Paríž­sky akce­le­rá­tor The­Fa­mi­ly zís­kal 1 mil. USD

Michal Tomek / 27. mája 2014 / Lifehacking

The­Fa­mi­ly sa sna­ží zatrak­tív­niť Fran­cúz­sko pre star­tu­py. Aj na ten­to účel zís­kal finan­co­va­nie od Index Ven­tu­res.

Ak ste dote­raz nepre­mýš­ľa­li nad Fran­cúz­skom ako kra­ji­nou star­tu­pov, mož­no vás zauj­me akce­le­rá­tor The­Fa­mi­ly, kto­rý má v port­fó­liu 126 star­tu­pov. Vo štvr­tok totiž ozná­mil, že zís­kal inves­tí­ciu vo výš­ke jed­né­ho mili­ó­na dolá­rov od spo­loč­nos­ti Index Ven­tu­res. Ďal­ší tak­mer mili­ón by sa mohol vyzbie­rať od via­ce­rých angel inves­to­rov.

The­Fa­mi­ly je na star­tu­po­vej scé­ne prob­liž­ne rok. Za tak krát­ky čas sa už sti­hol etab­lo­vať a obsa­diť 1200 met­rov štvor­co­vých pria­mo v cen­tre Parí­ža. S cie­ľom vzde­lá­vať a sprí­stup­niť kapi­tál začí­na­jú­cim pod­ni­kom sa stal stra­te­gic­kým par­tne­rom vo viac ako stov­ke star­tu­pov. Medzi nimi sú také ako Algo­lia, Pola­gram, Jel­ly­no­te či Bun­kr. Je tiež uspo­ria­da­te­ľom jed­né­ho z naj­väč­ších tech­no­lo­gic­kých mee­tu­pov vo Fran­cúz­sku – Gro­wth Hac­king Paris.

Za cieľ si kla­die vytvo­re­nie kva­lit­né­ho pro­stre­dia pre star­tu­py vo Fran­cúz­sku, aby bolo rov­na­ko zau­jí­ma­vé a otvo­re­né ako Sili­con Val­ley. To sa však má diať vlast­ným štý­lom s pri­hliad­nu­tím na fran­cú­uz­sku kul­tú­ru a tra­dí­ciu. Nech­cú opa­ko­vať to, čo zafun­go­va­lo v Sili­con Val­ley.

V uply­nu­lom roku sme skú­si­li miliar­du vecí,” pove­dal par­tner a CEO Ali­ce Zagu­ri pre TechC­runch. “Nie­kto­ré sme ´zabi­li´ hneď na začiat­ku, iné sme si udr­ža­li. Jed­na vec je však istá – zlé nápa­dy bude­me ´zabí­jať´ aj naďa­lej.“

Zdroj: techcrunch.com, thefamily.co, urbansplatter.com

Pridať komentár (0)