Naj­menší tran­zis­tor na svete!

Timotej Vančo / 10. októbra 2016 / Tools a produktivita

Znova o krok bliž­šie k budúc­nosti, kedy budeme pou­ží­vať pro­ce­sory s veľ­kos­ťami, ktoré boli iba v našich snoch. Naj­menší tran­zis­tor na svete je nie­koľ­ko­krát menší ako jeho dnešný kon­ku­renti.

Veľ­kosť tran­zis­tora alebo tran­zis­to­rov je veľmi dôle­žitá vec pri zlep­šo­vaní počí­ta­čov. Čím je menší tran­zis­tor, tým viac sa ich zmestí na čip, a tým rých­lej­šie a efek­tív­nej­šie bude fun­go­vať tvoj pro­ce­sor. Tu je super novinka od tímu z medzi­ná­rod­ného výskum­ného cen­tra v Lawrence Ber­ke­ley. Poda­rilo sa im úspešne skon­štru­ovať bránu tran­zis­tora s veľ­kos­ťou iba jed­ného nano­metra! To je podľa ich tímu naj­menší dote­raz skon­štru­ovaný a záro­veň funkčný tran­zis­tor.

Mnohé roky sa výroba pro­ce­so­rov ria­dila sta­rým Mooro­vým záko­nom, ktorý hovorí, že: Počet tran­zis­to­rov v polo­vo­di­čo­vom obvode sa každé dva roky zdvoj­ná­sobí. Dnešná výrobná tech­no­ló­gia pra­cuje na 14-nano­met­ro­vej úrovni a v roku 2017 alebo 2018 by mali prísť nové pro­ce­sory s veľ­kos­ťou tran­zis­to­rov iba 10 nano­met­rov.

cpu2

foto: google.com

S víziou do budúcna majú Moorove zákony prob­lém.

Prob­lé­mom sa mys­lia zákony fyziky. Ešte pri 7 nano­met­roch by sme teore­ticky zvládli pro­duk­ciu tran­zis­to­rov z kre­míka. Pod túto úro­veň, sa ale už nedos­ta­neme, lebo v kre­mí­ko­vých tran­zis­to­roch s veľ­kos­ťou menej ako 7 nano­met­rov vzni­kajú fyzi­kálne prob­lémy. Elek­tróny kre­míka sa budú nachá­dzať tak blízko pri sebe, že zažijú kvan­tové tune­lo­va­nie. To zna­mená, že namiesto vstupu do brány tran­zis­tora budú elek­tróny kon­ti­nu­álne pokra­čo­vať z jed­nej brány do dru­hej a tran­zis­tory, by už nikdy neboli vo vypnu­tom stave.

transistor_schematic670-0

Foto: theverge.com

Toto všetko si uve­do­mujú hlavne spo­loč­nosti ako Intel. Sami už pre­hlá­sili, že sa pokú­sia skú­mať a skú­šať kom­bi­ná­cie iných prv­kov, aby dosiahli zní­že­nie veľ­kosti tran­zis­to­rov na 7-nano­met­rovú alebo men­šiu úro­veň. V tomto ich už pred­behli vo výskum­nom zaria­dení v Ber­ke­ley. Oni vytvo­rili nový spô­sob v pou­žití kar­bó­no­vých nano­tru­bíc a molyb­dénu disulfd­ného (MoS2) na tvorbu 1 nano­met­ro­vého tran­zis­tora. MoS2 fun­guje rov­nako ako polo­vo­dič s die­rou pre kar­bó­novú nano­tru­bicu, ktorá fun­guje ako brána pre vstup elek­tró­nov.

Výskum, je ale ešte stále len v začiatku. Na 14-nano­met­ro­vých čipoch sa nachá­dzajú miliardy tran­zis­to­rov. Výskumný tím v Ber­ke­ley pra­cuje na spô­sobe, ako ich super malé tran­zis­tory umiest­niť vedľa seba na čip, aby mohli fun­go­vať ako tie dnešné. Napriek tomu, je to super pokrok, keďže vieme, že spô­sob ako zmen­šiť tran­zis­tory exis­tuje a je funkčný.

Zdroj článku: theverge.com, zdroj pre­zen­tač­ného obrázku: google.com

Pridať komentár (0)