Na Ukra­jine sa pri­pra­vuje jedna z naj­väč­ších tech kon­fe­ren­cií vo východ­nej Európe

Jakub Jablonický / 24. augusta 2016 / Business

Vo Ľvove sa na konci sep­tem­bra usku­toční významný IT event.

Viac ako 2500 milov­ní­kov tech­no­ló­gií z Ukra­jiny a zvyšku východ­nej Európy sa stretnú na kon­fe­ren­cii Lviv IT Arena 2016.

Kon­fe­ren­cia, ktorá je ozna­čo­vaná za naj­lepší IT event na Ukra­jine, bude pre­bie­hať od 30. sep­tem­bra do 2. októbra na šta­di­óne Lviv Arena. Ľvov tak na víkend pri­láka IT pro­fe­si­oná­lov, ktorí sa stretnú aby pre­d­is­ku­to­vali biz­nis, pro­dukty a nové trendy.

arena

Bude to už tretí rok Lviv IT Areny a tento roč­ník sa kon­fe­ren­cia roz­ši­ruje aj za hra­nice Ukra­jiny. Viac ako 40% hostí budú zo zahra­ni­čia a reč­níci budú z veľ­kej časti repre­zen­to­vať západné trhy a biz­nisy.

Kon­fe­ren­cia sa bude viesť v anglič­tine a bude mať tri hlavné témy: Pro­dukty, Biz­nis a Tech­no­ló­gie. Svoje si tu nájdu deve­lo­peri, dizaj­néri, biz­nis ana­ly­tici, pro­jek­toví mana­žéri, pod­ni­ka­te­lia a star­tu­pisti.

Okrem dis­ku­sií a pred­ná­šok bude pre účast­ní­kov pri­pra­vená aj obrov­ská výstava tech­no­ló­gií a star­tu­pitsti budú mať prí­le­ži­tosť pred­sta­viť svoje pro­dukty inves­to­rom v star­tu­po­vej súťaži.

IMG_6094-1024x683

Lviv IT Arena už pri­ví­tala reč­ní­kov zo spo­loč­ností ako Face­book, IBM, Fit­bit, HP, SAP, Epson alebo Amazon.com. Tento rok sa medzi reč­níkmi pred­sta­via pro­mi­nentní medzi­ná­rodní experti z Mic­ro­softu, Spo­tify, Cle­ver Cloud a Delo­itte Digi­tal.

Ak sa chceš kon­fe­ren­cie zúčast­niť, lís­tky zože­nieš tu.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: hotel-opera.lviv.ua / itcluster.lviv.ua, zdroj foto­gra­fií: itcluster.lviv.ua

Pridať komentár (0)