Naj­sexi zamest­nan­cov má Ama­zon a Mic­ro­soft!

Peter Kováč / 20. júl 2014 / Tools a produktivita

Tech­no­lo­gické giganty môžeme porov­ná­vať podľa finanč­ných výsled­kov, hod­no­te­nia služieb/produktov, alebo počtu zamest­nan­cov. Zozna­mo­va­cie sieť Hinge pre mla­dých pro­fe­si­oná­lov vyhod­no­tila zamest­nan­cov tro­chu inak, podľa vzhľadu. Za najat­rak­tív­nej­ších boli uznaní ľudia pra­cu­júci pre Ama­zon. Za nimi sa umiest­nil Mic­ro­soft, potom Google a Face­book.

Až na posled­nom mieste skon­čil Apple. Keď vez­mete prie­mer­ného uží­va­teľa sociál­nej siete, ľudia z Ama­zonu sa nachá­dzajú 14,2% nad ním, Mic­ro­soft pre zmenu 8,2% nad prie­me­rom a Google 7,2%. Prie­meru sa veľmi blíži Face­book s 2,3%. Apple sa už však pre­pa­dol pod neho o 0,2%. Pokiaľ Applu odde­líte v šta­tis­tike mužov od žien, výsledky sa zme­nia len nepatrne.

Najk­raj­šie ženy pra­cujú pre Mic­ro­soft, ďalej potom pre Ama­zon, Google, Face­book a Apple. Na Hinge náj­dete tri mili­óny ľudí, služba ale zatiaľ nebola spus­tená v Seattli. Pri­tom ide o mesto, kde sídli veľká časť zamest­nan­cov Mic­ro­softu a Ama­zonu. Zme­nia sa šta­tis­tiky, keď k tomu dôjde? Mimo­cho­dom, hoci vraj najak­trak­tív­nejší zamest­nanci Ama­zon, sú súčasne naj­me­nej vybe­raví :).

Zdroj: geek­wire

Pridať komentár (0)