Najk­raj­šie slo­ven­ské dre­ve­né kos­to­lí­ky posta­ve­né bez pou­ži­tia jedi­né­ho klin­ca. Obdi­vu­je ich celý svet

interez.sk / 2. októbra 2016 / Zaujímavosti

Čas­to o tom ani nevie­me, no na Slo­ven­sku máme veľa krás­nych sta­vieb, kto­ré sú jedi­neč­né a zahra­nič­ní turis­ti ich s nad­še­ním a údi­vom obdi­vu­jú. Máme na mys­li dre­ve­né kos­to­ly, kto­rých máme po celom Slo­ven­sku pri­bliž­ne 50, no v minu­los­ti ich bolo viac než 300.

Kos­to­lí­ky sú jedi­neč­né svo­jou archi­tek­tú­rou, pre­ve­de­ním a ori­gi­na­li­tou. Všet­ky dre­ve­né kos­to­ly sú posta­ve­né výluč­ne z dre­va, pri stav­be nemo­hol byť pou­ži­tý ani jeden kli­nec. Výni­moč­nosť tých­to sta­vieb potvr­dzu­je tiež zara­de­nie via­ce­rých z nich do Zozna­mu sve­to­vé­ho dedič­stva UNES­CO. Pozri sa s nami teraz na náš výber z tých­to krás­nych dre­ve­ných chrá­mov.

Arti­ku­lár­ny kos­tol Leš­ti­ny, okr. Dol­ný Kubín

wbl.skfoto:wbl.sk

Evan­je­lic­ký kos­tol bol posta­ve­ný v roku 1688. Pôvod­ne bol bez veže a bez zvo­nov. Kos­tol je posta­ve­ný v prí­krom sva­hu, čo bolo rie­še­né kamen­nou základ­ňou. Na výstav­bu bolo pou­ži­té smre­ko­vé dre­vo z oko­li­tých lesov. Okrem toho, že je to národ­ná pamiat­ka, je zapí­sa­ný aj v Zozna­me sve­to­vé­ho dedič­stva UNES­CO.

Chrám sv. Miku­lá­ša v Bod­ru­ža­li, okr. Svid­ník

SACR
foto:SACR

Ten­to gréc­ko­ka­to­líc­ky kos­tol pochá­dza z roku 1658 a pat­rí tak medzi naj­star­šie dre­ve­né stav­by na Slo­ven­sku. Je to troj­diel­na zru­bo­vá stav­ba s tro­mi vežič­ka­mi. Jeho výni­moč­nosť je pod­čiark­nu­tá zápi­som v UNES­CU. V roku 2004 pre­šiel kom­plex­nou rekon­štruk­ci­ou.

Kos­tol sv. Paras­kie­vy v Dob­ro­sla­ve, okr. Svid­ník

DAJAMAfoto:DAJAMA

Kos­tol bol posta­ve­ný v roku 1705. Je to zru­bo­vá, troj­p­ries­to­ro­vá stav­ba posta­ve­ná na kamen­nom zákla­de. V roku 1932 bol kos­tol pre­sta­va­ný do súčas­nej podo­by, posled­ná rekon­štruk­cia pre­beh­la v roku 2002. Inte­ri­ér dopĺňa­jú ume­lec­ky a his­to­ric­ky cen­né iko­ny a pred­me­ty.

Dre­ve­ný arti­ku­lár­ny kos­tol v Hron­se­ku, okr. Ban­ská Bys­tri­ca

horsanahory
foto:horsanahory

Ten­to evan­je­lic­ký kos­tol je posta­ve­ný v tva­re krí­ža. V čase výstav­by, v roku 1726 a z roz­hod­nu­tia úra­dov, bol posta­ve­ný blíz­ko rie­ky Hron a v oblas­ti s močiar­mi, keď­že úrad­ní­ci nebo­li pro­tes­tant­skej stav­be naklo­ne­ní. Kos­tol však za celý čas nebol ani raz zato­pe­ný. Má kapa­ci­tu až 1100 miest na sede­nie a neod­mys­li­teľ­nou súčas­ťou kos­to­la sú aj tri lipy, kto­ré boli zasa­de­né pri vysviac­ke kos­to­la. Je zapí­sa­ný v zozna­me UNES­CO.

Kos­tol najs­vä­tej­šej tro­j­i­ce v Kež­mar­ku

idnes.czfoto:idnes.cz

Je to evan­je­lic­ký kos­tol a má pôdo­rys rov­no­ra­men­né­ho gréc­ke­ho krí­ža. Pôvod­né zákla­dy nebo­li muro­va­né. Jedi­neč­nosť spo­čí­va aj v pou­ži­tom dre­ve, kto­ré je kom­bi­ná­ci­ou tisu a čer­ve­né­ho smre­ka. Kos­tol bol posta­ve­ný v roku 1717. Je zapí­sa­ný v zozna­me UNES­CO.

