Nád­herné elek­trické bicykle, ktoré sú spo­je­ním moder­nej doby a štýlu 50-tych rokov

Michaela Líšková / 20. mája 2016 / Tech a inovácie

Pozri si FOTKY nesku­toč­ných elek­tric­kých bicyk­lov, kto­rým by si ani ty nepo­ve­dal nie. Súčias­tky z 50-tych rokov a dizajn, ktorý ohromí aj tých, kto­rým vin­tage štýl nie je veľmi blízky.

Luca Agnelli, talian­sky ume­lec a zakla­da­teľ Agnelli Milan Bikes, pri­šiel s nie­čím uni­kát­nym a pote­šil tak mno­hých fanú­ši­kov elek­tric­kých bicyk­lov po celom svete. Jeho elek­trické bicykle sú sku­toč­nou slas­ťou pre oči. Snúbi sa v nich totiž moderné ume­nie s prv­kami sta­rých čias. Tro­cha nos­tal­gie tak dala pries­tor úžas­ným pro­duk­tom, ktoré by si určite zaob­sta­ralo nemálo ľudí, naj­lep­šie hneď v tejto chvíli.

6agnellimilanobicibicycle14

Každý z jeho bicyk­lov je vyrá­baný ručne a nád­herný dizajn je dopl­nený súčias­t­kami, kto­rých výroba sa datuje do 50-tych rokov minu­lého sto­ro­čia. A to počnúc rámom, až po pali­vové nádrže, ktoré sú jemne a sta­rost­livo pre­pra­co­vané do novo­do­bých úprav, či dopl­n­kov. Keďže elek­trické bicykle nejaz­dia na ben­zín, pali­vové nádrže v tomto prí­pade slú­žia ako držiak na aku­mu­lá­tor.

8agnellimilanobicibicycle10

Agnel­liho prí­beh sa zrejme začína v det­stve, keďže bol vyško­lený v reštau­ro­vaní sta­ro­dáv­neho nábytku. Tento fakt sa uká­zal ako zásadný pre jeho tvo­ri­vosť a cestu, kto­rou sa vydal. Keď mal 22 rokov, v roku 1989, si otvo­ril vlastné dizaj­nové štú­dio. Tu mal pries­tor na expe­ri­men­to­va­nie a tvo­re­nie, a tento pries­tor a čas strá­vený v ňom aj doko­nale využil. Veno­val sa práci a budo­va­niu nových, moder­ných pro­duk­tov vychá­dza­jú­cich zo sta­rého dedič­stva. Pre­tože nie všetko, čo je staré, patrí do sta­rého železa. Agnelli na to pri­šiel tiež a svoju lásku k sta­rému pre­vte­lil do svo­jej práce.

10agnellimilanobicibicycle11

Každý bicy­kel, ktorý Agnelli vytvorí, repre­zen­tuje jeho vlastnú tvo­rivú výzvu, a žiadny ďalší kus nie je rov­naký ako jeho pred­chodca. Výsled­kom jeho práce sú tieto nád­herné kúsky, ktoré vyze­rajú ako zmo­der­ni­zo­vané pre­ve­de­nie babič­kinho bicykla. Agnelli dokonca sám uvá­dza, že jeho výtvory sú „nedo­ko­nalé od svojho zro­de­nia“, čím para­doxne ešte stúpa ich hod­nota. Agnelli podľa vlast­ných slov neverí v doko­na­losť. Podľa neho nič doko­nalé neexis­tuje a pra­cuje a tvorí preto, aby doko­na­losť nikdy nedo­sia­hol.

Bohu­žiaľ, cenu bicyk­lov Agnelli neuvá­dza ani na svo­jej stránke, takže v prí­pade záujmu je možné kon­tak­to­vať ho priamo, čo môžeš uro­biť tu a cenu sa dozve­dieť aj týmto spô­so­bom. Keďže každé z jeho diel je uni­kátne a vyrá­bané ručne, rátaj s vyso­kou, veľmi „nedo­ko­na­lou“ sumou. Pre­tože doko­na­losť neexis­tuje.

1agnellimilanobicibicycle24agnellimilanobicibicycle87agnellimilanobicibicycle52agnellimilanobicibicycle153agnellimilanobicibicycle35agnellimilanobicibicycle49agnellimilanobicibicycle6

Zdroj a foto­gra­fie: mymodernmet.com, titulná foto­gra­fia: designboom.com

Pridať komentár (0)