Najús­peš­nejší Slo­vák v Sin­ga­pure: Silná sku­pina vie pora­ziť veľké kor­po­rá­cie

Michal Sorkovský/Samuel Chrťan / 1. novembra 2015 / Tools a produktivita

Pri­ná­šame roz­ho­vor so slo­ven­ským pod­ni­ka­te­ľom a zakla­da­te­ľom spo­loč­nosti Synergy Bila­te­ral Andre­jom Nagyom, ktorý ti pomôže pozrieť sa na budo­va­nie firmy z iného uhľa pohľadu. Mys­líš si, že je morálka v biz­nise zby­točná? Je podľa teba externý kapi­tál nevy­hnut­nou prí­sa­dou pre úspešný star­tup? A si ešte stále pre­sved­čený o tom, že Sili­con Val­ley je naj­lep­ším mies­tom na budo­va­nie spo­loč­nosti? Čítaj ďalej a zis­tíš, ako veľmi si sa mýlil.

Každý člo­vek, ktorý si založí firmu sníva o tom, že sa pre­sadí a zarobí „veľké peniaze“. Sle­duje postupy iných, vydáva sa v šľa­pa­jach šikov­ných pod­ni­ka­te­ľov, učí sa od naj­lep­ších. Ak pri ceste za úspe­chom sem-tam musí zakla­mať, urobí to. Je to pre dobro veci. A ak musí pod­ra­ziť obchod­ného par­tnera? Čo už. Svet je dnes taký… 

Andrej Nagy sa medzi­ná­rod­nému obchodu venuje od roku 2006. Zalo­žil vtedy spo­loč­nosť Visi­onal, zaobe­ra­júcu sa efek­tív­nou etab­lá­ciou ázij­ských spo­loč­ností v kra­ji­nách V4. Už v roku 2007 sa stal vicep­re­zi­den­tom Slo­ven­sko-japon­skej obchod­nej komory a o päť rokov neskôr roz­ší­ril svoju čin­nosť na úze­mie Rus­kej fede­rá­cie. Záro­veň budo­val aj exportnú inži­nier­sku spo­loč­nosť REVI Engi­ne­e­ring, z kto­rej však začiat­kom roka 2014 exi­to­val s kapi­tá­lom 15 000 eur. Mohol pri­brz­diť, uspo­ko­jiť sa, ostať v kom­fort­nej zóne. Vybral si druhú mož­nosť.

Odle­tel do Sin­ga­puru a všetko sta­vil na jednu kartu. Jeho spo­loč­nosť Synergy Bila­te­ral dnes pra­cuje s miliar­do­vými obratmi.

Synergy Bila­te­ral sa venuje kom­plex­nému biz­nis deve­lop­mentu z oblasti tech­no­lo­gic­kých spo­loč­ností, obchodu, rea­li­zá­cií inves­tič­ných pro­jek­tov a finanč­nému sek­toru v Ázii, Rusku a Európ­skej únií. Synergy Bila­te­ral momen­tálne pozos­táva zo šty­roch ďal­ších spo­loč­ností (Synergy Trade, Synergy Finance, Synergy Pro­ject a Synergy Tech­no­lo­gies). Napriek tomu, že sú na trhu len 9 mesia­cov, do konca roku 2015 dosiahnu objem 1 miliardy dolá­rov v deve­lo­po­va­ných obcho­doch. Cieľ na budúci rok je pri­tom až 5 miliárd dolá­rov. Pomá­hajú európ­skym a rus­kým spo­loč­nos­tiam efek­tívne expan­do­vať na ázij­ských trhoch, ponú­kajú im finančné služby ázij­ských bánk, fon­dov a súkrom­ných inves­to­rov. Podľa Andreja Nagya pri­tom spo­loč­nosť stojí na takých zákla­doch, ktoré sú u nás naozaj nety­pické. Morálka, pra­vidlá ‚vzde­lá­va­nie, vzťah s par­tne­rom, dôle­ži­tosť networ­kingu a význam reál­nych skú­se­ností pat­ria k naj­hlav­nej­ším.


