Naj­za­zo­ba­nej­ším IT-čká­rom roka sa opäť stáva Bill

Nika Semjanová / 30. septembra 2014 / Tools a produktivita

Časo­pis For­bes po roku opäť zosta­vil reb­rí­ček 400 naj­bo­hat­ších Ame­ri­ča­nov. Opät mu kra­ľuje jediný člo­vek, Bill Gates, ktorý svoje ima­nie zís­kal vďaka akciám Mic­ro­softu. S 81 miliar­dami dolá­rov má stále veľký náskok pred dru­hým War­re­nom Buf­fet­tom (67 miliárd). 

Kto by sa chcel tento rok umiest­niť v Top 400, jeho maje­tok by musel pre­sa­ho­vať 1,55 miliardy dolá­rov, vlani táto hra­nica bola “len” 1,3 miliardy. Pod čia­rou sa nachá­dza ďal­ších 113 ame­ric­kých miliar­dá­rov. Cel­ková hod­note všet­kých šty­roch sto­viek bohá­čov činí 2,29 bili­óna dolá­rov, o 270 miliárd viac ako vlani. Tri štvr­tiny reb­ríčku oproti vla­ňajšku ešte viac zbo­hatli, 26 minu­lo­roč­ných miliar­dá­rov z neho vypadlo.

Naj­väč­ším sko­ka­nov Mark Zuc­ker­bergktorý si vďaka ras­tú­cim akciám firmy pri­pí­sal 15 miliárd. Per­cen­tu­álne si naj­viac polep­šil Nick Wood­man, zakla­da­teľ spo­loč­nosti GoPro, kto­rého maje­tok vyrástlo o 200% na cel­ko­vých 3,9 miliardy dolá­rov.

Zdroj: for­bes

Pridať komentár (0)