Naj­lep­šie knihy, aké boli napí­sané o tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tiach

Timotej Vančo / 6. júna 2016 / Business

Tech­no­lo­gické spo­loč­nosti pat­ria k naj­väč­ším a naj­zau­jí­ma­vej­ším fir­mám na svete. Pokým nie si zamest­nan­com aspoň v jed­nej z nich, je veľmi ťažké pocho­piť ako to u nich fun­guje.

Týchto 13 kníh ti uľahčí pocho­piť to, ako dnes naj­sil­nej­šie tech­no­lo­gické spo­loč­nosti začali a ako sa dostali až na glo­bálnu sféru biz­nisu. Ak sa chceš zamest­nať v jed­nej z týchto top spo­loč­ností alebo ťa zau­jíma ako to u nich celé fun­guje a aké sú prí­behy v ich ceste ku sláve, vyber si jednu z týchto kníh ako povinné číta­nie:

Google

In The Plex: How Google Thinks, Works, and Sha­pes Our Lives” – Ste­ven Levy

google

Kniha písaná s plnou spo­lu­prá­cou s naj­vyš­šie posta­ve­nými ľuďmi vo vedení firmy, vrá­tane spo­lu­za­kla­da­teľmi Ser­gey Brin a Larry Page. Dočí­taš sa prí­beh napí­saný jed­ným z naj­lep­ších spi­so­va­te­ľou o tech­no­ló­giách a čo všetko sa udialo aby sa Google stal najús­peš­nej­šou a najob­di­vo­va­nej­šou spo­loč­nos­ťou tejto doby.

Apple

Inside Apple: How America’s Most Admi­red – and Sec­re­tive – Com­pany Really Works” — Adam Las­hin­sky

apple

Inside Apple“ odha­ľuje tajný sys­tém ria­de­nia, stra­té­gie a fun­go­va­nia, ktorý dovo­lil Ste­ve­ovi Job­sovi a jeho firme, aby vypúš­ťali von úspech za úspe­chom a stali sa nie­čím ako kul­tom, ktorý ľudia nasle­dujú vďaka ich kva­lit­ným pro­duk­tom.

Face­book

The Face­book Effect: The Inside Story of the Com­pany That Is Con­nec­ting the World” — David Kirk­pat­rick

facebook

Knihu napí­sal tech­no­lo­gický repor­tér David Kirk­pat­rick, ktorý mal hlbokú spo­lu­prácu s hlav­nými vedú­cimi pra­cov­níkmi Face­bo­oku pri skú­maní jeho his­tó­rie a jeho vply­vom na naše životy. Kirk­pat­rick ti povie, ako bol Face­book vytvo­rený, prečo je úspešný a aké budú jeho nasle­du­júce kroky. Záro­veň sa dočí­taš aké sú jeho úspe­chy a chybné kroky. Dá ti naj­kom­plet­nej­šie infor­má­cie o ústred­nej postave s pozo­ru­hod­ným výstu­pom, o zakla­da­te­ľovi naj­väč­šej sociál­nej siete – Mar­kovi Zuc­ken­ber­govi.

Ama­zon

The Eve­ryt­hing Store: Jeff Bezos and the Age of Ama­zon” — Brad Stone

amazon

Brad Stone využíva prí­stup ku súčas­ným a aj býva­lým zamest­nan­com Ama­zonu a k rodine spo­lu­za­kla­da­te­ľov. Jeho kniha je prvá, ktorá zachy­táva hĺbku Ama­zonu a vzliet­nu­tie k výši­nám. Kniha „The Eve­ryt­hing Store“ obsa­huje prí­beh, v kto­rom pocho­píš ako Ama­zon bol jeden z prvých, ktorý navždy zme­nil sys­tém obchodu a pre­daju pre kaž­dého jed­ného z nás.

Mic­ro­soft

Hard Drive: Bill Gates and the Making of the Mic­ro­soft Empire” — James Wal­lace, Jim Erick­son

microsoft

Od Gate­so­vých jedi­neč­ných úspe­chov rov­nako až po jeho aro­gan­ciu a nepria­teľ­stvo (bolo známe, že atmo­sféra v Mic­ro­softe bola tak vystre­so­vaná, že prog­ra­má­tori s 80 hodi­no­vými pra­cov­nými týžd­ňami na zmier­ne­nie napä­tia odpa­ľo­vali podo­mácky vytvo­rené bomby), toto je uni­kátne odha­ľu­júci pohlaď na osobu, ktorá sa obja­vila ako nesporný kráľ noto­ricky bru­tál­neho prie­myslu.

