Najk­raj­šie slo­ven­ské dre­vené kos­to­líky posta­vené bez pou­ži­tia jedi­ného klinca. Obdi­vuje ich celý svet

interez.sk / 2. októbra 2016 / Zaujímavosti

Často o tom ani nevieme, no na Slo­ven­sku máme veľa krás­nych sta­vieb, ktoré sú jedi­nečné a zahra­niční turisti ich s nad­še­ním a údi­vom obdi­vujú. Máme na mysli dre­vené kos­toly, kto­rých máme po celom Slo­ven­sku pri­bližne 50, no v minu­losti ich bolo viac než 300.

Kos­to­líky sú jedi­nečné svo­jou archi­tek­tú­rou, pre­ve­de­ním a ori­gi­na­li­tou. Všetky dre­vené kos­toly sú posta­vené výlučne z dreva, pri stavbe nemo­hol byť pou­žitý ani jeden kli­nec. Výni­moč­nosť týchto sta­vieb potvr­dzuje tiež zara­de­nie via­ce­rých z nich do Zoznamu sve­to­vého dedič­stva UNESCO. Pozri sa s nami teraz na náš výber z týchto krás­nych dre­ve­ných chrá­mov.

Arti­ku­lárny kos­tol Leš­tiny, okr. Dolný Kubín

wbl.skfoto:wbl.sk

Evan­je­lický kos­tol bol posta­vený v roku 1688. Pôvodne bol bez veže a bez zvo­nov. Kos­tol je posta­vený v prí­krom svahu, čo bolo rie­šené kamen­nou základ­ňou. Na výstavbu bolo pou­žité smre­kové drevo z oko­li­tých lesov. Okrem toho, že je to národná pamiatka, je zapí­saný aj v Zozname sve­to­vého dedič­stva UNESCO.

Chrám sv. Miku­láša v Bod­ru­žali, okr. Svid­ník

SACR
foto:SACR

Tento gréc­ko­ka­to­lícky kos­tol pochá­dza z roku 1658 a patrí tak medzi naj­star­šie dre­vené stavby na Slo­ven­sku. Je to troj­dielna zru­bová stavba s tromi vežič­kami. Jeho výni­moč­nosť je pod­čiark­nutá zápi­som v UNESCU. V roku 2004 pre­šiel kom­plex­nou rekon­štruk­ciou.

Kos­tol sv. Paras­kievy v Dob­ro­slave, okr. Svid­ník

DAJAMAfoto:DAJAMA

Kos­tol bol posta­vený v roku 1705. Je to zru­bová, troj­p­ries­to­rová stavba posta­vená na kamen­nom základe. V roku 1932 bol kos­tol pre­sta­vaný do súčas­nej podoby, posledná rekon­štruk­cia pre­behla v roku 2002. Inte­riér dopĺňajú ume­lecky a his­to­ricky cenné ikony a pred­mety.

Dre­vený arti­ku­lárny kos­tol v Hron­seku, okr. Ban­ská Bys­trica

horsanahory
foto:horsanahory

Tento evan­je­lický kos­tol je posta­vený v tvare kríža. V čase výstavby, v roku 1726 a z roz­hod­nu­tia úra­dov, bol posta­vený blízko rieky Hron a v oblasti s močiarmi, keďže úrad­níci neboli pro­tes­tant­skej stavbe naklo­není. Kos­tol však za celý čas nebol ani raz zato­pený. Má kapa­citu až 1100 miest na sede­nie a neod­mys­li­teľ­nou súčas­ťou kos­tola sú aj tri lipy, ktoré boli zasa­dené pri vysviacke kos­tola. Je zapí­saný v zozname UNESCO.

Kos­tol najs­vä­tej­šej tro­j­ice v Kež­marku

idnes.czfoto:idnes.cz

Je to evan­je­lický kos­tol a má pôdo­rys rov­no­ra­men­ného gréc­keho kríža. Pôvodné základy neboli muro­vané. Jedi­neč­nosť spo­číva aj v pou­ži­tom dreve, ktoré je kom­bi­ná­ciou tisu a čer­ve­ného smreka. Kos­tol bol posta­vený v roku 1717. Je zapí­saný v zozname UNESCO.

