Naj­nov­šie správy o Xia­omi Mi Note­bo­oku: Únik reál­nych foto­gra­fií a cena bude pod hra­ni­cou 300 €

Peter Puhovich, fonyzciny.sk / 19. júla 2016 / Tech a inovácie

Zatiaľ nie je úplne známe, čo bude pred­sta­vené 27. júla na Xia­omi kon­fe­ren­cii po boku potvr­de­ného smart­fónu Xia­omi Redmi Pro. His­to­ricky prvý note­book spo­loč­nosti je však váž­nym kan­di­dá­tom. Tieto dve zaria­de­nia sa totiž v posled­nom čase často spo­mí­najú a ten­to­krát sa opäť pozrieme na druhé zaria­de­nie.

O hard­vé­ro­vej výbave už máme cel­kom dobrú pred­stavu. Dizajn note­bo­oku sa však cel­kom dobre darí udr­žia­vať v taj­nosti, teda aspoň dodnes. Na inter­nete sa obja­vili reálne foto­gra­fie note­bo­oku.Xia­omi Mi Note­book je v hli­ní­ko­vom pre­ve­dení, tak ako sa aj oča­ká­valo. Logo výrobcu je však prav­de­po­dobne zámerne zakryté rukou. Zaria­de­nie vyzerá, že je vcelku tenké a pote­šia aj úzke rámiky okolo obra­zovky. Naskytá sa nám tak­tiež pohľad na klá­ves­nicu a rela­tívne veľkú plo­chu touch­padu.

xiaomi notebook real-1

Nedávno unik­nutá foto­gra­fia bale­nia nám pre­zra­dila pou­ži­tie pro­ce­soru Intel Core i7-6500U, 8 GB RAM a disp­leja s FullHD roz­lí­še­ním, ktorý ponúkne veľ­kosti 11 a 12,5-palcov. Na zozname nechý­bal ani USB konek­tor typu-C a ope­rač­ným sys­té­mom bude Win­dows 10. Otáz­nou bola dodnes aj cena zaria­de­nia. Keďže sa má note­book stať kon­ku­ren­ciou pre Mac­Bo­oky, ktoré stoja pri­bližne 1500 €, oča­káva sa od neho oveľa niž­šia cena. Zdroj, ktorý nám dnes posky­tol foto­gra­fie, sa zmie­nil aj o cene, ktorá pred­sta­vuje 1999 yuanov, teda 270 €. Takáto cena by bola určite ohromná a note­book by si našiel množ­stvo maji­te­ľov po celom svete. Po týchto infor­má­ciách sa tešíme na kon­fe­ren­ciu ešte viac.

xiaomi notebook real-2FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: weibo.com

Pridať komentár (0)