Yahoo

Marissa Mayer and the Fight to Save Yahoo!” — Nicho­las Carl­son

yahoo

V schop­ných rukách autora Nicho­lasa Carl­sona, táto str­hu­júca kniha zachy­táva vzo­stup Mayer a pre­šľapy Yahoo a dra­ma­ticky zobra­zuje, ako je ťažké sa udr­žať v Sili­con Val­ley. Píše aj o tom, či je reálne zostať veľ­kým hrá­čom v dneš­nom rýchlo sa menia­com pod­ni­ka­teľ­skom pro­stredí.

Twit­ter

Hat­ching Twit­ter: A True Story of Money, Power, Friends­hip, and Bet­ra­yal” — Nick Bil­ton

twitter

Napriek celému zakry­tiu vzo­stupu Twit­tera, Nick Bil­ton z New York Times ako prvý novi­nár pove­dal celý prí­beh. Str­hu­júca dráma o zrade pria­teľ­stva a vyso­kých stá­vok v boji o moc.

Sales­force

Behind the Cloud: The Untold Story of How Salesforce.com Went from Idea to Bil­lion-Dol­lar Com­pany-and Revo­lu­ti­oni­zed an Indus­try” — Marc Beni­off

salesforce

Ako Sales­force narás­tol zo start-upu v pre­na­ja­tom byte po celo­sve­tovo známu soft­vé­rovú firmu za menej ako desať­ro­čie? Po úplne prvý krát, ti Mark Beni­off, spo­lu­za­kla­da­teľ, vizi­onár, pred­seda pred­sta­ven­stva a gene­rálny ria­di­teľ spo­loč­nosti Sales­force povie, ako on a jeho tím vytvo­rili a pou­žili nový plán pre biz­nis, tech­no­ló­gie a aj model filan­tro­pie navr­hnutý tak, aby pre­žili dobu mimo­riadne rých­lych zmien.

Netf­lix

Netf­li­xed: The Epic Battle for America’s Eyeballs” — Gina Kea­ting

netflix

V nad­väz­nosti na roz­siahle roz­ho­vory a jej dlho­ročnú prácu repor­térky v Netf­lix, ťa Gina Kea­ting zaujme a vtiahne do jej prí­behu a vysvetlí, ako taký Netf­lix fun­guje a čo všetko je tam zau­jí­mavé.

Intel

Inside Intel: Andrew Grove and the Rise of the World’s Most Power­ful Chip Com­pany” — Tim Jack­son

intel

Naj­lepší novi­nár v oblasti pod­ni­ka­nia Tim Jack­son ti ponúka pútavý prí­beh o spo­loč­nosti Intel. Spo­loč­nosti, ktorá zvý­šila svoju domi­nan­ciu cez tech­no­lo­gické ino­vá­cie a udr­žali si vedúce posta­ve­nie v sil­nej kon­ku­ren­cii cez agre­sívny mar­ke­ting a zau­jí­mavé biz­nis tak­tiky.

Tesla, Space X

Elon Musk: Tesla, Spa­ceX, and the Quest for a Fan­tas­tic Future” — Ash­lee Vance

tesla-space-x

V knihe sa dočí­tate o prí­behu jed­ného z naj­väč­ších vizi­oná­rov súčas­nosti. S exklu­zív­nymi infor­má­ciami od jeho rodiny, pria­te­ľov a prí­be­hom už od jeho ťaž­kej mla­dosti v Juž­nej Afrike až po vrchol glo­bál­neho sveta biz­nisu robí túto knihu mimo­riadne zau­jí­ma­vou. Vance strá­vil viac ako 30 hodín v roz­ho­vo­roch s Mus­kom a s tak­mer 300 ľuďmi, ktorí hovo­rili o fir­mách, ktoré zme­nili náš svet (Pay­Pal, Tesla Motors, Spa­ceX a Solar­City). Kniha zachy­táva život muža, ktorý obno­vil Ame­ricky prie­my­sel a počas cesty k úspe­chu nara­zil na mno­hých nepria­te­ľov.

Oracle

Soft­war: An Inti­mate Por­trait of Larry Elli­son and Oracle” — Matt­hew Symonds

oracle

Novi­nár Matt­hew Symonds, ti dáva exklu­zívny a intímny pohľad do Oracle a aj na muža, ktorý ho vytvo­ril s spus­til. Symonds sa pokúša nazrieť do hĺbky súkro­mia Elli­so­novho života a zis­tiť aké pre­kážky mu stáli v ceste pri budo­vaní celo­sve­tovo zná­mej firmy. Elli­son osobne zod­po­vedá všetky otázky aby prí­beh bol, čo naj­viac zau­jí­mavý.

HP

The HP Way: How Bill Hewlett and I Built Our Com­pany” — David Pac­kard

hp

Oveľa viac ako kniha o štan­dard­nej his­tó­rii firmy, Davi­dova Pac­ka­rodva kniha – „The HP Way“ posky­tuje náhľad do ria­de­nie, moti­vá­cie a inšpi­ro­va­nia ľudí.

Zdroj foto­gra­fií: amazon.com

Pridať komentár (0)