Chrám pre­svä­tej Boho­ro­dičky v Miroli, okr. Svid­ník

SACRfoto:SACR

Gréc­ko­ka­to­lícky dre­vený Kos­tol Ochrany Pre­svä­tej Boho­ro­dičky pochá­dza z roku 1770. Je to troj­dielny a troj­ve­žový zru­bový objekt. Pred objek­tom je dre­vená vstupná bránka s osem­bo­kou níz­kou strieš­kou, pokry­tou šind­ľom.

Chrám sv. Michala Archan­jela v Lado­mí­ro­vej, okr. Svid­ník

slovakia.travelfoto:slovakia.travel

Gréc­ko­ka­to­lícky kos­to­lík je takisto zapí­saný v zozname UNESCO. Bol posta­vený v roku 1742. Počas 2. sve­to­vej vojny bol vážne poško­dený. Vo vnútri sa nachá­dza tiež cenný iko­nos­tas a oltár. Posledná rekon­štruk­cia pre­bie­hala v roku 2006.

Arti­ku­lárny evan­je­lický kos­tol pri Svä­tom Kríži, okr. Lip­tov­ský Miku­láš

SACRfoto:SACR

Tento kos­tol je jed­nou z naj­väč­ších dre­ve­ných sta­vieb v stred­nej Európe. Kos­tol pochá­dza z Palu­dze a bol k nám pre­ve­zený v roku 1974. Kos­tol dokáže poňať až 6 000 náv­štev­ní­kov. Pôdo­rys kos­tola má dĺžku 43 met­rov a má podobu kríža. S kos­to­lom tvorí pekný celok aj samos­tatne sto­jaca dre­vená veža slú­žiaca ako zvo­nica, ktorá bola pri­sta­vená neskôr.

Chrám pre­ne­se­nia Ostat­kov sv. Miku­láša v Rus­kej Bys­trej, okr. Sob­rance

wikimedia.orgfoto:wikimedia.org

Gréc­ko­ka­to­lícky kos­tol je zru­bová stavba vyro­bená z ihlič­na­nov a je ošet­rená čier­nou far­bou. Bol posta­vený v roku 1730 v baro­ko­vom štýle. Ide o troj­dielnu stavbu so šind­ľo­vou stre­chou. Aj tento kos­tol je zapí­saný v zozname UNESCO.

Kos­tol sv. Fran­tiška z Assisi v Her­var­tove, okr. Bar­de­jov

SACRfoto:SACR

Je to naj­starší a naj­za­cho­va­lejší dre­vený kos­to­lík na Slo­ven­sku. Pochá­dza prav­de­po­dobne z roku 1499. Kos­tol patrí rím­sko-kato­líc­kej cir­kvi, no v minu­losti bol aj evan­je­lický. Je posta­vený v gotic­kom slohu a asi nikoho neprek­vapí, že je tiež zapí­saný v zozname UNESCO.

Kos­tol Všet­kých svä­tých v Tvrdo­šíne

wikimedia.orgfoto:wikimedia.org

Tento gotický rím­sko­ka­to­lícky kos­tol je naj­star­šou stav­bou v Tvrdo­šíne. Pochá­dza z konca 15. sto­ro­čia. Pôvodný gotický sloh bol pri pre­stavbe v 17. sto­ročí zme­nený na rene­sančný. Jeho domi­nan­tou je baro­kový oltár s obra­zom Všet­kých svä­tých. Od roku 2008 je zapí­saný v zozname UNESCO.

Kos­tol sv. Juraja Veľ­ko­mu­čen­níka v Jalo­vej, okr. Snina

DAJAMAfoto:DAJAMA

Asi naj­menší kos­tol v našom pre­hľade. Bol posta­vený v roku 1772 a ide o jed­no­pries­to­rovú stavbu. Bol viac­krát rekon­štru­ovaný, napo­sledy v roku 2002.

preze-startitup

zdroj: interez.sk

Pridať komentár (0)