Naj­lep­šie základné a stredné školy na Slo­ven­sku!

Martin Bohunický / 1. decembra 2015 / Tools a produktivita

Por­tál INEKO zosta­vil tra­dičný reb­rí­ček naj­lep­ších základ­ných a stred­ných škôl na Slo­ven­sku.

Por­tál základ­ných a stred­ných škôl vybe­ral naj­lep­šie školy v troch kate­gó­riach — základné školy, stredné odborné školy a gym­ná­ziá. Reb­rí­ček nepri­nie­sol väč­šie prek­va­pe­nie.

Ak máš teda rato­lesť a zva­žu­ješ, kam ho poslať do školy, tento reb­rí­ček je cel­kom dob­rým pomoc­ní­kom.

TOP Základné školy:

1. Spo­jená škola sv. Fran­tiška z Assisi, Bra­ti­slava — Kar­lova Ves

2. Základná škola, Slov.partizánov 53, Považ­ská Bys­trica

3. Základná škola, Kúpeľná 2, Pre­šov

4. Základná škola, Kros­nian­ska 4, Košice

5. Základná škola SSV, Ban­ská Bys­trica

TOP stredné odborné školy: 

1. Obchodná aka­dé­mia, Trnava

2. SPŠ Elek­tro­tech­nická, Pre­šov

3. OA Milana Hodžu, Tren­čín

4. Spo­jená škola — HA, Námes­tovo

5. Spo­jená škola SPŠP.HA.ŠG, Nitra

TOP gym­ná­zia:

1. Gym­ná­zium Jura Hronca, Bra­ti­slava — Ruži­nov

2. Škola pre mimo­riadne nadané deti — Gym­ná­zium, Bra­ti­slava — Nové Mesto 

3. Gym­ná­zium, Košice — Staré mesto,

4. Gym­ná­zium A. Vrábla, Mie­rová

5. Súkromné gym­ná­zium, Bra­ti­slava, Baj­kal­ská Ruži­nov

Pridať komentár (0)