Nád­her­né elek­tric­ké bicyk­le, kto­ré sú spo­je­ním moder­nej doby a štý­lu 50-tych rokov

Michaela Líšková / 20. mája 2016 / Lifehacking

Pozri si FOT­KY nesku­toč­ných elek­tric­kých bicyk­lov, kto­rým by si ani ty nepo­ve­dal nie. Súčias­t­ky z 50-tych rokov a dizajn, kto­rý ohro­mí aj tých, kto­rým vin­ta­ge štýl nie je veľ­mi blíz­ky.

Luca Agnel­li, talian­sky ume­lec a zakla­da­teľ Agnel­li Milan Bikes, pri­šiel s nie­čím uni­kát­nym a pote­šil tak mno­hých fanú­ši­kov elek­tric­kých bicyk­lov po celom sve­te. Jeho elek­tric­ké bicyk­le sú sku­toč­nou slas­ťou pre oči. Snú­bi sa v nich totiž moder­né ume­nie s prv­ka­mi sta­rých čias. Tro­cha nos­tal­gie tak dala pries­tor úžas­ným pro­duk­tom, kto­ré by si urči­te zaob­sta­ra­lo nemá­lo ľudí, naj­lep­šie hneď v tej­to chví­li.

6agnellimilanobicibicycle14

Kaž­dý z jeho bicyk­lov je vyrá­ba­ný ruč­ne a nád­her­ný dizajn je dopl­ne­ný súčias­t­ka­mi, kto­rých výro­ba sa datu­je do 50-tych rokov minu­lé­ho sto­ro­čia. A to počnúc rámom, až po pali­vo­vé nádr­že, kto­ré sú jem­ne a sta­rost­li­vo pre­pra­co­va­né do novo­do­bých úprav, či dopl­n­kov. Keď­že elek­tric­ké bicyk­le nejaz­dia na ben­zín, pali­vo­vé nádr­že v tom­to prí­pa­de slú­žia ako držiak na aku­mu­lá­tor.

8agnellimilanobicibicycle10

Agnel­li­ho prí­beh sa zrej­me začí­na v det­stve, keď­že bol vyško­le­ný v reštau­ro­va­ní sta­ro­dáv­ne­ho nábyt­ku. Ten­to fakt sa uká­zal ako zásad­ný pre jeho tvo­ri­vosť a ces­tu, kto­rou sa vydal. Keď mal 22 rokov, v roku 1989, si otvo­ril vlast­né dizaj­no­vé štú­dio. Tu mal pries­tor na expe­ri­men­to­va­nie a tvo­re­nie, a ten­to pries­tor a čas strá­ve­ný v ňom aj doko­na­le využil. Veno­val sa prá­ci a budo­va­niu nových, moder­ných pro­duk­tov vychá­dza­jú­cich zo sta­ré­ho dedič­stva. Pre­to­že nie všet­ko, čo je sta­ré, pat­rí do sta­ré­ho žele­za. Agnel­li na to pri­šiel tiež a svo­ju lás­ku k sta­ré­mu pre­vte­lil do svo­jej prá­ce.

10agnellimilanobicibicycle11

Kaž­dý bicy­kel, kto­rý Agnel­li vytvo­rí, repre­zen­tu­je jeho vlast­nú tvo­ri­vú výzvu, a žiad­ny ďal­ší kus nie je rov­na­ký ako jeho pred­chod­ca. Výsled­kom jeho prá­ce sú tie­to nád­her­né kús­ky, kto­ré vyze­ra­jú ako zmo­der­ni­zo­va­né pre­ve­de­nie babič­kin­ho bicyk­la. Agnel­li dokon­ca sám uvá­dza, že jeho výtvo­ry sú „nedo­ko­na­lé od svoj­ho zro­de­nia“, čím para­dox­ne ešte stú­pa ich hod­no­ta. Agnel­li pod­ľa vlast­ných slov neve­rí v doko­na­losť. Pod­ľa neho nič doko­na­lé neexis­tu­je a pra­cu­je a tvo­rí pre­to, aby doko­na­losť nikdy nedo­sia­hol.

Bohu­žiaľ, cenu bicyk­lov Agnel­li neuvá­dza ani na svo­jej strán­ke, tak­že v prí­pa­de záuj­mu je mož­né kon­tak­to­vať ho pria­mo, čo môžeš uro­biť tu a cenu sa dozve­dieť aj tým­to spô­so­bom. Keď­že kaž­dé z jeho diel je uni­kát­ne a vyrá­ba­né ruč­ne, rátaj s vyso­kou, veľ­mi „nedo­ko­na­lou“ sumou. Pre­to­že doko­na­losť neexis­tu­je.

1agnellimilanobicibicycle24agnellimilanobicibicycle87agnellimilanobicibicycle52agnellimilanobicibicycle153agnellimilanobicibicycle35agnellimilanobicibicycle49agnellimilanobicibicycle6

Zdroj a foto­gra­fie: mymodernmet.com, titul­ná foto­gra­fia: designboom.com

Pridať komentár (0)