Naj­lep­šie kni­hy, aké boli napí­sa­né o tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tiach

Timotej Vančo / 6. júna 2016 / Business

Tech­no­lo­gic­ké spo­loč­nos­ti pat­ria k naj­väč­ším a naj­zau­jí­ma­vej­ším fir­mám na sve­te. Pokým nie si zamest­nan­com aspoň v jed­nej z nich, je veľ­mi ťaž­ké pocho­piť ako to u nich fun­gu­je.

Tých­to 13 kníh ti uľah­čí pocho­piť to, ako dnes naj­sil­nej­šie tech­no­lo­gic­ké spo­loč­nos­ti zača­li a ako sa dosta­li až na glo­bál­nu sfé­ru biz­ni­su. Ak sa chceš zamest­nať v jed­nej z tých­to top spo­loč­nos­tí ale­bo ťa zau­jí­ma ako to u nich celé fun­gu­je a aké sú prí­be­hy v ich ces­te ku slá­ve, vyber si jed­nu z tých­to kníh ako povin­né číta­nie:

Goog­le

In The Plex: How Goog­le Thinks, Works, and Sha­pes Our Lives” – Ste­ven Levy

google

Kni­ha písa­ná s plnou spo­lu­prá­cou s naj­vyš­šie posta­ve­ný­mi ľuď­mi vo vede­ní fir­my, vrá­ta­ne spo­lu­za­kla­da­teľ­mi Ser­gey Brin a Lar­ry Page. Dočí­taš sa prí­beh napí­sa­ný jed­ným z naj­lep­ších spi­so­va­te­ľou o tech­no­ló­giách a čo všet­ko sa udia­lo aby sa Goog­le stal najús­peš­nej­šou a najob­di­vo­va­nej­šou spo­loč­nos­ťou tej­to doby.

App­le

Insi­de App­le: How America’s Most Admi­red – and Sec­re­ti­ve – Com­pa­ny Real­ly Works” — Adam Las­hin­sky

apple

Insi­de App­le“ odha­ľu­je taj­ný sys­tém ria­de­nia, stra­té­gie a fun­go­va­nia, kto­rý dovo­lil Ste­ve­ovi Job­so­vi a jeho fir­me, aby vypúš­ťa­li von úspech za úspe­chom a sta­li sa nie­čím ako kul­tom, kto­rý ľudia nasle­du­jú vďa­ka ich kva­lit­ným pro­duk­tom.

Face­bo­ok

The Face­bo­ok Effect: The Insi­de Sto­ry of the Com­pa­ny That Is Con­nec­ting the World” — David Kirk­pat­rick

facebook

Kni­hu napí­sal tech­no­lo­gic­ký repor­tér David Kirk­pat­rick, kto­rý mal hlbo­kú spo­lu­prá­cu s hlav­ný­mi vedú­ci­mi pra­cov­ník­mi Face­bo­oku pri skú­ma­ní jeho his­tó­rie a jeho vply­vom na naše živo­ty. Kirk­pat­rick ti povie, ako bol Face­bo­ok vytvo­re­ný, pre­čo je úspeš­ný a aké budú jeho nasle­du­jú­ce kro­ky. Záro­veň sa dočí­taš aké sú jeho úspe­chy a chyb­né kro­ky. Dá ti naj­kom­plet­nej­šie infor­má­cie o ústred­nej posta­ve s pozo­ru­hod­ným výstu­pom, o zakla­da­te­ľo­vi naj­väč­šej sociál­nej sie­te – Mar­ko­vi Zuc­ken­ber­go­vi.

Ama­zon

The Eve­ryt­hing Sto­re: Jeff Bez­os and the Age of Ama­zon” — Brad Sto­ne

amazon

Brad Sto­ne využí­va prí­stup ku súčas­ným a aj býva­lým zamest­nan­com Ama­zo­nu a k rodi­ne spo­lu­za­kla­da­te­ľov. Jeho kni­ha je prvá, kto­rá zachy­tá­va hĺb­ku Ama­zo­nu a vzliet­nu­tie k výši­nám. Kni­ha „The Eve­ryt­hing Sto­re“ obsa­hu­je prí­beh, v kto­rom pocho­píš ako Ama­zon bol jeden z prvých, kto­rý navž­dy zme­nil sys­tém obcho­du a pre­da­ju pre kaž­dé­ho jed­né­ho z nás.

Mic­ro­soft

Hard Dri­ve: Bill Gates and the Making of the Mic­ro­soft Empi­re” — James Wal­la­ce, Jim Erick­son

microsoft

Od Gate­so­vých jedi­neč­ných úspe­chov rov­na­ko až po jeho aro­gan­ciu a nepria­teľ­stvo (bolo zná­me, že atmo­sfé­ra v Mic­ro­sof­te bola tak vystre­so­va­ná, že prog­ra­má­to­ri s 80 hodi­no­vý­mi pra­cov­ný­mi týžd­ňa­mi na zmier­ne­nie napä­tia odpa­ľo­va­li podo­mác­ky vytvo­re­né bom­by), toto je uni­kát­ne odha­ľu­jú­ci pohlaď na oso­bu, kto­rá sa obja­vi­la ako nespor­ný kráľ noto­ric­ky bru­tál­ne­ho prie­mys­lu.

