Nakúpte 1000 Face­book fanú­ši­kov a poto­píte svoju stránku

Pizzaseo: Patrik Barták / 17. jún 2014 / Tools a produktivita

Áno, je to také jed­no­du­ché. Nie, nakú­pení fanú­ši­ko­via vám nijako nepo­môžu, iba uško­dia. Zís­kať nových fanú­ši­kov na stránku totiž nie je cieľ, ale cesta (alebo pros­trie­dok) k nemu.

Nedávno som si vši­mol inze­rát o tom, že iba za 10€ môžete zís­kať 5000 Face­book fanú­ši­kov pre vašu stránku.

Prečo sa takto pre­dá­vajú Likes?

Ak si vypo­čí­tame Cost per Page Like je to 0,002 EUR. Lep­šie, ako pla­tiť za Face­book Ads, trá­viť čas nasta­vo­va­ním a sprá­vou reklám a vo výsledku zapla­tiť v prie­mere za fanú­šika napr. 0,20 EUR, nie? Finančne sto­ná­sobne výhod­nej­šie, časovo nie­koľ­ko­ná­sobne rých­lej­šie. Preto exis­tujú takz­vané Click Farms, ktoré sa už špe­cia­li­zujú aj na pre­daj fanú­ši­kov.

Roz­diel je však v rele­van­cii zís­ka­ných fanú­ši­kov. Pozrime sa na štan­dardne pred­po­kla­daný (a tro­chu uto­pický) efekt zís­ka­nia nových fanú­ši­kov pomo­cou Face­book Ads:

Noví fanú­ši­ko­via = dosah prís­pev­kov na viac ľudí = vyš­šie pove­do­mie o značke = vyš­šia šanca na kon­ver­ziu.

Efekt zís­ka­nia nových nakú­pe­ných fanú­ši­kov je ale nasle­dovný:

Čo sa stalo?

Stránka za krátky čas zís­kala nových (nere­le­vant­ných) fanú­ši­kov z Istan­bulu, krát­ko­dobo sa zvý­šil uka­zo­va­teľ Tal­king About (do Tal­king About sa zará­tava aj počet zobra­zení „Ferko Mrk­vička sa stal fanú­ši­kom stránky XY“). Následne však hod­nota tohto údaju kle­sala… a kle­sala… a klesla až na číslo 2. Prečo?

Zjed­no­du­šene: Keď stránka pub­li­kuje nový prís­pe­vok, Face­book ho na skúšku zobrazí malej sku­pinke fanú­ši­kov, ak naň rea­gujú, zobrazí ho ďal­ším fanú­ši­kom, ak sa aj tým páči, zobrazí ďal­ším, atď. Ak sa však nový prís­pe­vok zobrazí na skúšku x turec­kým fanú­ši­kom, ktorí nebudú rea­go­vať a men­šiemu počtu slo­ven­ských (je jedno, ako budú rea­go­vať), značne to skreslí výsle­dok. Face­book si teda „pomyslí“: väč­šina tes­to­va­cích fanú­ši­kov nere­a­go­vala, ďal­ším nemá zmy­sel ho zobra­zo­vať. Efekt zís­ka­nia fanú­ši­kov „z dovozu“ je teda nasle­dovný:

Noví fanú­ši­ko­via = veľké neak­tívne pub­li­kum = malá šanca na reak­ciu = značne zní­žený dosah prís­pev­kov = značne zní­žená šanca na kon­ver­ziu.

Čo na to iní odbor­níci na sociálne siete? Vybral som z komen­tá­rov na Face­bo­oku v dis­kus­nej sku­pine ľudí zaobe­ra­jú­cich sa sociál­nymi médiami Social Media Geeks, kam som pôvodne odkaz na inze­rát pri­dal. Expert na sociálne médiá v slo­ven­skom Esete Matúš Gaj­doš si podobný nákup vyskú­šal: “Vysle­dok bol naozaj zabavny na cisto moju sk stranku mi doslo 10k tur­kov z istan­bulu a ti den po dni hufne ute­kali. Plus na zaciatku toho ich pocinu mi face­book zobral aj mojich povod­nych fans. Roz­hodne neod­po­ru­cam tieto akti­vity.”

Známy český odbor­ník na sociálne médiá Adam Zbiejc­zuk dodáva: “no ještě horší je, když zůs­ta­nou – pro­tože enga­ge­ment “díky” nim spadne samo­zřejmě dolů.”

Jakub Šal­mík z Pro­vo­ca­tion Bureau trefne zhr­nul: “tak toto je uz dobre chore…nahanat sa za laj­kami len preto aby sme ich mali je take…slovenske…kedy ludia s toho vyrastu neviem…asi by mali pre­stat cho­dit na moti­vacne pred­nasky a sko­rej by mali navs­ti­vit prred­nasku zdra­veho roz­umu”

Záver

Stránka je úspešne poto­pená – do týždňa. Faloš­ných fanú­ši­kov nie je možné zo stránky hro­madne vyma­zať a všetky jej ďal­šie prís­pevky budú mať mini­málny orga­nický dosah, bude si zaň treba poriadne pri­pla­tiť. Preto sa rad­šej vyhnite naku­po­va­niu fanú­ši­kov „z dovozu“ a vyrobte si vlast­ných. Naj­lep­šie púta­vou komu­ni­ká­ciou, prí­padne mier­nou pla­te­nou pod­po­rou pomo­cou Face­book Ads. Ak potre­bu­jete pomôcť alebo pora­diť, vieme ako na to.

Zdroj: piz­za­seo

Pridať komentár (0)