Chrám pre­svä­tej Boho­ro­dič­ky v Miro­li, okr. Svid­ník

SACRfoto:SACR

Gréc­ko­ka­to­líc­ky dre­ve­ný Kos­tol Ochra­ny Pre­svä­tej Boho­ro­dič­ky pochá­dza z roku 1770. Je to troj­diel­ny a troj­ve­žo­vý zru­bo­vý objekt. Pred objek­tom je dre­ve­ná vstup­ná brán­ka s osem­bo­kou níz­kou strieš­kou, pokry­tou šind­ľom.

Chrám sv. Micha­la Archan­je­la v Lado­mí­ro­vej, okr. Svid­ník

slovakia.travelfoto:slovakia.travel

Gréc­ko­ka­to­líc­ky kos­to­lík je takis­to zapí­sa­ný v zozna­me UNES­CO. Bol posta­ve­ný v roku 1742. Počas 2. sve­to­vej voj­ny bol váž­ne poško­de­ný. Vo vnút­ri sa nachá­dza tiež cen­ný iko­nos­tas a oltár. Posled­ná rekon­štruk­cia pre­bie­ha­la v roku 2006.

Arti­ku­lár­ny evan­je­lic­ký kos­tol pri Svä­tom Krí­ži, okr. Lip­tov­ský Miku­láš

SACRfoto:SACR

Ten­to kos­tol je jed­nou z naj­väč­ších dre­ve­ných sta­vieb v stred­nej Euró­pe. Kos­tol pochá­dza z Palu­dze a bol k nám pre­ve­ze­ný v roku 1974. Kos­tol doká­že poňať až 6 000 náv­štev­ní­kov. Pôdo­rys kos­to­la má dĺž­ku 43 met­rov a má podo­bu krí­ža. S kos­to­lom tvo­rí pek­ný celok aj samos­tat­ne sto­ja­ca dre­ve­ná veža slú­žia­ca ako zvo­ni­ca, kto­rá bola pri­sta­ve­ná neskôr.

Chrám pre­ne­se­nia Ostat­kov sv. Miku­lá­ša v Rus­kej Bys­trej, okr. Sob­ran­ce

wikimedia.orgfoto:wikimedia.org

Gréc­ko­ka­to­líc­ky kos­tol je zru­bo­vá stav­ba vyro­be­ná z ihlič­na­nov a je ošet­re­ná čier­nou far­bou. Bol posta­ve­ný v roku 1730 v baro­ko­vom štý­le. Ide o troj­diel­nu stav­bu so šind­ľo­vou stre­chou. Aj ten­to kos­tol je zapí­sa­ný v zozna­me UNES­CO.

Kos­tol sv. Fran­tiš­ka z Assi­si v Her­var­to­ve, okr. Bar­de­jov

SACRfoto:SACR

Je to naj­star­ší a naj­za­cho­va­lej­ší dre­ve­ný kos­to­lík na Slo­ven­sku. Pochá­dza prav­de­po­dob­ne z roku 1499. Kos­tol pat­rí rím­sko-kato­líc­kej cir­kvi, no v minu­los­ti bol aj evan­je­lic­ký. Je posta­ve­ný v gotic­kom slo­hu a asi niko­ho neprek­va­pí, že je tiež zapí­sa­ný v zozna­me UNES­CO.

Kos­tol Všet­kých svä­tých v Tvrdo­ší­ne

wikimedia.orgfoto:wikimedia.org

Ten­to gotic­ký rím­sko­ka­to­líc­ky kos­tol je naj­star­šou stav­bou v Tvrdo­ší­ne. Pochá­dza z kon­ca 15. sto­ro­čia. Pôvod­ný gotic­ký sloh bol pri pre­stav­be v 17. sto­ro­čí zme­ne­ný na rene­sanč­ný. Jeho domi­nan­tou je baro­ko­vý oltár s obra­zom Všet­kých svä­tých. Od roku 2008 je zapí­sa­ný v zozna­me UNES­CO.

Kos­tol sv. Jura­ja Veľ­ko­mu­čen­ní­ka v Jalo­vej, okr. Sni­na

DAJAMAfoto:DAJAMA

Asi naj­men­ší kos­tol v našom pre­hľa­de. Bol posta­ve­ný v roku 1772 a ide o jed­no­pries­to­ro­vú stav­bu. Bol viac­krát rekon­štru­ova­ný, napo­sle­dy v roku 2002.

preze-startitup

zdroj: interez.sk

Pridať komentár (0)