Naj­lep­šie kaviarne na svete

Klaudia Astrabová / 13. marca 2016 / Business

Top 10 naj­lep­ších kaviarní na svete, ktoré zve­rej­ňujú mnohé pub­li­ká­cie sú aj na zozname naj­lep­ších kaviarni ces­to­va­teľky, spi­so­va­teľky a milov­níčky kávy Rachelle Lucas, ktoré dopo­siaľ nav­ští­vila. Rachelle si myslí, že je naozaj ťažké vyme­no­vať 10 naj­lep­ších kaviarni, pre­tože úprimne pove­dané určite sa nájdu kaviarne, v kto­rých sa Rachelle, či iní milov­níci kávy ešte neza­sta­vili.

Rachelle Lucas je ces­to­va­teľ­kou, spi­so­va­teľ­kou a v nepo­sled­nom rade aj veľ­kou milov­níč­kou kávy. Šálka kávy je neod­mys­li­teľ­nou súčas­ťou jej kaž­do­den­ného života. Vníma ju ako poku­še­nie, hlavne keď si pri pití tohto pre ňu naj­la­hod­nej­šieho nápoja pred­staví, že je to čoko­láda bez kaló­rií.

foto: face­book Tra­velblggr

Pri svo­jich ces­to­va­teľ­ských potul­kách sve­tom kde­koľ­vek sa momen­tálne nachá­dza vyhľa­dáva naj­lep­šie kaviarne v danom meste. Tie sa potom stá­vajú súčas­ťou jej zoznamu naj­lep­ších kaviarni, ktorý uvi­díte niž­šie. Nie­ktoré z nich sú ele­gantné a nád­herné, ďal­šie sú jed­no­duch­šie ale majú svoje čaro. Iné kaviarne vďaka svojmu nad­ča­so­vému dizajnu vás pri­vedú do budúc­nosti. Jediná vec, ktorú majú spo­ločnú je kva­litná káva, ktorá zabez­pečí neza­bud­nu­teľný záži­tok.

Top 10 naj­lep­ších kaviarní na svete, ktoré zve­rej­ňujú mnohé pub­li­ká­cie sú aj na zozname Rachelle Lucas naj­lep­ších kaviarní sveta a dokonca plno z nich sú zatiaľ neob­ja­vené. Rachelle si myslí, že je naozaj ťažké vyme­no­vať 10 naj­lep­ších kaviarni, pre­tože úprimne pove­dané určite sa nájdu kaviarne, v kto­rých sa Rachelle, či iní milov­níci kávy ešte neza­sta­vili. Ak sa nachá­dzate v jed­nom z týchto miest sveta spo­me­nu­tých niž­šie roz­hodne si náj­dite čas a vychut­najte si chvíľku pre seba so šál­kou vyni­ka­jú­cej kávy.

zaver coffee

Názov: The Grounds Of Ale­xan­dria

Kde: Syd­ney, Aus­trá­lia

Dôvod nav­ští­viť: Kavia­reň The Grounds of Ale­xan­dria pri­po­mína oázu vo veľ­kom meste. Je síce zastr­čená v prie­my­sel­nej zóne, no súčas­ťou tejto vidiec­kej kaviar­ničky je aj krásna záh­rada. Na tomto mieste by ste doká­zali pre­se­dieť aj celý deň hoci len v spo­loč­nosti dob­rej knihy. Okrem lahod­nej kávy tu náj­dete aj rôzne druhy šalá­tov a iné pochúťky z pro­duk­tov miest­nych far­má­rov. Dokonca v záh­rade tejto kaviarne môžete vidieť aj naprí­klad pre­chá­dza­júce sa sliepky , ktoré majú zábavné mená. Chutné menu, čerstvé vajíčka, či aj vlastná peká­reň a cuk­rá­reň sú súčas­ťou tejto kaviarne. Zabez­pe­čenú majú aj dopravu, a to pro­stred­níc­tvom poži­čovni bicyk­lov alebo iných slu­žieb.