Nav­ští­vil som vašu nedávnu pred­nášku v Bra­ti­slave. Na nej ste spo­mí­nali, že ste nikdy nedis­po­no­vali výni­moč­nými schop­nos­ťami. Vedeli ste len, že chcete pod­ni­kať, že nech­cete pra­co­vať na nie­koho iného. Takých ľudí sú však na svete mili­óny — prečo ste uspeli práve vy?

Mal som v sebe veľmi veľa stra­chu z jed­no­du­chých vecí. Pri­šiel som na to, že keď sa budem vedieť tohto stra­chu zba­viť, budem vedieť byť šťastný. Mys­lím si, že drvivá väč­šina ľudí, ktorí chcú začať s pod­ni­ka­ním má v sebe strach a práve tento strach by mali využiť na to, aby začali konať a začali rie­šiť tento svoj sen.

Dôle­žité je, prečo sa ľudia boja. Nie­kto, kto nemá ani skills, ani skú­se­nosti jed­no­du­cho vníma pod­ni­ka­nie ako risk, ktorý sa neod­váži pod­stú­piť.

Vždy hovo­rím, že každý člo­vek je neja­kým spô­so­bom výni­močný. Ak má nie­kto strach z pod­ni­ka­nia, ale vie nájsť v sebe niečo, v čom si myslí, že je iný ako ostatní — môže dokonca ísť aj o nega­tívnu vlast­nosť — tak na to každý jeden má. Stačí ju oto­čiť a uro­biť z nej pozi­tí­vum.

V čom kon­krétne ste výni­močný vy?

Musím pove­dať, že som sku­točne lenivý člo­vek. Okrem toho som ego­ma­niak a, ako som už vra­vel, mal som v sebe veľa stra­chu. Vyme­nujte nie­komu tieto vlast­nosti a on vám povie, že sú to vlast­nosti neús­peš­ného člo­veka. Ale práve preto, že som lenivý musím vedieť byť efek­tívny. Veľmi rád robím s leni­vými ľuďmi, pre­tože na to, aby pre­žili musia byť efek­tívni. Preto rad­šej budem robiť s člo­ve­kom, ktorý za dve hodiny dá to, čo možno iný zvládne za troj­dňový pra­covný čas.

A prečo ego­ma­niaci? Vysvet­lím to na sebe. U mňa ego bolo niečo, čo ma samoz­rejme veľa­krát blo­ko­valo v mno­hých sme­roch. Ale na druhú stranu, práve ego mi pomá­halo k tomu, aby som sa nikdy neus­po­ko­jil s ničím, čo ma sku­točne nena­pĺňalo. No a tre­tím bodom je strach. Strach bol iden­ti­fi­ká­to­rom tých veci v mojom živote, ktoré som vedel, že keď doká­žem zme­niť, budem šťast­nejší.


Pred spo­loč­nos­ťou Synergy Bila­te­ral ste zalo­žili aj iné medzi­ná­rodné spo­loč­nosti. Stretli ste sa na ceste za úspe­chom s neús­pe­chom? 

Mal som 5 firiem, z toho iba jedna skra­cho­vala. Para­do­xom je, že práve táto firma mala exter­ného inves­tora. Začať zará­bať peniaze a nespo­lie­hať sa na exter­ného inves­tora bolo teda naj­väč­šou lek­ciou, ktorú som si zo svo­jich neús­pe­chov zobral. Uve­do­mil som si, že je veľmi dôle­žité, aby som sa vedel posta­rať o svoju cestu z ulice až na vrchol abso­lútne sám. Každý jeden neús­pech mi vždy niečo dal. Zakaž­dým, keď som vytvo­ril niečo nové, to bolo lep­šie ako pred­tým. Teraz už sa doká­žem vyhnúť chy­bám, ktoré som v minu­losti spra­vil.


Do Sin­ga­puru ste odišli len s 15 000 eurami. Boli to v tej dobe [po exite z REVI Engi­ne­e­ring] všetky peniaze, ktoré ste mali. Čo keby to nevyšlo?

