Nájdi si tú naj­vý­hod­nej­šiu ponuku a plať menej.sk!

Michal Sorkovský / 29. januára 2015 / Tools a produktivita

Na Slo­ven­sku jedi­nečný pro­jekt v podobe por­tálu PlatMenej.sk (alebo Menej.sk) pri­náša nepo­chybne uži­točnú mož­nosť porov­na­nia základ­ných ban­ko­vých pro­duk­tov už od roku 2009. Nedávno však por­tál pre­šiel výraz­ným redi­zaj­nom a okrem novej gra­fiky pri­náša aj via­cero oblastí, v kto­rých si môžete ceny porov­nať.

Aj vy máte prob­lém pri výbere slu­žieb? Nevyz­náte sa v oblasti finan­cií či pois­te­nia a neviete, ktorá z ponú­ka­ných slu­žieb je pre vás naj­vý­hod­nej­šia? Por­tál Plať Menej je tu na to, aby vám pomo­hol. Spolu so slo­bo­dou, ktorá pri­chá­dza s mož­nos­ťou výberu sa obja­vuje aj chaos spô­so­bený počet­nos­ťou ponúk, z kto­rých si oby­čajný člo­vek nevie vybrať tú, ktorá je pre neho naj­vý­hod­nej­šia. A práve tento prob­lém sa roz­hodla rie­šiť firma Webix Ltd, ktorá za celým pro­jek­tom Plať Menej stojí. 

Tento webový por­tál vám dnes poradí v oblasti pois­te­nia, finan­cií, pri pla­tení účtov za domác­nosť a dokonca aj v oblasti voľ­no­ča­so­vých akti­vít tak, aby ste vždy našli tú, ktorá je pre vás naj­vý­hod­nej­šia. Pomôže vám vybrať si to naj­vý­hod­nej­šie (a naj­lac­nej­šie) či už ide o hypo­téku alebo o lyžo­vačku.

Plať Menej vám okrem iného ušetrí aj vše­tok ten čas, ktorý by ste strá­vili číta­ním rôz­nych cen­ní­kov bánk či pois­ťovní a porov­ná­va­ním jed­not­li­vých slu­žieb. Toto všetko dnes doká­žete len pár klik­nu­tiami na inter­nete. A ak by ste sa predsa len neve­deli roz­hod­núť, na webe náj­dete aj kon­takt na finanč­ného poradcu, ktorý vám poradí s hypo­té­kami, spo­re­ním či pôžič­kou.

zdroj: platmenej.sk

Pridať komentár (0)