Nauč sa vyhľa­dá­vať s Goog­le ako pro­fík

Viktor Šmidák / 19. januára 2016 / Lifehacking

Dneš­né vyhľa­dá­va­cie nástro­je sú už natoľ­ko pre­pra­co­va­né, že nám veľa­krát uká­žu, čo chce­me, skôr, ako o tom sami vie­me. A i keď sa novo­do­bé spo­loč­nos­ti sna­žia ísť čo naj­jed­no­duch­šou ces­tou, pri nie­kto­rých z nasle­du­jú­cich tipov sa budeš cítiť ako heker, sna­žia­ci sa nabú­rať do Pen­ta­gó­nu.

Úvo­dzov­ky na pres­né vyhľa­dá­va­nie

Ak vieš, čo chceš hľa­dať, umiest­ni pred hľa­da­ný výraz úvo­dzov­ky. Ak by sme hľa­da­li iba Joe Blogs, medzi tými­to dvo­ma bod­mi by moh­lo byť umiest­ne­né iné slo­vo. Tak­to sa hľa­dá doslov­né spo­je­nie “Joe Bloggs”.

Vylúč výraz

Ak hľa­dáš pres­ný výraz, no nech­ceš, aby bol spo­je­ný s iný­mi výraz­mi, pou­ži pomlč­ku ale­bo mínus. Naprí­klad “Joe Bloggs -jeans”.

Ale­bo

V prí­pa­de, že si nie si istý, môžeš medzi dva výra­zy vlo­žiť slo­víč­ko OR. Goog­le bude hľa­dať buď jeden, ale­bo dru­hý variant.

Hľa­daj so syno­ny­ma­mi

Ak chceš hľa­dať jeden výraz či meno, no chceš vyhľa­dá­va­nie spres­niť, pou­ži vlnov­ku. Naprí­klad Fico ~poli­tik, mno­hým moh­li napad­núť aj iné syno­ny­má.

Vyhľa­dá­va­nie na strán­ke

Chceš vyhľa­dá­vať neja­ký ten člá­no­ček na naj­lep­šej strán­ke o App­le, Thin­kApp­le? Začni so site:thinkapple.com a pokra­čuj slo­va­mi, kto­ré by si chcel nájsť.

Nechaj Goog­le dopl­niť vety

Keď naprí­klad hľa­dáš film, ale nevieš jeho celý názov, namies­to slo­va umiest­ni hviez­dič­ku. Môže­me uviesť Pulp Fic­ti­on, His­tor­ky z pod­sve­tia. Napíš His­tor­ky z * a Goog­le sa bude sna­žiť dopl­niť naj­re­le­van­tnej­šie výsled­ky.

Ale­bo si môžeš vyskú­šať svo­je super nadu­pa­né prog­ra­má­tor­ské schop­nos­ti a do vyhľa­dá­va­nia napchať všet­ky tie­to tipy. Tak čo, pomoh­li sme ti ale­bo si vedel o všet­kých?

banner

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)