Neroz­mýš­ľal som nad tým. Bol som nasta­vený tak, že idem spra­viť niečo, čo tu ešte nebolo. Deň pred odle­tom sme aj s par­tne­rom určite cítili strach – veď sme vôbec neve­deli, či nám vyjdú stret­nu­tia, na ktoré sme mali ísť. Po prí­lete to ale všetko opadlo, stret­nu­tia boli fajn, vedeli sme, že náš know how tam bude veľmi vítaný. Aj napriek tomu, že nás najprv brali tak tro­chu s humo­rom, sme zau­jali. Ľudia o tom chceli počuť viac a my sme dostali prvotný impulz, na základe kto­rého sme vedeli budo­vať spo­loč­nosť.

Začiatky v Sin­ga­pure boli teda skôr humorné, ale vedeli sme jednu vec: boli sme tam prví s rus­kým pro­fi­lom. No a keď ste v nie­čom prví, ste zau­jí­maví, dosta­nete šancu, vypo­čujú vás a potom je to už na vašich schop­nos­tiach, na tom ako si viete zís­kať ľudí. Nám sa to poda­rilo.


Prečo ste si na budo­va­nie spo­loč­nosti vybrali práve Sin­ga­pur? Možno je ľahké nájsť dôvod, prečo nepod­ni­kať na Slo­ven­sku, ale prečo nie iná, vyspe­lej­šia kra­jina?

U mňa je na prvom mieste v pod­ni­kaní morálka. Keď toto poviem na Slo­ven­sku alebo nie­kde na západe, ľudia sa väč­ši­nou pýtajú, prečo nie pro­fit alebo niečo iné. Túto hod­notu som si tak tro­chu osvo­jil z Ázie. Tam je to, že ste morálny, pri­ro­dze­nou vecou. Je to základ, na kto­rom si budu­jete vzťahy. Keď sa par­tneri pod­vá­dzajú, keď sú medzi nimi nejaké klam­stvá alebo polo­pravdy, tak to fun­go­vať nebude. Mys­lím si preto, že bez morálky nevy­bu­du­jete nič.

No a prečo Sin­ga­pur? Je to štát, v kto­rom neexis­tuje korup­cia, kli­en­te­liz­mus a ani rodin­kár­stvo. Výho­dou je samoz­rejme aj to, že tam je na malom pries­tore úplne všetko, pre mňa však bol kľú­čový fakt, že ide o naj­mo­rál­nej­šie pro­stre­die na svete. Pove­dal som si, že ak mám vybu­do­vať niečo veľké, silné a dlho­dobé, tak to musí byť v maxi­málne morál­nom pro­stredí.


Jed­nou z dcér­skych firiem Synergy Bila­te­ral je, aj Synergy Tech­nol­gies. Spo­loč­nosť, ktorá sa začína budo­vať vo Viedni ponúka star­tu­pom kom­plexný biz­nis deve­lop­ment vo finanč­ných cen­trách Ázie (Sin­ga­pur, Hong­kong, Tokio…).
 

Synergy Tech­no­lo­gies dokáže plno­hod­notne etab­lo­vať slo­ven­ský star­tup, ktorý chce roz­ší­riť svoju čin­nosť do Ázie. Vní­mam ako veľkú chybu, že slo­ven­ské star­tupy orien­tu­jeme výhradne na západ. Podľa môjho názoru je to obrov­ské riziko pre star­tupy, kto­rým sa v tomto smere podarí uspieť. Keď sa totiž dostane sta­tus USA na niž­šiu úro­veň ako je teraz, tieto star­tupy to stiahne so sebou.

Chceme vytvo­riť star­tu­pový inku­bá­tor, zame­raný na pro­jekty zo Slo­ven­ska, Česka či Maďar­ska. Následne chceme pri­viesť exper­tov z Japon­ska, Číny, Sin­ga­puru a Kórei, aby odpre­zen­to­vali požia­davky, ktoré východný trh vyža­duje. Filo­zo­fia nášho pro­jektu je posta­vená na tom, že každý jeden star­tup by sa mal dostať do šies­tich mesia­cov do stavu samos­tat­ného zará­ba­nia. K tomu im spo­loč­nosť ponúka celé svoje záze­mie.

