Nadu­paná novinka od Mer­ce­desu. Toto je budúc­nosť našich ciest!

Ľubomír Tereš / 2. apríla 2015 / Tech a inovácie

Auto­mo­bi­lový prie­my­sel uro­bil za posledné roky obrov­ský pokrok a výrob­co­via sa neus­tále pred­bie­hajú v tom, kto je viac pokro­ko­vejší. A zdá sa, že Mer­ce­des je zatiaľ na špici.

Spo­loč­nosť Mer­ce­des-Benz nedávno pred­sta­vila auto, kto­rého dizajn vám môže pri­po­mí­nať skôr ves­mírnu loď ako kla­sický auto­mo­bil. Tento model s náz­vom F 015 môže pri­niesť revo­lučnú zmenu. Vedeli by ste si pred­sta­viť, že by vás auto samo odviezlo kam potre­bu­jete?

S kon­cep­tom samo­ria­dia­ceho auto­mo­bilu sa vyná­rajú rôzne otázky. Ako by sa zme­nilo poní­ma­nie auta, keď už by jeho šofé­ro­va­nie nebolo potrebné? Čo by ste robili počas jazdy, ak by ste už viac nemu­seli sle­do­vať cestu? A ako by chodci vedeli, že môžu prejsť cez cestu bez očného kon­taktu s vodičmi? Filo­zo­fia F 015 je však viac zame­raná na dôsledky, ktoré by mala takáto zmena na cel­kovú spo­loč­nosť, ako iba na samotné fun­go­va­nie samo­ria­dia­ceho auto­mo­bilu.

F 015 v sku­toč­nosti nie je plne samo­ria­diaci sa auto­mo­bil. Momen­tálne je naprog­ra­mo­vaný len na určitú dráhu, na kto­rej sa tes­tuje. Auto si doká­žete pri­vo­lať pou­ži­tím jed­no­du­chej apli­ká­cie, pomo­cou kto­rej sa tak­tiež otvá­rajú dvere. Na modro rozs­vie­tené predné svetlá zna­me­najú samo­ria­diaci mód. Ak sa rozs­vie­tia na bielo, auto je ria­dené manu­álne.

Ohro­mu­júci exte­riér je dopl­nený kame­rami, sen­zormi a LED svet­lami, ktoré rea­gujú na von­kajší svet. Ak auto zare­gis­truje chodca, auto­ma­ticky pre­mietne na vozovku lase­rový pre­chod pre chod­cov. Toto je podľa Mer­ce­desu len jeden z via­ce­rých spô­so­bov, ako chcú vybu­do­vať dôveru voči samo­ria­dia­cim autám. “Našim cie­ľom je pre­sved­čiť ľudí, že takéto autá pre nich nepred­sta­vujú nijaké bez­peč­nostné riziko“.

Hus­tota zaľud­ne­nia v mes­tách má ten­den­ciu stú­pať a preto bude súkro­mie v budúc­nosti zna­me­nať luxus“, hovorí Hol­ger Hut­zen­laub, šéf dizaj­no­vého odde­le­nia Mer­ce­des-Benz. Inte­riér F 015 je preto navr­hnutý tak, aby mali pasa­žieri dosta­tok pries­toru a cítili sa pohodlne. Pri sedení na kože­ných sedač­kách vás budú obklo­po­vať disp­leje, disp­leje a ešte raz disp­leje. Nachá­dzajú sa na všet­kých boč­ných dve­rách, na zadnej stene a doty­ková je dokonca aj palubná doska. Tieto obra­zovky majú nespo­četne veľa fun­kcii. Od základ­ných ako sú navi­gá­cia či poze­ra­nie videii, až po regu­lo­va­nie rých­losti. Áno, posu­nu­tím prstu doká­žete zrých­liť alebo spo­ma­liť auto. Manu­álne sa auto ovláda pomo­cou volantu a dvoch pedá­lov. Ak vás však jazda pre­stane baviť, stla­če­ním jed­ného tla­čidla pre­pnete auto do samo­ria­dia­ceho módu. Ďal­ším tla­čid­lom oto­číte vašu sedačku sme­rom vzad a môžete si pokojne vychut­nať kávičku so spo­lu­ces­tu­jú­cimi.

Model F015, ktorý je zatiaľ skôr pro­to­ty­pom ako autom pre verej­nosť, dokáže dosiah­nuť maxi­málnu rých­losť 130 km/h. Samo­ria­diace autá majú určite budúc­nosť, avšak inži­nieri v Mer­ce­dese budú mať ešte veľa práce, kým sa tieto autá budú môcť pre­má­vať po našich ces­tách.

Zdroj: Engadget.com

Pridať komentár (0)