Naj­väč­šie spo­loč­nos­ti na lov rýb sa spo­ji­li, aby zasta­vi­li zne­čis­ťo­va­nie oce­ánov

Miroslav Lukáč / 12. júna 2017 / Zaujímavosti

zdroj: hkgoodjobs.com/methodhome.com

Sve­to­vé oce­ány sú momen­tál­ne vo veľ­kých prob­lé­moch a tak sa 9 naj­väč­ších rybár­skych pod­ni­kov roz­hod­lo zakro­čiť a pomôcť. Ini­cia­tív­ne sa spá­ja­jú a boju­jú pro­ti prob­lé­mom ako je nad­mer­ný rybo­lov, kto­rým rapíd­ne kle­sá počet rýb v oce­ánoch. Tak­tiež sa zame­ria­va na otáz­ky zne­čis­te­nia a prá­cu v neľud­ských pod­mien­kach.

Ini­cia­tí­va, zná­ma ako Oce­án­ska sprá­va pre mor­ské plo­dy je pod­po­ro­va­ná Štok­hol­ským cen­trom. Spo­loč­nos­ti sa zavia­za­li k zvý­še­niu trans­pa­ren­tnos­ti s cie­ľom zní­žiť nezá­kon­ný rybo­lov v dodá­va­teľ­skom reťaz­ci a zabrá­niť pre­da­ju výrob­kov zís­ka­ných otro­kár­skou prá­cou. Zame­ria­va sa tak­tiež na zne­čis­ťo­va­nie plas­tmi a na skle­ní­ko­vé ply­ny. Je to prvý­krát, kedy sa spo­loč­nos­ti z USA, Euró­py a Ázie stret­li, aby spo­lu­pra­co­va­li na dosia­hnu­tí takých­to cie­ľov.

Pod­pred­se­da vedec­ké­ho odde­le­nia Hen­rik Osterb­löm pre The Guar­dian pove­dal: „Udr­ža­teľ­né mor­ské eko­sys­té­my budú nevy­hnut­né pre uspo­ko­je­nie potrieb ľudí, avšak oce­ány sú ohro­ze­né. Mor­ské plo­dy tvo­ria 20 % cel­ko­vé­ho sve­to­vé­ho príj­mu živo­číš­nych biel­ko­vín.“

zdroj: hkgoodjobs.com

Medzi devia­ti­mi spo­loč­nos­ťa­mi sú dve naj­väč­šie z hľa­dis­ka príj­mov Maru­ha Nichi­ro Cor­po­ra­ti­on a Nip­pon Suisan Kais­ha. Ďalej sem pat­ria dve naj­väč­šie loso­so­vé fir­my, dve naj­väč­šie spo­loč­nos­ti pokiaľ ide o lov tunia­kov a ďal­šie dve spo­loč­nos­ti.

Orga­ni­zá­cia ini­ci­ova­la roz­ho­vor a pozva­la 13 spo­loč­nos­tí, kto­ré kon­tro­lu­jú 11 — 16 % voľ­ne žijú­cich mor­ských plo­dov a 40 % vzác­nych dru­hov.

zdroj foto: keimform.de

Pri­bliž­ne polo­vi­ca sve­to­vých úlov­kov mor­ských plo­dov pochá­dza z nezá­kon­né­ho rybo­lo­vu – rybá­ri buď pre­nik­nú do vôd, pou­ží­va­jú nele­gál­ne prí­slu­šen­stvo ale­bo chy­tia väč­šie množ­stvo rýb, ako je povo­le­né, nie­ke­dy dokon­ca lovia ohro­ze­né dru­hy. Otroc­ká prác tak­tiež do znač­nej mie­ry poško­dzu­je prie­my­sel. Vyšet­ro­va­nie z roku 2014 pre­uká­za­lo, že vyko­ris­ťo­va­nie a stra­ta ľud­ských práv v Ázií sa šíri­li v oblas­ti rybo­lo­vu.

Ozná­me­nie ini­cia­tí­vy je súčas­ťou Oce­án­skej kon­fe­ren­cie OSN z toh­to týžd­ňa.

zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)