MUST TRY: Domáce cap­puc­cino a širokú ponuku kávy, kde si určite náj­dete tú svoju.

sydney

Kde: Cape Town, South Africa

Názov: Truth Cof­fee

Dôvod nav­ští­viť: Keď Rachelle prvý krát nav­ští­vila túto kavia­reň objed­nala si čistú čiernu kávu a barista pozna­me­nal: „ V tejto kaviarni sa pije len tento typ kávy. Samoz­rejme, že v ponuke je aj cukor a smo­tana, no táto káva je tak kva­litne pra­žená, že necí­tite spá­lenú píchuť“. Nachá­dza sa v pries­to­roch býva­lej vik­to­rián­skej továrne, kde atrak­ciou je starý párny stroj, vre­cia plnené kávo­vými bôbmi, par­ko­visko pre bicykle vo vnútri a samoz­rejme pria­teľ­ské pro­stre­die. Na tomto mieste je popu­lárne espresso v kom­bi­ná­cií s poma­ran­čo­vým džú­som a cap­puc­cino s rooibos čajom. Napriek tomu, že si tu môžete vybrať z rôz­nych kom­bi­ná­cií nápo­jov, Rachelle odpo­rúča len čistú, kla­sickú, čiernu kávu.

MUST TRY: Čistú čiernu kávu bez cukru, či smo­tany.

africa

Kde: Buda­pest, Hun­gary

Názov: Ger­be­aud

Dôvod nav­ští­viť: Kavia­reň zalo­žila rodina v roku 1800 a bola známa kvôli svo­jím cuk­ro­vin­kám, popí­ja­niu kávy v ele­gant­nom pro­stredí s pompéz­nymi lus­trami a hre­ji­vým nábyt­kom z dreva. Vytvára dojem akoby sa tam čas zasta­vil. Čoko­láda a koláče sú povestné dodnes a ani káva neza­os­táva. Počas náv­števy v Buda­pešti určite stojí zato, aby ste tam nahliadli.

MUST TRY: Cap­puc­cino a koňa­kovo-čereš­ňové bon­bóny.

hungary

Kde: Zag­reb, Cro­atia

Názov: Eli’s Cafe

Dôvod nav­ští­viť: Jedna z naj­lep­ších kaviarni v Európe, vďaka oce­ne­nej káve pri­pra­vo­va­nej uzná­va­ným baris­tom. Káva je jed­no­du­chá a za svo­jím pre­sved­če­ním si kavia­reň stojí aj mot­tom, ktoré je „Nie je potrebné logo, jedine dobrá chuť kávy“. Pri náv­števe Zag­rebu odpo­rúča Rachelle skú­siť ich ručne vyrá­bané kávy, a to od kla­sic­kého expressa po „ che­mex pour“.

MUST TRY: „Maroc­chino“, pre­tože nie je nič lep­šie než nájsť kávu s čoko­lá­dou.

croatia

Kde: Bologna, Italy

Názov: Cafe Terzi

Dôvod nav­ští­viť: Kavia­reň sa nachá­dza v blíz­kosti zná­mej veže, ktorá je lákad­lom pre turis­tov a určite by bola chyba neza­sta­viť sa aj v tejto kaviarni. Rachelle zara­dzuje kavia­reň medzi jednu z naje­le­gan­tnej­ších, ktoré dote­raz nav­ští­vila. Mra­mo­rové dosky, zlaté dopl­nky a jemný por­ce­lán sú dosta­ču­jú­cim dôka­zom, že ele­gan­cia tu nechýba. Aj napriek veľ­ko­le­pému štýlu a pro­fe­si­onál­nemu prí­stupu baris­tov vytvára veľmi pria­teľ­skú atmo­sféru. Typic­kým zna­kom kaviarni v Talian­sku je bar a káva sa pije posto­jačky, no v tejto kaviar­ničke v Bologni je mož­nosť sad­núť si a vychut­nať si kávu v pokoji v malej miest­nosti na konci kaviarne. Menu obsa­huje kávy zo špe­ciálne pra­že­ných zŕn z celého sveta a rôzne lahodné kávové nápoje.

MUST TRY: Cap­puc­cino s čoko­lá­dou, Caffè Pis­tac­chio alebo Caffè d’Autunno s gaš­ta­no­vým kré­mom.

italy

Kde: Port­land, Maine

Názov: Cof­fee By Design

Dôvod nav­ští­viť: V Port­lande je mnoho láka­vých kaviarni, ale Rachelle má naj­rad­šej Cof­fee By Design. V tejto kaviarni môžete sle­do­vať ako pre­bieha výroba kávy. Nachá­dza sa na okraji mesto v moder­nej prie­my­sel­nej oblasti, kde je pivá­reň a lie­ho­var. Roz­hodne táto cesta stojí zato. Orga­ni­zujú tam aj rôzne ochut­návky kávy a works­hopy aby zákaz­ní­kom pri­blí­žili his­tó­riu a výrobu kávy.

