Nasta­viť si ako heslo smaj­líka? Tento cha­lan už vie, že to bola chyba!

Sebastian Mach / 18. december 2015 / Tools a produktivita

Som fanú­ši­kom smaj­lí­kov a rád ich pou­ží­vam aj vtedy, keď to nie je vhodné. Tento cha­lan však pre­kro­čil pomy­selnú hra­nicu a ťažko na to dopla­til.

OS X nemá rado, keď máš ako heslo nasta­ve­ného smaj­líka. Jed­no­du­cho ho tam neza­dáš. Prob­lém tohoto cha­lana je, že toto heslo si nasta­vil ešte pred­tým a v nov­šej ver­zii sa do svojho účtu zrazu neve­del dostať.

Keďže cha­lan má akti­vo­vaný aj File­Vault, všetky možné jed­no­du­ché spô­soby na obno­ve­nie hesla neboli dostupné. Napo­kon to vyrie­šil cez Reco­very mode, nabo­oto­val sa z exter­ného disku, nain­šta­lo­val Emoji klá­ves­nicu, zru­šil šif­ro­va­nie a po nie­koľ­kých hodi­nách sa konečne pri­hlá­sil.

Fakt si na to dávaj bacha. V OS X El Capi­tan ti už sys­tém nasta­viť si heslo ako smaj­líka nedo­volí, v stále pou­ží­va­nom Yose­mite však áno. Aby si neskon­čil ako chu­dák cha­lan.

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)