Na Ukra­ji­ne sa pri­pra­vu­je jed­na z naj­väč­ších tech kon­fe­ren­cií vo východ­nej Euró­pe

Jakub Jablonický / 24. augusta 2016 / Business

Vo Ľvo­ve sa na kon­ci sep­tem­bra usku­toč­ní význam­ný IT event.

Viac ako 2500 milov­ní­kov tech­no­ló­gií z Ukra­ji­ny a zvyš­ku východ­nej Euró­py sa stret­nú na kon­fe­ren­cii Lviv IT Are­na 2016.

Kon­fe­ren­cia, kto­rá je ozna­čo­va­ná za naj­lep­ší IT event na Ukra­ji­ne, bude pre­bie­hať od 30. sep­tem­bra do 2. októb­ra na šta­di­ó­ne Lviv Are­na. Ľvov tak na víkend pri­lá­ka IT pro­fe­si­oná­lov, kto­rí sa stret­nú aby pre­d­is­ku­to­va­li biz­nis, pro­duk­ty a nové tren­dy.

arena

Bude to už tre­tí rok Lviv IT Are­ny a ten­to roč­ník sa kon­fe­ren­cia roz­ši­ru­je aj za hra­ni­ce Ukra­ji­ny. Viac ako 40% hos­tí budú zo zahra­ni­čia a reč­ní­ci budú z veľ­kej čas­ti repre­zen­to­vať západ­né trhy a biz­ni­sy.

Kon­fe­ren­cia sa bude viesť v anglič­ti­ne a bude mať tri hlav­né témy: Pro­duk­ty, Biz­nis a Tech­no­ló­gie. Svo­je si tu náj­du deve­lo­pe­ri, dizaj­né­ri, biz­nis ana­ly­ti­ci, pro­jek­to­ví mana­žé­ri, pod­ni­ka­te­lia a star­tu­pis­ti.

Okrem dis­ku­sií a pred­ná­šok bude pre účast­ní­kov pri­pra­ve­ná aj obrov­ská výsta­va tech­no­ló­gií a star­tu­pits­ti budú mať prí­le­ži­tosť pred­sta­viť svo­je pro­duk­ty inves­to­rom v star­tu­po­vej súťa­ži.

IMG_6094-1024x683

Lviv IT Are­na už pri­ví­ta­la reč­ní­kov zo spo­loč­nos­tí ako Face­bo­ok, IBM, Fit­bit, HP, SAP, Epson ale­bo Amazon.com. Ten­to rok sa medzi reč­ník­mi pred­sta­via pro­mi­nent­ní medzi­ná­rod­ní exper­ti z Mic­ro­sof­tu, Spo­ti­fy, Cle­ver Cloud a Delo­it­te Digi­tal.

Ak sa chceš kon­fe­ren­cie zúčast­niť, lís­t­ky zože­nieš tu.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: hotel-opera.lviv.ua / itcluster.lviv.ua, zdroj foto­gra­fií: itcluster.lviv.ua

Pridať komentár (0)