Náhu­bok, kto­rý pre­me­ní tvoj­ho psí­ka na krvi­lač­né mon­štrum!

Martin Bohunický / 1. septembra 2015 / Tech a inovácie

Podiv­ný vlko­la­čí náhu­bok pre­me­ní aj toho naj­roz­to­mi­lej­šie­ho psa na stra­ši­del­nú kre­a­tú­ru noci. Gad­get Rus­ké­ho dizaj­né­ra robí z psí­kov hoto­vé beš­tie z pek­la a ver mi, poten­ci­onál­ny útoč­ník si tri­krát rozmys­lí, či to na teba bude skú­sať. Počas noč­ných pre­chá­dzok sa už teda nemáš čoho báť.

Ak tvoj psík poten­ci­onál­ne­mu zlo­čin­co­vi mies­to zastra­še­nia oblí­že tvár, mož­no by si túto mož­nosť mal zvá­žiť. Náhu­bok je v mno­hých kra­ji­nách sve­ta povin­nou výba­vou, pozor však na kra­ji­ny, kde je záro­veň dovo­le­ná drž­ba zbra­ní. Asi tušíš pre­čo.

Mas­ka je vyro­be­ná z neto­xic­kej ume­lej hmo­ty a nylo­nu, jej súčas­ťou je via­ce­ro krva­vých zubov a guma, kto­rá vytvá­ra stra­ši­del­ný dojem. Nasa­díš to ako úpl­ne bež­ný náhu­bok, na hla­vu a s dvo­ma pop­ruh­mi.

Dizajn neka­zí ani výraz samot­né­ho psí­ka, ten doká­že ústa iba poot­vo­riť a nikto by si neau­ten­tic­kosť mas­ky nemal všim­núť. Tvoj hav­káč bude stá­le vyze­rať, ako by sa tešil na prvú odtr­hnu­tú hla­vu.

Ak nech­ceš na poten­ci­onál­ne­ho agre­so­ra pôso­biť, ako by si ven­čil svoj­ho huňa­té­ho zaja­či­ka, mas­ka ťa vyj­de oko­lo 25 eur a kúpiš ju na strán­ke Zve­ry­atam. Buď ale pri­pra­ve­ný, že to bude chcieť tro­chu zna­los­ti ruš­ti­ny. Mas­ka si zís­ka­la celo­sve­to­vú pozor­nosť, ako to už tra­dič­ne býva — na Red­di­te.

Ale reak­cie boli veľ­mi tref­né — ako pri­po­me­nul jeden dis­ku­tu­jú­ci, ľudia môžu sku­toč­ne uve­riť, že ide o stra­ši­del­nú noč­nú kre­a­tú­ru — a zavo­la­jú polí­ciu. Taký­to náhu­bok je pre poli­caj­ta potom sám o sebe pozván­kou na streľ­bu. Keby stret­nem nie­čo podob­né na uli­ci, no, nech­cem poznať svo­ju reak­ciu.

Na dru­hú stra­nu, pod­ľa mňa môže byť náhu­bok per­fekt­ným dopl­n­kom k hal­lo­we­en­skej mas­ke, či pros­te ako nevin­ný žar­tík. V kaž­dom prí­pa­de všet­ci vie­me, že ľudia tam von­ku sú rôz­ni, pre­to ak sa roz­hod­neš objed­nať túto mas­ku, dbaj na opatr­nosť. Ale­bo aby sa ti do psa neza­mi­lo­va­la neja­ká tíne­džer­ka.

zdroj: boredpanda.com, mirror.co.uk

Pridať komentár (0)