Naj­nov­šie sprá­vy o Xia­omi Mi Note­bo­oku: Únik reál­nych foto­gra­fií a cena bude pod hra­ni­cou 300 €

Peter Puhovich, fonyzciny.sk / 19. júla 2016 / Tech a inovácie

Zatiaľ nie je úpl­ne zná­me, čo bude pred­sta­ve­né 27. júla na Xia­omi kon­fe­ren­cii po boku potvr­de­né­ho smart­fó­nu Xia­omi Red­mi Pro. His­to­ric­ky prvý note­bo­ok spo­loč­nos­ti je však váž­nym kan­di­dá­tom. Tie­to dve zaria­de­nia sa totiž v posled­nom čase čas­to spo­mí­na­jú a ten­to­krát sa opäť pozrie­me na dru­hé zaria­de­nie.

O hard­vé­ro­vej výba­ve už máme cel­kom dob­rú pred­sta­vu. Dizajn note­bo­oku sa však cel­kom dob­re darí udr­žia­vať v taj­nos­ti, teda aspoň dodnes. Na inter­ne­te sa obja­vi­li reál­ne foto­gra­fie note­bo­oku.Xia­omi Mi Note­bo­ok je v hli­ní­ko­vom pre­ve­de­ní, tak ako sa aj oča­ká­va­lo. Logo výrob­cu je však prav­de­po­dob­ne zámer­ne zakry­té rukou. Zaria­de­nie vyze­rá, že je vcel­ku ten­ké a pote­šia aj úzke rámi­ky oko­lo obra­zov­ky. Nasky­tá sa nám tak­tiež pohľad na klá­ves­ni­cu a rela­tív­ne veľ­kú plo­chu touch­pa­du.

xiaomi notebook real-1

Nedáv­no unik­nu­tá foto­gra­fia bale­nia nám pre­zra­di­la pou­ži­tie pro­ce­so­ru Intel Core i7-6500U, 8 GB RAM a disp­le­ja s FullHD roz­lí­še­ním, kto­rý ponúk­ne veľ­kos­ti 11 a 12,5-palcov. Na zozna­me nechý­bal ani USB konek­tor typu-C a ope­rač­ným sys­té­mom bude Win­do­ws 10. Otáz­nou bola dodnes aj cena zaria­de­nia. Keď­že sa má note­bo­ok stať kon­ku­ren­ci­ou pre Mac­Bo­oky, kto­ré sto­ja pri­bliž­ne 1500 €, oča­ká­va sa od neho ove­ľa niž­šia cena. Zdroj, kto­rý nám dnes posky­tol foto­gra­fie, sa zmie­nil aj o cene, kto­rá pred­sta­vu­je 1999 yuanov, teda 270 €. Taká­to cena by bola urči­te ohrom­ná a note­bo­ok by si našiel množ­stvo maji­te­ľov po celom sve­te. Po tých­to infor­má­ciách sa teší­me na kon­fe­ren­ciu ešte viac.

xiaomi notebook real-2FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: weibo.com

Pridať komentár (0)