Vy svoju firmu budu­jete úplne iným spô­so­bom, než väč­šina pod­ni­ka­te­ľov — pre­zen­tu­jete ju ako anti­kor­po­rátnu. Čo kon­krétne ten pojem obsa­huje?

Zákla­dom je morálka. Keď sa dozvieme o neja­kom člo­veku, ktorý s nami chce spo­lu­pra­co­vať, že je nemo­rálni, ani sa s ním nestret­neme. Ďal­ším dôle­ži­tým bodom je, že sme si zaviedli pra­vidlá. Jedno z nich je o tom, že nikdy nepre­dá­vame nič, čo by sme si sami nekú­pili. Toto je veľký prob­lém kor­po­rá­cií, pre­tože mnoho z nich pre­dáva nedo­ko­nalé, často aj zdra­viu ško­diace pro­dukty. My nej­deme do pro­jek­tov, kto­rým sami neve­ríme. Odmietli sme mnoho pro­jek­tov, pri kto­rých sme mali pocit, že sa zabudlo na morálku, či už išlo o niečo ško­diace život­nému pro­stre­diu či zotro­čo­va­nie ľudí vo forme neja­kých úve­rov či kre­di­tov. Do takýchto pro­jek­tov proste nešli.

Ide teda opäť o morálku?

V čom sme ešte dosť anti­kor­po­rátni, sú ľudia. Nech­ceme do firmy pri­jí­mať zamest­nan­cov, ale nie preto, že by sme ich nech­celi alebo neve­deli zapla­tiť. Pove­dal som si však, že nech­cem zamest­ná­vať ľudí preto, že ich nech­cem učiť žiť len pre výplatu. Chcem ich naučiť finanč­nej slo­bode a to ich naučím len vtedy, keď im nebu­dem dávať plat, ale budem im dávať podiel. Nebu­dem im dávať podiel zo svojho zisku, ale zo svo­jej firmy. My dávame podiel z našej firmy. Dokonca si ešte urču­jeme taký cieľ, že kaž­dého člo­veka, ktorý k nám príde, chceme viesť k tomu, aby do dvoch rokov ročne zaro­bil milión. Keď ho neza­robí, pre­sta­neme s ním spo­lu­pra­co­vať, pre­tože v takom prí­pade iba már­nime jeho čas.

Zau­jí­malo by ma a mys­lím, že našich čita­te­ľov tiež, koho hľa­dáte do spo­loč­nosti. Akých ľudí Synergy Bila­te­ral potre­buje? 

Nie sme „CV-čková“ firma, nehľa­dáme zamest­nan­cov. Hľa­dáme v prvom rade morál­nych ľudí, pre­tože veríme, že len tí nás môžu posu­núť správ­nym sme­rom. Nie je to, ale o tom, že chcem uro­biť kaž­dého mili­oná­rom, ide mi čisto o obchodný zámer. No a ten je, že chcem byť dlho­dobý a sta­bilný a presne preto potre­bu­jem byť aj morálny. Potre­bu­jem ‚ale aj to, aby boli morálni ľudia okolo mňa. 

Tu vidím ďalší roz­diel medzi zápa­dom, keďže západ je o indi­vi­du­alizme, zatiaľ čo Ázia o sku­pine. Preto si mys­lím, že pri­chá­dza éra práve Ázie. Kaž­dému by som teda odpo­ru­čil, nech ide na východ, lebo pri­chá­dza éra sku­pín. A silná sku­pina, naprí­klad aj mla­dých ľudí, ktorí začí­najú so svo­jim vlast­ným star­tu­pom, vie pora­ziť aj veľké kor­po­rá­cie. Hovo­rím to z vlast­nej skú­se­nosti, keďže sami porá­žame aj veľké kor­po­rá­cie v ten­droch či v zís­ka­vaní kli­en­tov.

V tíme sa sla­biny vykrý­vajú, zatiaľ čo indi­vi­du­alista má svoje silné a slabé stránky. 

Presne tak. Ľudia, ktorí majú strach nech nájdu iných, ktorí možno budú mať tiež strach, ale s ľah­kos­ťou budú robiť to, čo oni sami robiť neve­dia.

Pridať komentár (0)