Naj­väč­šie výho­dy prá­ce pre App­le

Mário Reiter / 27. januára 2016 / Business

App­le môže byť jed­ným z naj­viac nároč­ných zamest­ná­va­te­ľov, no, samoz­rej­me, má to svo­je výho­dy. Vieš si to pred­sta­viť? Obklo­pe­ný naj­lep­ším, čo sa len dá kúpiť, vyso­ké štan­dar­dy App­le a ty sa sna­žíš nič nepo­ka­ziť. Mno­ho pra­cu­jú­cich pre App­le spo­me­nu­lo, že je to pre nich veľ­mi stre­su­jú­ca prá­ca, ale majú ju aj napriek tomu veľ­mi radi. Via­ce­rí tiež spo­me­nu­li ako výho­du to, že dostá­va­jú nad­prie­mer­ný plat.

Pri­blíž­me si to tro­chu. Prie­mer­ný soft­vé­ro­vý vývo­jár má plat oko­lo 76,000 $ roč­ne, čo je zhru­ba 6,300 $ mesač­ne, ako uvá­dza PayS­ca­le. To je cel­kom sluš­ná sumič­ka. V lin­ku náj­deš ďal­šie zau­jí­ma­vé čís­la.

Ďal­šou skve­lou vecou je vyspe­losť pro­stre­dia, v kto­rom majú mož­nosť ľudia pra­co­vať. Urči­te si nepred­sta­vuj pra­co­vis­ká ako neja­ké det­ské ihris­ká s Nerf zbra­ňa­mi ale­bo “ulie­vač­mi”. Nie, nič také tam nehro­zí. Väč­ši­na ľudí má zhru­ba oko­lo 30 – 40 rokov, čiže majú mno­ho skú­se­nos­tí, kto­ré môžu vylo­žiť na stôl.

the-work-environment-is-more-mature-than-what-you-might-find-at-other-tech-companies

Zľa­vy, zľa­vy, zľa­vy..
Ďal­šia úžas­ná vec, kto­rá dovo­ľu­je zamest­nan­com naku­po­vať pro­duk­ty App­le za omno­ho menej. Skve­lé? Doko­na­lé!

Screen Shot 2016-01-27 at 09.40.47

Pra­cu­ješ s naozaj chyt­rý­mi ľuď­mi
Ak pat­ríš medzi šikov­ných, si spa­se­ný. Ale ak nie, tak sa pri­prav na poriad­nu dáv­ku sar­kaz­mu, ak túžiš pra­co­vať pre App­le.
you-get-to-work-with-really-really-smart-people

Prá­cou v App­le si skôr náj­deš celo­ži­vot­ných pria­te­ľov
Ak si v prá­ci spo­koj­ný, nemáš dôvod odísť. Dáva to zmy­sel, však? A takých­to spo­koj­ných ľudí tam je veľa, a pre­to je viac než prav­de­po­dob­né, že budeš mať tých istých kole­gov celé roky. Len dúfaj, že tí kole­go­via budú prí­jem­ní a v poho­de ľudia.
and-youre-likely-to-make-lifelong-friends-1

Ak ťa vyho­dia, ďal­šiu prá­cu náj­deš ove­ľa rých­lej­šie
Pra­co­vať pre App­le má tú výho­du, že ak sa tam raz dosta­neš, ale ti to tam veľ­mi nevyj­de, ďal­šiu prá­cu náj­deš rých­lej­šie, veď kto by nech­cel pra­cov­ní­ka z App­le.
working-at-apple-makes-it-much-easier-to-get-a-job-elsewhere

Ešte po teba aj ráno prí­du
Áno, čítaš správ­ne, App­le má služ­bu, kto­rá kaž­dé ráno v oko­lí App­le Cam­pus vyz­dvih­ne zamest­nan­cov a zave­zie ich do prá­ce.

1-infinite-loop

Žiad­ny drob­no­hľad tvoj­ho bos­sa, kto­rý ti na krk dýcha 99 % jeho času
Jeden zo zamest­nan­cov spo­me­nul, že je to naj­lep­šia vec na jeho prá­ci, pre­to­že nemu­sí byť pod stre­som. Dá sa pove­dať, že má dosť veľ­kú samos­tat­nosť a so šéfom sa stret­ne len pri dele­ní úloh.
employees-love-that-they-arent-micromanaged-at-the-company

Tie­to výho­dy majú aj ľudia s polo­vič­ným úväz­kom Mno­ho spo­loč­nos­tí posky­tu­je výho­dy, kto­ré však pla­tia len pre ľudí, kto­rí už strá­vi­li neja­ký ten čas na svo­jom pra­co­vis­ku. U App­le je to však pres­ne naopak. Výho­dy máš hneď od prvé­ho dňa, ako ťa zamest­na­jú.
even-part-time-workers-get-benefits-at-apple-2

Jabl­ká zdar­ma!
Toto bolo, mys­lím, dosť pred­ví­da­teľ­né, počas prá­ce si môžeš dať kedy­koľ­vek hoci­koľ­ko jabĺk. Máš rád jabl­ká?
plus-free-apples

Zamest­nan­ci sa cítia skve­lo, pre­to­že majú pocit, že to, čo robia, má zmy­sel Ako by si sa cítil v deň, keď ťa prij­mú do App­le? Ja dôle­ži­to a urči­te by si sa tak cítil aj ty. App­le je pros­te iko­na mno­hých ľudí a dostať sa do cen­tra dia­nia, to je teda nie­čo.

employees-feel-like-their-work-has-a-big-impact-on-the-worldbanner

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)