neza­žilo.

No ale o inom sme chceli.

Chceli sme vám uká­zať naše nové video, ktoré pre nás pri­pra­vil náš kamoš Jakub z viewcrea.com. Díky moc Jakub! A vám pra­jeme prí­jemné sle­do­va­nie, dúfame že sa vám bude páčiť.

Zdroj: truniversity.sk

Pridať komentár (0)