MUST TRY: Chla­dené čapo­vané pivo.

maine

Kde: Porto, Por­tu­gal

Názov: The Majes­tic

Dôvod nav­ští­viť: V roku 1920 bola táto kavia­reň nav­šte­vo­vaná hlavne ľuďmi z vyš­šej spo­loč­nosti, čo bolo dôka­zom istej pre­stíže. Zrkad­lové steny, mra­mo­rové fasády a secesný štýl vskutku vysti­hujú jej názov. Nachá­dza sa na ulici Santa Cata­rina vydláž­de­nej bie­lymi a čier­nymi koc­kami. Táto ulica nie je popu­lárna len pre túto kavia­reň, ale má prí­vlas­tok aj obchodná ulica. Môžete tu nájsť množ­stvo rôz­nych obcho­dov. The Majes­tic je najv­hod­nej­šie miesto na relax pri dob­rej káve, kto­rej pro­stre­die je jedno z najk­raj­ších na svete.

MUST TRY: Espresso a por­tu­gal­ský kolá­čik s vaječ­ným kré­mom (Pas­tel de nata).

porto

Kde: San Juan, Puerto Rico

Názov: Cuatro Som­bras

Dôvod nav­ští­viť: Môže byť niečo lep­šie ako dať si šálku kávu na mieste, kde je káva pes­to­vaná? Nachá­dza sa v sta­rom meste San Juan. Kavia­reň Cuatro Som­bras ponúka ako jediná ori­gi­nálnu kávu z Yauco, Puerto Rico. Ručne zbe­raná, na slnku sušená a pra­žená priamo v obchode. Už pri vchode do kaviarne cítiť vôňu čerstvo pra­že­ných kávo­vých zŕn, čo vytvára vskutku uvoľ­nenú atmo­sféru. V tejto kaviarni nie je prob­lém strá­viť aj celý deň s dob­rou kni­hou s čerstvým nápo­jom, či kávou. Súčas­ťou sú aj ochut­návky káv alebo works­hopy, ak sa chcete dozve­dieť o kávach viac.

MUST TRY: Guava tyčinky a espresso.

puerto rico

Kde: Orlando, Flo­rida

Názov: Barnie’s Cof­fe­e­Kit­chen

Dôvod nav­ští­viť: Táto kavia­reň je Rachelle najob­ľú­be­nej­šia, pre­tože sa nachá­dza v jej rod­nom meste, do kto­rej rada zavíta pri jeho náv­števe. V časti Zimný park sa nachá­dzajú mra­mo­rové stoly v odtieni dubu a trž­nica na nád­her­nom teh­lo­vom nádvorí, ktorý Rachelle pri­po­mína európ­sky štýl. Je mies­tom, kde Rachelle hľadá inšpi­rá­ciu, keď to potre­buje a pre turis­tov je naozaj neoča­ká­vaný objav. Ich káva je kom­bi­no­vaná s úžas­ným medzi­ná­rod­ným menu.

MUST TRY: Turecké latte, Santa’s White Chris­tmas.

florida

Kde: Nova Sco­tia

Názov: Just Us Cof­fee Roas­ters, Grand Pre Loca­tion

Dôvod nav­ští­viť: Počas výletu Rachelle s jej man­že­lom natra­fili na túto kavia­reň ces­tou po diaľ­nici. Boli naozaj zasko­čený tým, ako kavia­reň ste­les­ňuje vášeň k miest­nej udr­ža­teľ­nosti. Ich mlieko je z miest­nej farmy. Sezónne ochu­tené sirupy sú vyrá­bané ručne len z orga­nic­kých prí­sad. Dokonca využí­vajú aj solárne panely a súčas­ťou tejto kaviarne je aj malé múzeum kávy.

MUST TRY: Sezónne latte, ako naprí­klad tek­vi­cové. Všetky sirupy pro­du­kujú len z prí­rod­ných ingre­dien­cií.

nova scotia

Zdroj: thetravelbite.com, zdroj foto­gra­fií: Rachelle Lucas, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Rachelle Lucas

Pridať komentár (0)