Naj­väč­šie výhody práce pre Apple

Mário Reiter / 27. januára 2016 / Business

Apple môže byť jed­ným z naj­viac nároč­ných zamest­ná­va­te­ľov, no, samoz­rejme, má to svoje výhody. Vieš si to pred­sta­viť? Obklo­pený naj­lep­ším, čo sa len dá kúpiť, vysoké štan­dardy Apple a ty sa sna­žíš nič nepo­ka­ziť. Mnoho pra­cu­jú­cich pre Apple spo­me­nulo, že je to pre nich veľmi stre­su­júca práca, ale majú ju aj napriek tomu veľmi radi. Via­cerí tiež spo­me­nuli ako výhodu to, že dostá­vajú nad­prie­merný plat.

Pri­blížme si to tro­chu. Prie­merný soft­vé­rový vývo­jár má plat okolo 76,000 $ ročne, čo je zhruba 6,300 $ mesačne, ako uvá­dza PayS­cale. To je cel­kom slušná sumička. V linku náj­deš ďal­šie zau­jí­mavé čísla.

Ďal­šou skve­lou vecou je vyspe­losť pro­stre­dia, v kto­rom majú mož­nosť ľudia pra­co­vať. Určite si nepred­sta­vuj pra­co­viská ako nejaké det­ské ihriská s Nerf zbra­ňami alebo “ulie­vačmi”. Nie, nič také tam nehrozí. Väč­šina ľudí má zhruba okolo 30 – 40 rokov, čiže majú mnoho skú­se­ností, ktoré môžu vylo­žiť na stôl.

the-work-environment-is-more-mature-than-what-you-might-find-at-other-tech-companies

Zľavy, zľavy, zľavy..
Ďal­šia úžasná vec, ktorá dovo­ľuje zamest­nan­com naku­po­vať pro­dukty Apple za omnoho menej. Skvelé? Doko­nalé!

Screen Shot 2016-01-27 at 09.40.47

Pra­cu­ješ s naozaj chyt­rými ľuďmi
Ak pat­ríš medzi šikov­ných, si spa­sený. Ale ak nie, tak sa pri­prav na poriadnu dávku sar­kazmu, ak túžiš pra­co­vať pre Apple.
you-get-to-work-with-really-really-smart-people

Prá­cou v Apple si skôr náj­deš celo­ži­vot­ných pria­te­ľov
Ak si v práci spo­kojný, nemáš dôvod odísť. Dáva to zmy­sel, však? A takýchto spo­koj­ných ľudí tam je veľa, a preto je viac než prav­de­po­dobné, že budeš mať tých istých kole­gov celé roky. Len dúfaj, že tí kole­go­via budú prí­jemní a v pohode ľudia.
and-youre-likely-to-make-lifelong-friends-1

Ak ťa vyho­dia, ďal­šiu prácu náj­deš oveľa rých­lej­šie
Pra­co­vať pre Apple má tú výhodu, že ak sa tam raz dosta­neš, ale ti to tam veľmi nevyjde, ďal­šiu prácu náj­deš rých­lej­šie, veď kto by nech­cel pra­cov­níka z Apple.
working-at-apple-makes-it-much-easier-to-get-a-job-elsewhere

Ešte po teba aj ráno prídu
Áno, čítaš správne, Apple má službu, ktorá každé ráno v okolí Apple Cam­pus vyz­dvihne zamest­nan­cov a zave­zie ich do práce.

1-infinite-loop

Žiadny drob­no­hľad tvojho bossa, ktorý ti na krk dýcha 99 % jeho času
Jeden zo zamest­nan­cov spo­me­nul, že je to naj­lep­šia vec na jeho práci, pre­tože nemusí byť pod stre­som. Dá sa pove­dať, že má dosť veľkú samos­tat­nosť a so šéfom sa stretne len pri delení úloh.
employees-love-that-they-arent-micromanaged-at-the-company

Tieto výhody majú aj ľudia s polo­vič­ným úväz­kom Mnoho spo­loč­ností posky­tuje výhody, ktoré však pla­tia len pre ľudí, ktorí už strá­vili nejaký ten čas na svo­jom pra­co­visku. U Apple je to však presne naopak. Výhody máš hneď od prvého dňa, ako ťa zamest­najú.
even-part-time-workers-get-benefits-at-apple-2

Jablká zdarma!
Toto bolo, mys­lím, dosť pred­ví­da­teľné, počas práce si môžeš dať kedy­koľ­vek hoci­koľko jabĺk. Máš rád jablká?
plus-free-apples

Zamest­nanci sa cítia skvelo, pre­tože majú pocit, že to, čo robia, má zmy­sel Ako by si sa cítil v deň, keď ťa prijmú do Apple? Ja dôle­žito a určite by si sa tak cítil aj ty. Apple je proste ikona mno­hých ľudí a dostať sa do cen­tra dia­nia, to je teda niečo.

employees-feel-like-their-work-has-a-big-impact-on-the-worldbanner

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)