Nadella vidí budúc­nosť MIc­ro­softu v mobi­lite a cloude

Šandi / 11. júl 2014 / Tools a produktivita

V Mic­ro­softe sa od minu­lého leta stále niečo mení. Začalo to s Ball­me­rom, od feb­ru­ára Mic­ro­soft vedie Nadella. Iný prí­stup k vede­niu spo­loč­nosti je potom cítiť z ďal­šej vlny zmien. Pred pár dňami firma ref­lek­to­vala fiš­kálny rok 2015 a pri tejto prí­le­ži­tosti Satya Nadella napí­sal otvo­rený list zamest­nan­com.

Mic­ro­soft podľa neho musí byť rých­lejší a efek­tív­nejší. S čím nemožno nesú­hla­siť. Ľudí vo vedení pove­ril tým, aby opti­ma­li­zo­vali chod svo­jich odde­lení a spô­sob práce. O tom sa viac dozvieme v júli. Z jeho slov vyplýva, že sa firma bude veno­vať plat­for­mám, kde je naj­viac uží­va­te­ľov. 

To sme už videli napr. s doty­ko­vým Office, ktorý na iPad dora­zil skôr ako do Win­dows. Spo­loč­nosť chce vyrá­bať vlastný hard­vér pre vysokú pro­duk­ti­vitu. Dúfa, že jeho výrobky zvý­šia popu­la­ritu Win­do­wsu a rozp­rú­dia eko­sys­tém. Naz­na­čil, že bude vytvá­rať nové kate­gó­rie zaria­dení, ako to bolo so Sur­face.

Nadella znovu zdô­raz­nil orien­tá­ciu na mobi­litu a cloud. Ten potom ďalej akci­oná­rom sľú­bil drža­nie tempa s kon­ku­ren­ciou, ak ide o ino­vá­cie.

Mic­ro­soft nechce byť večne pozadu a dohá­ňať kon­ku­ren­tov. O dis­ku­to­va­nom pre­púš­taní zatiaľ slovo nepadlo, Nadella však naz­na­čil, že sa doč­káme reor­ga­ni­zá­cie. Možno sa niečo dozvieme pri ohlá­sení finanč­ných výsled­kov 22. júla.

Pridať komentár (0)