Nauč sa vyhľa­dá­vať s Google ako pro­fík

Viktor Šmidák / 19. januára 2016 / Tools a produktivita

Dnešné vyhľa­dá­va­cie nástroje sú už natoľko pre­pra­co­vané, že nám veľa­krát ukážu, čo chceme, skôr, ako o tom sami vieme. A i keď sa novo­dobé spo­loč­nosti sna­žia ísť čo naj­jed­no­duch­šou ces­tou, pri nie­kto­rých z nasle­du­jú­cich tipov sa budeš cítiť ako heker, sna­žiaci sa nabú­rať do Pen­ta­gónu.

Úvo­dzovky na presné vyhľa­dá­va­nie

Ak vieš, čo chceš hľa­dať, umiestni pred hľa­daný výraz úvo­dzovky. Ak by sme hľa­dali iba Joe Blogs, medzi týmito dvoma bodmi by mohlo byť umiest­nené iné slovo. Takto sa hľadá doslovné spo­je­nie “Joe Bloggs”.

Vylúč výraz

Ak hľa­dáš presný výraz, no nech­ceš, aby bol spo­jený s inými výrazmi, použi pomlčku alebo mínus. Naprí­klad “Joe Bloggs –jeans”.

Alebo

V prí­pade, že si nie si istý, môžeš medzi dva výrazy vlo­žiť slo­víčko OR. Google bude hľa­dať buď jeden, alebo druhý variant.

Hľa­daj so syno­ny­mami

Ak chceš hľa­dať jeden výraz či meno, no chceš vyhľa­dá­va­nie spres­niť, použi vlnovku. Naprí­klad Fico ~poli­tik, mno­hým mohli napad­núť aj iné syno­nymá.

Vyhľa­dá­va­nie na stránke

Chceš vyhľa­dá­vať nejaký ten člá­no­ček na naj­lep­šej stránke o Apple, Thin­kApple? Začni so site:thinkapple.com a pokra­čuj slo­vami, ktoré by si chcel nájsť.

Nechaj Google dopl­niť vety

Keď naprí­klad hľa­dáš film, ale nevieš jeho celý názov, namiesto slova umiestni hviez­dičku. Môžeme uviesť Pulp Fic­tion, His­torky z pod­sve­tia. Napíš His­torky z * a Google sa bude sna­žiť dopl­niť naj­re­le­van­tnej­šie výsledky.

Alebo si môžeš vyskú­šať svoje super nadu­pané prog­ra­má­tor­ské schop­nosti a do vyhľa­dá­va­nia napchať všetky tieto tipy. Tak čo, pomohli sme ti alebo si vedel o všet­kých?

banner

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)