Naj­men­ší tran­zis­tor na sve­te!

Timotej Vančo / 10. októbra 2016 / Lifehacking

Zno­va o krok bliž­šie k budúc­nos­ti, kedy bude­me pou­ží­vať pro­ce­so­ry s veľ­kos­ťa­mi, kto­ré boli iba v našich snoch. Naj­men­ší tran­zis­tor na sve­te je nie­koľ­ko­krát men­ší ako jeho dneš­ný kon­ku­ren­ti.

Veľ­kosť tran­zis­to­ra ale­bo tran­zis­to­rov je veľ­mi dôle­ži­tá vec pri zlep­šo­va­ní počí­ta­čov. Čím je men­ší tran­zis­tor, tým viac sa ich zmes­tí na čip, a tým rých­lej­šie a efek­tív­nej­šie bude fun­go­vať tvoj pro­ce­sor. Tu je super novin­ka od tímu z medzi­ná­rod­né­ho výskum­né­ho cen­tra v Lawren­ce Ber­ke­ley. Poda­ri­lo sa im úspeš­ne skon­štru­ovať brá­nu tran­zis­to­ra s veľ­kos­ťou iba jed­né­ho nano­met­ra! To je pod­ľa ich tímu naj­men­ší dote­raz skon­štru­ova­ný a záro­veň funkč­ný tran­zis­tor.

Mno­hé roky sa výro­ba pro­ce­so­rov ria­di­la sta­rým Mooro­vým záko­nom, kto­rý hovo­rí, že: Počet tran­zis­to­rov v polo­vo­di­čo­vom obvo­de sa kaž­dé dva roky zdvoj­ná­so­bí. Dneš­ná výrob­ná tech­no­ló­gia pra­cu­je na 14-nano­met­ro­vej úrov­ni a v roku 2017 ale­bo 2018 by mali prí­sť nové pro­ce­so­ry s veľ­kos­ťou tran­zis­to­rov iba 10 nano­met­rov.

cpu2

foto: google.com

S vízi­ou do budúc­na majú Mooro­ve záko­ny prob­lém.

Prob­lé­mom sa mys­lia záko­ny fyzi­ky. Ešte pri 7 nano­met­roch by sme teore­tic­ky zvlád­li pro­duk­ciu tran­zis­to­rov z kre­mí­ka. Pod túto úro­veň, sa ale už nedos­ta­ne­me, lebo v kre­mí­ko­vých tran­zis­to­roch s veľ­kos­ťou menej ako 7 nano­met­rov vzni­ka­jú fyzi­kál­ne prob­lé­my. Elek­tró­ny kre­mí­ka sa budú nachá­dzať tak blíz­ko pri sebe, že zaži­jú kvan­to­vé tune­lo­va­nie. To zna­me­ná, že namies­to vstu­pu do brá­ny tran­zis­to­ra budú elek­tró­ny kon­ti­nu­ál­ne pokra­čo­vať z jed­nej brá­ny do dru­hej a tran­zis­to­ry, by už nikdy nebo­li vo vypnu­tom sta­ve.

transistor_schematic670-0

Foto: theverge.com

Toto všet­ko si uve­do­mu­jú hlav­ne spo­loč­nos­ti ako Intel. Sami už pre­hlá­si­li, že sa pokú­sia skú­mať a skú­šať kom­bi­ná­cie iných prv­kov, aby dosiah­li zní­že­nie veľ­kos­ti tran­zis­to­rov na 7-nano­met­ro­vú ale­bo men­šiu úro­veň. V tom­to ich už pred­beh­li vo výskum­nom zaria­de­ní v Ber­ke­ley. Oni vytvo­ri­li nový spô­sob v pou­ži­tí kar­bó­no­vých nano­tru­bíc a molyb­dé­nu disulfd­né­ho (MoS2) na tvor­bu 1 nano­met­ro­vé­ho tran­zis­to­ra. MoS2 fun­gu­je rov­na­ko ako polo­vo­dič s die­rou pre kar­bó­no­vú nano­tru­bi­cu, kto­rá fun­gu­je ako brá­na pre vstup elek­tró­nov.

Výskum, je ale ešte stá­le len v začiat­ku. Na 14-nano­met­ro­vých čipoch sa nachá­dza­jú miliar­dy tran­zis­to­rov. Výskum­ný tím v Ber­ke­ley pra­cu­je na spô­so­be, ako ich super malé tran­zis­to­ry umiest­niť ved­ľa seba na čip, aby moh­li fun­go­vať ako tie dneš­né. Napriek tomu, je to super pokrok, keď­že vie­me, že spô­sob ako zmen­šiť tran­zis­to­ry exis­tu­je a je funkč­ný.

Zdroj člán­ku: theverge.com, zdroj pre­zen­tač­né­ho obráz­ku: google.com

Pridať komentár (0)