Náhu­bok, ktorý pre­mení tvojho psíka na krvi­lačné mon­štrum!

Martin Bohunický / 1. septembra 2015 / Tech a inovácie

Podivný vlko­lačí náhu­bok pre­mení aj toho naj­roz­to­mi­lej­šieho psa na stra­ši­delnú kre­a­túru noci. Gad­get Rus­kého dizaj­néra robí z psí­kov hotové beš­tie z pekla a ver mi, poten­ci­onálny útoč­ník si tri­krát rozmyslí, či to na teba bude skú­sať. Počas noč­ných pre­chá­dzok sa už teda nemáš čoho báť.

Ak tvoj psík poten­ci­onál­nemu zlo­čin­covi miesto zastra­še­nia oblíže tvár, možno by si túto mož­nosť mal zvá­žiť. Náhu­bok je v mno­hých kra­ji­nách sveta povin­nou výba­vou, pozor však na kra­jiny, kde je záro­veň dovo­lená držba zbraní. Asi tušíš prečo.

Maska je vyro­bená z neto­xic­kej ume­lej hmoty a nylonu, jej súčas­ťou je via­cero krva­vých zubov a guma, ktorá vytvára stra­ši­delný dojem. Nasa­díš to ako úplne bežný náhu­bok, na hlavu a s dvoma pop­ruhmi.

Dizajn nekazí ani výraz samot­ného psíka, ten dokáže ústa iba poot­vo­riť a nikto by si neau­ten­tic­kosť masky nemal všim­núť. Tvoj hav­káč bude stále vyze­rať, ako by sa tešil na prvú odtr­hnutú hlavu.

Ak nech­ceš na poten­ci­onál­neho agre­sora pôso­biť, ako by si ven­čil svojho huňa­tého zaja­čika, maska ťa vyjde okolo 25 eur a kúpiš ju na stránke Zve­ry­atam. Buď ale pri­pra­vený, že to bude chcieť tro­chu zna­losti ruš­tiny. Maska si zís­kala celo­sve­tovú pozor­nosť, ako to už tra­dične býva — na Red­dite.

Ale reak­cie boli veľmi trefné — ako pri­po­me­nul jeden dis­ku­tu­júci, ľudia môžu sku­točne uve­riť, že ide o stra­ši­delnú nočnú kre­a­túru — a zavo­lajú polí­ciu. Takýto náhu­bok je pre poli­cajta potom sám o sebe pozván­kou na streľbu. Keby stret­nem niečo podobné na ulici, no, nech­cem poznať svoju reak­ciu.

Na druhú stranu, podľa mňa môže byť náhu­bok per­fekt­ným dopl­n­kom k hal­lo­we­en­skej maske, či proste ako nevinný žar­tík. V kaž­dom prí­pade všetci vieme, že ľudia tam vonku sú rôzni, preto ak sa roz­hod­neš objed­nať túto masku, dbaj na opatr­nosť. Alebo aby sa ti do psa neza­mi­lo­vala nejaká tíne­džerka.

zdroj: boredpanda.com, mirror.co.uk

Pridať komentár (0)