Paríž­sky akce­le­rá­tor The­Fa­mily zís­kal 1 mil. USD

Michal Tomek / 27. mája 2014 / Tools a produktivita

The­Fa­mily sa snaží zatrak­tív­niť Fran­cúz­sko pre star­tupy. Aj na tento účel zís­kal finan­co­va­nie od Index Ven­tu­res.

Ak ste dote­raz nepre­mýš­ľali nad Fran­cúz­skom ako kra­ji­nou star­tu­pov, možno vás zaujme akce­le­rá­tor The­Fa­mily, ktorý má v port­fó­liu 126 star­tu­pov. Vo štvr­tok totiž ozná­mil, že zís­kal inves­tí­ciu vo výške jed­ného mili­óna dolá­rov od spo­loč­nosti Index Ven­tu­res. Ďalší tak­mer milión by sa mohol vyzbie­rať od via­ce­rých angel inves­to­rov.

The­Fa­mily je na star­tu­po­vej scéne prob­ližne rok. Za tak krátky čas sa už sti­hol etab­lo­vať a obsa­diť 1200 met­rov štvor­co­vých priamo v cen­tre Paríža. S cie­ľom vzde­lá­vať a sprí­stup­niť kapi­tál začí­na­jú­cim pod­ni­kom sa stal stra­te­gic­kým par­tne­rom vo viac ako stovke star­tu­pov. Medzi nimi sú také ako Algo­lia, Pola­gram, Jel­ly­note či Bunkr. Je tiež uspo­ria­da­te­ľom jed­ného z naj­väč­ších tech­no­lo­gic­kých mee­tu­pov vo Fran­cúz­sku – Gro­wth Hac­king Paris.

Za cieľ si kla­die vytvo­re­nie kva­lit­ného pro­stre­dia pre star­tupy vo Fran­cúz­sku, aby bolo rov­nako zau­jí­mavé a otvo­rené ako Sili­con Val­ley. To sa však má diať vlast­ným štý­lom s pri­hliad­nu­tím na fran­cú­uz­sku kul­túru a tra­dí­ciu. Nechcú opa­ko­vať to, čo zafun­go­valo v Sili­con Val­ley.

V uply­nu­lom roku sme skú­sili miliardu vecí,” pove­dal par­tner a CEO Alice Zaguri pre TechC­runch. “Nie­ktoré sme ´zabili´ hneď na začiatku, iné sme si udr­žali. Jedna vec je však istá – zlé nápady budeme ´zabí­jať´ aj naďa­lej.“

Zdroj: techcrunch.com, thefamily.co, urbansplatter.com

Pridať komentár (0)