Naštar­tuj svoje seba­ve­do­mie

Tatiana Blazsekova / 16. augusta 2015 / Tools a produktivita

Poznáte ten pocit: sedíte v chod­bičke čaka­júc na skúšku, stret­nu­tie či poho­vor. Máte neprí­jemný pocit v bru­chu, cítite sa neisto a roz­pa­čito. Sedíte na sto­ličke tro­chu zhr­bený, ramená pad­nuté do zabud­nu­tia, zvraš­tené obo­čie, pop­rí­pade neprí­četne poze­ráte do mobilu. Otvo­ria sa dvere a s nimi aj šanca zažia­riť.

Ako osl­niť a pre­sved­čiť všet­kých, že ja som ten, kto­rého hľa­dajú a už ďalej hľa­dať ani nemu­sia..

Rie­še­nie na tento prob­lém exis­tuje a nachá­dza sa tam, kde ho hľa­dať veľmi nech­ceme. Doktorka Amy Cuddy, sociálna psy­cho­lo­gička z Har­vard Busi­ness School, pred­niesla skvelý Ted Talk v roku 2012, ktorý videlo viac ako 4 mili­óny ľudí. Jej výskum je zalo­žený na myš­lienke, že reč tela neovp­lyv­ňuje len to, ako sa na nás poze­rajú iní, ale najmä na to, ako sa sami cítime. Chce doká­zať, že určité pohyby tela či gestá, môžu spô­so­biť zmeny na úrovni fyzi­oló­gie, kon­krétne na hor­mo­nál­nej úrovni. Ide najmä o dva hor­móny: tes­tos­te­rón a kor­ti­zol. Teraz to veľmi zjed­no­du­ším: Kor­ti­zol je stre­sový hor­món, tes­tos­te­rón je zasa taký silácky hor­món, ktorý okrem iného nabu­dzuje moti­vá­ciu, silu i seba­ve­do­mie.


Doktorka Cuddy tvrdí, že naše telo vie zme­niť našu myseľ. Tá má vplyv na naše sprá­va­nie, ktoré ovláda naše výsledky. Verí, že môžeme pou­žiť svoje telo, pozí­ciu v akej sto­jíme či sedíme na naštar­to­va­nie mášho seba­ve­do­mia.

Pozrite sa naprí­klad na pózu ľudí na obrázku. Čo by ste o nich pove­dali? Táto póza sa volá „high-power pose “ a nie je tajom­stvom, že ľudia, ktorí pra­cujú na nie­čom veľ­kom, niečo sa im darí a sú nad­šení, majú ten­den­ciu sedieť presne takto.

Keď sa cítite dobre, seba­ve­domo a v pohode, máme ten­den­ciu sedieť vystreto, pohodlne a otvo­rene. Čo keby to fun­go­valo aj naopak: ak budete takto sedieť, začnete sa viac seba­ve­domo aj cítiť. Niečo také je sku­točne možné. Postoj sku­točne môže naštar­to­vať tvorbu tes­tos­te­rónu a zní­žiť stre­sový hor­món- kor­ti­zol.

Tu je 5 ďal­ších rád ako naprog­ra­mo­vať svoje telo a byť seba­ve­domý:

  1. Nehr­bte sa

Hrbe­nie sa je pova­žo­vaná za „low power pose“. Hrbe­nie sa robí člo­veka una­ve­ným, znu­de­ným a nedo­stup­ným. Takže: sad­núť, vystrieť sa, ramená dozadu a pokra­čujte v čítaní.

  1. Pre­krížte si ruky

Hovorí sa, že pre­krí­žene ruky uka­zujú neprí­stup­nosť, odstup od dru­hého. Iná štú­dia však hovorí, že toto gesto môže zvý­šiť vytrva­losť.

  1. Ges­ti­ku­luj

Keď roz­prá­vate, pou­ží­vajte gestá, pomáha to pri učení. Ak budete niečo vysvet­ľo­vať, snažte sa využí­vať isté gestá a opa­kujte ich. Ľudia si ich tak spoja s obsa­hom a rých­lej­šie si tak infor­má­ciu osvoja a naučia.

  1. Napnite svaly

Choďte sa tro­chu pop­re­chá­dzať keď tele­fo­nu­jete, pre­tiah­nite si svaly, zdvih­nite ruky nad hlavu a snažte sa expan­do­vať do pries­toru. Keď sa vrá­tite do pozí­cie, budete sedieť vystreto a pôso­biť tak seba­ve­do­mej­šie. Pred poho­vo­rom, stret­nu­tím so šéfom či pora­dou neseďte skor­mú­tene na sto­ličke, náj­dite si dve minútky a skúste „high- power pose“ a skúste sa vybur­co­vať a namo­ti­vo­vať.

  1. Usmie­vajte sa

Usmie­va­nie sa spo­ma­ľuje tep srdca a zvy­šuje hla­dinu endor­fí­nov. Túto schop­nosť má dokonca aj falošný úsmev.

Rada teda znie, sad­nite si do „high – power pose“, zvýšte moti­vá­ciu, znižte stres, usmie­vajte sa a uverte tomu čo robíte, až kým sa tým nesta­nete. Telo nie je iba nástroj na vyko­ná­va­nie fun­kcií, je úče­lom samo o sebe. 

Zdroj: huffingtonpost.com

Pridať komentár (0)