Yahoo

Maris­sa May­er and the Fight to Save Yahoo!” — Nicho­las Carl­son

yahoo

V schop­ných rukách auto­ra Nicho­la­sa Carl­so­na, táto str­hu­jú­ca kni­ha zachy­tá­va vzo­stup May­er a pre­šľa­py Yahoo a dra­ma­tic­ky zobra­zu­je, ako je ťaž­ké sa udr­žať v Sili­con Val­ley. Píše aj o tom, či je reál­ne zostať veľ­kým hrá­čom v dneš­nom rých­lo sa menia­com pod­ni­ka­teľ­skom pro­stre­dí.

Twit­ter

Hat­ching Twit­ter: A True Sto­ry of Money, Power, Friends­hip, and Bet­ra­y­al” — Nick Bil­ton

twitter

Napriek celé­mu zakry­tiu vzo­stu­pu Twit­te­ra, Nick Bil­ton z New York Times ako prvý novi­nár pove­dal celý prí­beh. Str­hu­jú­ca drá­ma o zra­de pria­teľ­stva a vyso­kých stá­vok v boji o moc.

Sales­for­ce

Behind the Cloud: The Untold Sto­ry of How Salesforce.com Went from Idea to Bil­li­on-Dol­lar Com­pa­ny-and Revo­lu­ti­oni­zed an Indus­try” — Marc Beni­off

salesforce

Ako Sales­for­ce narás­tol zo start-upu v pre­na­ja­tom byte po celo­sve­to­vo zná­mu soft­vé­ro­vú fir­mu za menej ako desať­ro­čie? Po úpl­ne prvý krát, ti Mark Beni­off, spo­lu­za­kla­da­teľ, vizi­onár, pred­se­da pred­sta­ven­stva a gene­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Sales­for­ce povie, ako on a jeho tím vytvo­ri­li a pou­ži­li nový plán pre biz­nis, tech­no­ló­gie a aj model filan­tro­pie navr­hnu­tý tak, aby pre­ži­li dobu mimo­riad­ne rých­lych zmien.

Netf­lix

Netf­li­xed: The Epic Batt­le for America’s Eyeballs” — Gina Kea­ting

netflix

V nad­väz­nos­ti na roz­siah­le roz­ho­vo­ry a jej dlho­roč­nú prá­cu repor­tér­ky v Netf­lix, ťa Gina Kea­ting zauj­me a vtiah­ne do jej prí­be­hu a vysvet­lí, ako taký Netf­lix fun­gu­je a čo všet­ko je tam zau­jí­ma­vé.

Intel

Insi­de Intel: Andrew Gro­ve and the Rise of the World’s Most Power­ful Chip Com­pa­ny” — Tim Jack­son

intel

Naj­lep­ší novi­nár v oblas­ti pod­ni­ka­nia Tim Jack­son ti ponú­ka púta­vý prí­beh o spo­loč­nos­ti Intel. Spo­loč­nos­ti, kto­rá zvý­ši­la svo­ju domi­nan­ciu cez tech­no­lo­gic­ké ino­vá­cie a udr­ža­li si vedú­ce posta­ve­nie v sil­nej kon­ku­ren­cii cez agre­sív­ny mar­ke­ting a zau­jí­ma­vé biz­nis tak­ti­ky.

Tes­la, Spa­ce X

Elon Musk: Tes­la, Spa­ceX, and the Quest for a Fan­tas­tic Futu­re” — Ash­lee Van­ce

tesla-space-x

V kni­he sa dočí­ta­te o prí­be­hu jed­né­ho z naj­väč­ších vizi­oná­rov súčas­nos­ti. S exklu­zív­ny­mi infor­má­cia­mi od jeho rodi­ny, pria­te­ľov a prí­be­hom už od jeho ťaž­kej mla­dos­ti v Juž­nej Afri­ke až po vrchol glo­bál­ne­ho sve­ta biz­ni­su robí túto kni­hu mimo­riad­ne zau­jí­ma­vou. Van­ce strá­vil viac ako 30 hodín v roz­ho­vo­roch s Mus­kom a s tak­mer 300 ľuď­mi, kto­rí hovo­ri­li o fir­mách, kto­ré zme­ni­li náš svet (Pay­Pal, Tes­la Motors, Spa­ceX a Solar­Ci­ty). Kni­ha zachy­tá­va život muža, kto­rý obno­vil Ame­ric­ky prie­my­sel a počas ces­ty k úspe­chu nara­zil na mno­hých nepria­te­ľov.

Orac­le

Soft­war: An Inti­ma­te Por­trait of Lar­ry Elli­son and Orac­le” — Matt­hew Symonds

oracle

Novi­nár Matt­hew Symonds, ti dáva exklu­zív­ny a intím­ny pohľad do Orac­le a aj na muža, kto­rý ho vytvo­ril s spus­til. Symonds sa pokú­ša nazrieť do hĺb­ky súkro­mia Elli­so­nov­ho živo­ta a zis­tiť aké pre­káž­ky mu stá­li v ces­te pri budo­va­ní celo­sve­to­vo zná­mej fir­my. Elli­son osob­ne zod­po­ve­dá všet­ky otáz­ky aby prí­beh bol, čo naj­viac zau­jí­ma­vý.

HP

The HP Way: How Bill Hewlett and I Built Our Com­pa­ny” — David Pac­kard

hp

Ove­ľa viac ako kni­ha o štan­dard­nej his­tó­rii fir­my, Davi­do­va Pac­ka­rod­va kni­ha – „The HP Way“ posky­tu­je náhľad do ria­de­nie, moti­vá­cie a inšpi­ro­va­nia ľudí.

Zdroj foto­gra­fií: amazon.com

Pridať komentár (0)